Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy przepisy RODO i Państwa dane są bezpieczne. Udzielone nam zgody, bądź przekazane dane są niezbędne w celu realizacji współpracy. Zastosowane rozwiązania mają na celu zapewnienie zgodności z w w/w przepisami oraz bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych. Administratorem Państwa Danych jest Fundacja Twórczych Kobiet. Fundacja Twórczych Kobiet przetwarza dane osobowe zgodnie z realizacją celów określonych w prowadzonej działalności oraz Statucie Fundacji.

Zgodnie z przepisami, Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do przekazywania danych osobowych organom lub upoważnionym podmiotom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa bądź umów o współpracy zawartych w związku z czynnościami i obowiązkami Fundacji.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji i poprawiania treści oraz odwołania zgody na ich  przetwarzanie w każdym czasie oraz możliwości żądania ich usunięcia oraz przenoszenia. Przysługuje Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

Celem Fundacji Twórczych Kobiet jest zbieranie danych niezbędnych do realizacji zadań statutowych z uwzględnieniem:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie przepisami prawa uwzględniając ich archiwizację lub do czasu odwołania zgody jeżeli inne przepisy  tego nie wykluczają. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem albowiem dotyczy osób, które wyraziły na to zgodę i zostały określone cele ich przetwarzania (Rozporządzenie Ogólne art. 6 ust1. lit. a, b, c lub f).

Realizując prawo do skorzystania z prawa do informacji oraz ustalenie zgodności danych mogą Państwo zawsze  skontaktować się z nami osobiście w biurze Fundacji Twórczych Kobiet, ul. Bobrowiecka 9, lok. G-8, 00-728 Warszawa.

Telefonicznie: 725-25-62-11, 667-94-14-70

Mailowo: cnol@kobiety.med.pl.

Z poważaniem,

Administrator Danych

Dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

Klauzula Administratora Danych
Klauzula informacyjna dotycząca systemu monitorowania temperatury
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych wrażliwych (okazania certyfikatu szczepienia p/COVID-19)
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych w postaci wizerunku
Klauzula informacyjna dla pracownika FTK