Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Zasady bezpieczeństwa organizacji wydarzeń edukacyjnych Centrum Nauki o Laktacji (CNoL) i Fundacji Twórczych Kobiet (FTK)  w trakcie zaostrzonego reżimu sanitarnego.

Aktualizacja 31.08.2021

Organizator wydarzeń edukacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego uczestnikom, dostosowuje się do aktualnie obowiązujących przepisów (podstawa prawna poniżej). W związku z tym:

 1. Przestrzega ograniczeń podczas przyjmowania uczestników na wydarzenie i kontroluje liczbę osób przebywających w miejscu realizacji wydarzenia edukacyjnego.
 2. Zapewnia układ przestrzenny wydarzeń edukacyjnych (tzw. set-up, tj. m.in. ustawienie krzeseł, stołów) zorganizowany w sposób zapewniający odległości między uczestnikami co najmniej 1,5 m.
 3. Zapewnia w miejscu realizacji wydarzenia dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz czyszczenie powierzchni wspólnych.
 4. W miejscu realizacji wydarzenia edukacyjnego dostępne są instrukcje d mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 5. Utrzymuje w pomieszczeniach dobrą wentylację.
 6. Mierzy temperaturę i zbiera dane epidemiczne od uczestników wydarzenia.
 7. Zaleca korzystanie ze szczepień ochronnych.

Uczestnicy w miejscu realizacji wydarzenia edukacyjnego zobowiązują się do przestrzegania niniejszych zasad bezpieczeństwa:

 1. Przed wejściem:
 1. W trakcie wydarzenia
  • Noszenie osłony nosa i ust (maska chirurgiczna), którą należy zmieniać.
  • Zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 metra od innych osób.
  • Zająć miejsce wskazane przez organizatorów i nie zmieniać go.
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu.
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 2. W przypadku wystąpienia w dniu wydarzenia edukacyjnego objawów złego samopoczucia, podwyższonej temperatury ciała, objawów ze strony układu oddechowego lub pokarmowego należy pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów świeżej infekcji, w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu lub kataru, wskazujących, że osoba zgłaszająca się na szkolenie może stanowić zagrożenie epidemiczne dla innych uczestników związane z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusowych, w tym SARS-CoV-2, osoba nie może uczestniczyć w spotkaniu. Okoliczność ta jest odnotowywana w protokole z podaniem danych personalnych tej osoby oraz przyczyną niedopuszczenia do szkolenia.
 4. W przypadku stwierdzenia u siebie w trakcie trwania wydarzenia złego samopoczucia uczestnik informuje o tym Organizatora.
 5. W przypadku zaobserwowania u uczestników w trakcie trwania wydarzenia podejrzanych objawów, organizator może przerwać takiej osobie udział w szkoleniu. Okoliczności te są odnotowywane protokole, z podaniem danych personalnych osoby.
 6. W przypadkach, o których mowa w pkt. 9-11, osoba, u której pojawiły się objawy, powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób.
 7. Uczestnicy, Wykładowcy oraz pracownicy Organizatora zobowiązani są stosować się do wytycznych sanitarnych zawartych w przepisach powszechnych oraz wydanych przez GIS i inne uprawnione podmioty.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000879/O/D20210879.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000090501.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000095701.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000101301.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001054/O/D20211054.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000111601.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000112501.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000114501.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000126201.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii   https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000158301.pdf

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z póź. zmianami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19. Dz.U.2021.10. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000010/O/D20210010.pdf