Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Kodeks Etyczny i Zawodowy

Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego

Kodeks Etyczny i Zawodowy stanowi podstawową wykładnię zasad etycznych i czynności zawodowych podejmowanych przez Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych (doradców CDL). Zawarte w nim zasady określają obowiązki doradców CDL wobec ich pacjentów (matek, dzieci, rodzin), społeczności lokalnej oraz środowiska zawodowego.

Certyfikowany Doradca Laktacyjny:

 1. Wykorzystuje wiedzę i umiejętności uzyskane w przebiegu kształcenia podyplomowego Centrum Nauki o Laktacji (CNoL) zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli w celu udzielania pomocy oraz wsparcia matkom i ich rodzinom podczas karmienia piersią
  i rozwiązywania problemów laktacyjnych oraz w celu promowania w społeczeństwie karmienia piersią jako najlepszego sposobu żywienia niemowląt i małych dzieci.
 2. Prowadzi profilaktykę i edukację zdrowotną zgodnie z Wykazem Kompetencji
  i Umiejętności Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego
  , w zakresie odpowiadającym posiadanemu wykształceniu zawodowemu. Doradca CDL zna granice swoich kompetencji i nie podejmuje się zadań, które mogą je przekraczać.
 3. Jest zobowiązany informować pracodawcę oraz pacjentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu w pracy z matkami. Czytelna informacja zawierająca numer i termin ważności certyfikatu CDL powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
 4. Wykonuje swoje czynności zawodowe najlepiej jak potrafi, bez względu na pozycję społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne, światopogląd i system wartości, rasę, narodowość, wiek i orientację seksualną osób, którym udziela pomocy.
 5. Buduje prestiż certyfikatu i wykazuje stałą troskę o poziom oferowanych usług. Jest zobowiązany dbać o rozwój zawodowy poprzez aktualizowanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności pomocnych w pracy z pacjentami. Jego poglądy i umiejętności powinny odzwierciedlać aktualny stan wiedzy z zakresu laktacji i dziedzin pokrewnych
  w oparciu o aktualne badania, protokoły postępowania i stanowiska towarzystw naukowych.
 6. Udziela rzetelnej informacji w taki sposób, aby umożliwić matce i jej rodzinie dokonania wyboru poinformowanego dotyczącego rozwiązania danej sytuacji klinicznej.
 7. Szanuje decyzje matki dotyczące zdrowia, sposobu żywienia oraz opieki nad dzieckiem.
 8. Potrafi zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Nie zostawia rodziny bez pomocy, w odpowiednim momencie kieruje matkę lub dziecko
  do specjalisty, szpitala lub innych instytucji.
 9. Przestrzega tajemnicy zawodowej, z wyjątkiem sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, matki lub osób trzecich.
 10. Chroni dane osobowe, prawo autorskie do wizerunku pacjentów zgodnie
  z obowiązującym prawem. Wykorzystuje dane lub wizerunek pacjenta tylko
  na podstawie pisemnej zgody.
 11. Respektuje obowiązujące w Polsce ustawy i rozporządzenia dotyczące opieki zdrowotnej i wykonywania zawodu, także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków farmaceutycznych. Nie odradza szczepień profilaktycznych. Nie reklamuje i nie prowadzi sprzedaży preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Nie rozpowszechnia środków szkodliwych dla zdrowia.
 12. Kieruje się wysokimi standardami moralnymi i pozostaje wolny od wszelkiego typu konfliktu interesów.

Certyfikowani Doradcy Laktacyjni:

 1. Są koleżeńscy i życzliwi wobec siebie. Dobre relacje między doradcami CDL wynikają ze wspólnego celu, jakim jest promowanie karmienia piersią oraz niesienie pomocy laktacyjnej matkom i ich rodzinom.
 2. Szanują się i wspierają nawzajem. Poszanowanie poglądów, stylu pracy, dorobku zawodowego, praw autorskich pomiędzy doradcami CDL oraz okazywanie sobie szacunku i wsparcia umacnia środowisko i tworzy klimat wzajemnego zaufania.
 3. Dbają o przestrzeganie kodeksu. Stwierdzając postępowanie nieetyczne innego doradcy CDL, podejmują rozmowę lub działanie mające na celu zaniechanie nieetycznych praktyk. Jeśli interwencja nie przynosi rezultatu zgłaszają fakt do CNoL.

Niniejszy dokument stanowi gwarancję wysokiej jakości usług świadczonych
przez doradców CDL.  W przypadku naruszenia zasad Kodeksu, doradca może utracić prawo posługiwania się tytułem CDL. Opis procedury zawarty jest dokumencie Standardy Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego.

Kodeks Etyczny CDL