Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

STANDARDY

CERTYFIKOWANEGO DORADCY LAKTACYJNEGO

2018

 

INFROMACJE OGÓLNE

I

W Y M A G A N I A   W S T Ę P N E   D L A   K A N D Y D A T ÓW:

 1. WARUNKI PERSONALNE
 1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

II     S Z K O L E N I E   (83/95GE* + 537/535h GP**)

* GE – godzina edukacji teoretycznej

**GP – godzina praktyki (pod nadzorem lub indywidualnej)

 1. KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE w Centrum  Nauki  o  Laktacji

Forma kształcenia

Położne, pielęgniarki Lekarze
Szkolenie teoretyczne

Kurs Problemy w Laktacji

63 GE 75 GE
Szkolenie teoretyczne w ramach pracy własnej zweryfikowanej testem 20 GE 20 GE
Szkolenie praktyczne (praktyki pod nadzorem) 20 GP 30 GP
Szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej przy użyciu Protokołu umiejętności ssania piersi (5 szt) 5 GP 5 GP
Szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej przy użyciu Karty obserwacji i diagnozy (12 szt) 12 GP 10 GP
                                                 RAZEM 120 godzin 140 godzin
Indywidualne porady laktacyjne 475 GP 250 GP
Praktyka indywidualna
Edukacja grupowa  (wymienne na indywidualne porady) Maks 25 GP
Praca naukowa, publikacje, tłumaczenia artykułów (pod nadzorem wykładowców CNoL) (wymienne na indywidualne porady) Nie dotyczy 200 GP

Szkolenie praktyczne (praktyki pod nadzorem) zalecane 40h lub więcej w miarę potrzeb i możliwości uczestnika.

 1. EGZAMINY
 1. WYMAGANIA KOŃCOWE

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  O  SZKOLENIU

S Z K O L E N I E:

 1. KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE w Centrum Nauki  o  Laktacji

Rekrutacja (wg Regulaminu kształcenia CNoL):

Kurs Problemy w Laktacji dla położnych i pielęgniarek:

16 h     Fizjologia ludzkiej laktacji

12,75h Poradnictwo laktacyjne i komunikacja z pacjentem

16,5 h     Problemy laktacyjne matki

17,75 h  Karmienie piersią a problemy zdrowotne dziecka

Kurs jako dopuszczenie do egzaminu na CDL obowiązuje przez 4 lata . 

Kurs Problemy w Laktacji dla lekarzy:

17,25 h Fizjologia ludzkiej laktacji

13,25 h Poradnictwo laktacyjne i komunikacja z pacjentem

19 h   Problemy laktacyjne matki

25,5 h  Karmienie piersią a problemy zdrowotne dziecka

Kurs jako dopuszczenie do egzaminu na CDL obowiązuje przez 4 lata.

Szkolenie teoretyczne w ramach pracy własnej zweryfikowanej testem

Samodzielne opracowanie tematów wg szczegółowego wykazu z następujących dziedzin: neonatologia, ginekologia, farmakologia, medycyna rodzinna, pediatria oraz fizjologii laktacji: anatomia piersi, regulacja procesu wytwarzania pokarmu, sztuka karmienia piersią, zasady postępowania w czasie laktacji, wskaźniki skutecznego karmienia,  odciąganie pokarmu, przechowywanie i wybór metody dokarmiania, odżywianie kobiet w okresie laktacji, farmakokinetyka leków w laktacji, korzyści z karmienia piersią, skład pokarmu, znaczenie siary. Wykaz opublikowany jest na stronie www.kobiety.med.pl/cnol.

Test weryfikujący składający się z 30 pytań odbywa się podczas III sesji kursu.

Szkolenie praktyczne

Praktyka w poradni laktacyjnej lub na oddziale szpitala pod nadzorem trenera CNoL (rekomendowanego przez CNoL konsultanta/doradcy z certyfikatem IBCLC lub CDL). Samodzielne wykonywanie czynności zawartych w Standardzie porady laktacyjnej. Omówienie obserwacji pacjenta dokonanych przy użyciu Karty obserwacji i diagnozy (2h).

Szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej 5h

Uczestnik przeprowadza samodzielnie obserwacje 5 pacjentów zgodnie ze wzorem i wypełnia 5 sztuk  Protokołu umiejętności ssania piersi.

Szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej przy użyciu Karty obserwacji i diagnozy

Uczestnik przeprowadza samodzielnie obserwację 10-12 pacjentów zgodnie ze wzorem i wypełnia 10-12 sztuk Karty obserwacji i diagnozy.

 1. PRAKTYKA INDYWIDUALNA

DLA POŁOŻNEJ, PIELĘGNIARKI

Indywidualne porady laktacyjne – samodzielne udzielanie porad bezpośrednio matkom karmiącym w ramach:

Edukacja grupowa – samodzielne prowadzenie zajęć grupowych (maks. 25 GP)  z instruktażu karmienia piersią dla kobiet w ramach szkoły rodzenia lub edukacji kobiet na oddziałach patologii ciąży, położniczych, itp. (te godziny mogą być zamienione na samodzielne udzielanie porad)

DLA LEKARZA

Indywidualne porady laktacyjne – samodzielne udzielanie porad bezpośrednio matkom karmiącym w ramach:

Samodzielne opracowanie tematu z wybranej dziedziny laktacji w ramach udziału w badaniu naukowym, analizy aktualnego piśmiennictwa i przygotowania publikacji, tłumaczenia artykułów z prasy medycznej (pod kierunkiem i pod nadzorem wykładowców CNoL) (te godziny mogą być zamienione na bezpośrednie porady laktacyjne udzielane matkom)

 1. EGZAMINY PRZED EGZAMINATORAMI CNoL

Egzaminy weryfikują wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczenia zdrowotnego jakim jest specjalistyczne poradnictwo laktacyjne (poziom III specjalistyczny wiedzy o laktacji wg Lactation Management Curriculum Guide).

Egzamin teoretyczny (150 minut, 100 pytań testowych) obejmuje następujące zagadnienia:

Fizjologia laktacji 20-25% pytań: anatomia piersi, warianty anatomiczne brodawek,  anatomia twarzoczaszki, regulacja procesu wytwarzania pokarmu, rozwój dziecka funkcja ssania – fizjologia, sztuka karmienia piersią, zasady postępowania w czasie laktacji, wskaźniki skutecznego karmienia, odciąganie pokarmu, przechowywanie i wybór metody dokarmiania, odżywianie kobiet w okresie laktacji, farmakokinetyka leków w laktacji, korzyści z karmienia piersią, skład pokarmu, rodzaje i zmienność pokarmu, znaczenie siary, odstawianie dziecka od piersi

Sztuka udzielania porad laktacyjnych 12-15% pytań: komunikacja w poradnictwie laktacyjnym, standard porady laktacyjnej, zagadnienia etyczne poradnictwa laktacyjnego

Problemy laktacyjne matki 30- 35% pytań: problemy z brodawkami, zastosowanie kapturków podczas karmienia, głęboki ból piersi, zaburzenia w przepływie pokarmu, zapalenie piersi, pozorny i rzeczywisty niedobór  pokarmu, relaktacja i laktacja indukowana, profilaktyka raka piersi, rodzaje zmian chorobowych w obrębie gruczołu piersiowego, podstawowe zabiegi chirurgiczne w obrębie gruczołu piersiowego – wpływ na laktację, stosowanie leków u matki a karmienie piersią, stosowanie ziół podczas laktacji, używki, papierosy, narkotyki a karmienie, zanieczyszczenia środowiskowe w pokarmie kobiecym, powikłania ciąży i porodu, choroby przewlekłe matki a karmienie piersią, problemy psychologiczne okresu okołoporodowego,

Karmienie piersią a problemy zdrowotne dziecka 24-29% pytań: rozwój dziecka a karmienie piersią, karmienie piersią w wybranych stanach patologii noworodka donoszonego i niemowlęcia, problemy alergiczne i gastrologiczne u niemowląt, bliźnięta i ciąże mnogie, wcześniactwo a karmienie piersią, funkcja ssania – zaburzenia, najczęstsze wady twarzoczaszki i ich rehabilitacja, zaburzenia zachowania przy piersi, zaburzenia napięcia posturalnego a karmienie piersią, zaburzenia wzrastania, wskazania do suplementacji dzieci karmionych piersią, przeciwwskazania do karmienia piersią ze strony matki i dziecka,

Promocja karmienia piersią oraz badania naukowe  5-7% pytań:

Karmienie piersią w ujęciu historycznym, promocja naturalnego karmienia,  standard opieki okołoporodowej w zakresie karmienie piersią, podstawy prawne poradnictwa laktacyjnego, prawa matki i dziecka związane z karmieniem piersią (prawo pracy, prawa pacjenta), badania naukowe dotyczące karmienia piersią – interpretacja,

Zdany egzamin teoretyczny umożliwia zdawanie egzaminu praktycznego w ciągu najbliższych 4 lat.

Egzamin praktyczny (90 minut) odbywa się w jednej z wyznaczonych przez CNoL placówek egzaminacyjnych przed Komisją egzaminacyjną złożoną z dwóch osób. Polega na udzieleniu porady laktacyjnej w obecności egzaminatora oraz odpowiedzi na 3 pytania ustne.

Kandydatom, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego lub praktycznego przysługuje prawo do odwołania się.  Procedurę  odwoławczą szczegółowo opisuje Regulamin kształcenia CNoL.

 1. NADANIE TYTUŁU CDL

Tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego (CDL) nadaje Rada CNoL po analizie przebiegu kształcenia i wyników egzaminów potwierdzając umiejętność udzielania świadczenia zdrowotnego – specjalistycznej porady laktacyjnej. Tytuł uprawnia osobę, która spełniła wszystkie wymagania do używania nazwy i znaku towarowego CDL zgodnie z ich przeznaczeniem przez 7 lat. Lista CDL wraz z nadanymi numerami certyfikatów jest publikowana na stronie www.kobiety.med.pl/cnol/doradcy.

Posługiwanie się tytułem Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego oraz noszenie znaczka CDL (znak towarowy prawnie chroniony nr 204464) zastrzeżone jest dla osób posiadających ważny certyfikat nadany przez CNoL.

W Y M A G A N I A   K O Ń C O W E

(5h GE rocznie + 100h GP rocznie)

 1. ZASADY ODNAWIANIA CERTYFIKATU

Tytuł CDL podlega odnowieniu co 7 lat. Podstawą odnowienia tytułu jest weryfikacja:

1/ wiedzy doradcy poprzez:

– udział w szkoleniach/warsztatach/zjazdach/kursach aktualizujących wiedzę teoretyczną w

Albo:

zakresie tematów egzaminu na CDL, min. 35GE w ciągu 7 lat

– egzamin teoretyczny dla kandydatów na CDL.

2/ praktyki doradcy poprzez:

– udokumentowanie praktyki indywidualnej w formie zatrudnienia i samodzielnego udzielanie porad laktacyjnych min. 700 godzin w ciągu 7 lat

Albo:

– egzamin praktyczny dla kandydatów na CDL.

 1. ODEBRANIE TYTUŁU CDL

Odebranie tytułu CDL oznacza zakaz używania nazwy i znaku towarowego CDL przez daną osobę. Sytuacje, w których Rada Centrum Nauki o Laktacji może odebrać prawo posługiwania się certyfikatem CDL:

 1. Niespełnienie warunków weryfikacji po 7 latach od nadania tytułu
 2. Naruszenie zasad Kodeksu Etycznego i Zawodowego
 3. Utrata warunków personalnych określonych w pkt. 1 wymagań wstępnych

Procedura odebrania tytułu CDL  – Każda osoba, która ma wiedzę na temat zaistnienia sytuacji wymienionych w pktach 1-3, może złożyć pisemny wniosek/zawiadomienie/skargę do Rady CNoL.  Powołana 3 osobowa Komisja Etyczna CNoL w toku analizy sytuacji może zbierać informacje i w tym celu kontaktować się z zainteresowanymi osobami. W terminie 30 dni podejmuje decyzję i pisemnie informuje o swojej decyzji osoby zainteresowane. Komisja Etyczna Rady CNoL może skorzystać z formy pouczenia lub ostrzeżenia zanim dojdzie do odebrania tytułu. Odebranie może być czasowe lub trwałe.

Procedura składania skargi na doradcę CDL jest osobnym dokumentem, według którego postępuje osoba skarżąca i Rada CNoL.

W I E D Z A – U M I E J ĘT N O Ś C I – P O S T A W A

   czyli

   K O M P E T E N C J E    D O R A D C Y  C D L

 1. WIEDZA

Doradca CDL posiada wiedzę na temat:

 1. UMIEJETNOŚCI

Doradca CDL potrafi:

KOMPETENCJE CDL

Posiadając wiedzę i umiejętności oraz prezentując odpowiednią postawę (patrz Kodeks) doradca CDL potrafi profesjonalnie i odpowiedzialnie prowadzić specjalistyczne poradnictwo laktacyjne. W tym celu może:

Pozostałe kompetencje doradcy CDL wynikają z posiadanego zawodu (stosowanie leków, wykonywanie drobnych zabiegów, badań diagnostycznych i in.).

Ważne dokumenty dla CDL:

 1. Kodeks etyczny i zawodowy.
 2. Przewodnik dla kandydata na CDL
 3. Regulamin kształcenia CNoL
 4. Standard porady laktacyjnej

STANDARDY CDL_2018

Zapisz się na newsletter