Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Jak zostać CDL

Nadając tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego potwierdzamy, że według naszej oceny położna, lekarz, pielęgniarka nabyli odpowiednią wiedzę (III poziom wiedzy o laktacji*) i umiejętności, aby profesjonalnie i odpowiedzialnie prowadzić poradnictwo laktacyjne. Potrafi korzystać z nauki o laktacji, interdyscyplinarnej wiedzy medycznej i psychologicznej zgodnej z aktualnymi standardami. Umie prowadzić dokumentację porady laktacyjnej oraz pracować w zespole.

Certyfikat uzyskują osoby, które w ramach kształcenia podyplomowego odbyły kurs medyczny „Problemy w laktacji”, zaliczyły praktykę nadzorowaną i indywidualną, zdały egzamin teoretyczny i praktyczny przed egzaminatorami CNoL. Są dobrze przygotowane, aby uczyć matki prawidłowego postępowania w laktacji, udzielać im pomocy i wsparcia w okresie okołoporodowym i w czasie karmienia piersią, nawet w najtrudniejszych problemach, stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych.

Certyfikat CDL jest ceniony przez pracodawców. Pracownik w przebiegu kształcenia w CNoL uzyskuje dodatkową wiedzę i umiejętności, których nie nabył w toku kształcenia przeddyplomowego. Certyfikat pomaga w zatrudnianiu doradców w szpitalach lub tworzeniu własnych poradni i punktów laktacyjnych. Nie uprawnia jednak do udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż wynikające z posiadanych kwalifikacji zawodowych. Nie jest certyfikatem zawodowym. Dopóki nie zarejestrujemy zawodu…

Z historii…
Decyzję o nadawaniu pierwszego, polskiego certyfikatu w dziedzinie wiedzy o laktacji podjęliśmy 2 listopada 2006 roku, kiedy nie powiodła się kolejna próba rejestracji popularnego na świecie zawodu konsultanta laktacyjnego. Oto opinia Ministerstwa Zdrowia na temat rejestracji zawodu: Konsultanci krajowi w dziedzinie pediatrii (prof. Anna Dobrzańska), pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego (mgr Leokadia Jędrzejewska) oraz Departament pielęgniarek i położnych nie widzą uzasadnienia dla rejestracji nowego zawodu. Jedynie pani Prof. Ewa Helwich, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii wyraziła się przychylnie. Zaproponowała również „rozwiązanie kompromisowe”: certyfikat możliwy do uzyskania przez przedstawiciela zawodu medycznego po odbyciu przewidzianego przepisami szkolenia. Centrum Nauki o Laktacji od 2006 roku podjęło trud opracowania programu, przygotowania szkoleń teoretycznych i praktycznych, egzaminowania i nadawania certyfikatu. Serdecznie dziękujemy Pani profesor za wyrazy wsparcia i docenienie naszej ciężkiej pracy na niwie promocji profesjonalnego poradnictwa laktacyjnego.

Dziś…
Certyfikat Doradcy Laktacyjnego (CDL) jest przeznaczony dla przedstawicieli zawodów medycznych. Do roku 2010 dopuszczano też kandydatów spoza medycznych profesji, musieli podjąć dłuższą ścieżkę edukacji. Jednak decyzją Rady Szkoły z dnia 15.05.2010 od roku 2011 dopuszczamy tylko zawody medyczne (lekarz, położna, pielęgniarka). Po 7 latach następuje weryfikacja wiedzy i zaangażowania zawodowego. Wykaz osób, które uzyskały certyfikat CDL oraz ważność certyfikatu można znaleźć w DORADCY.

 

Warunki uzyskania certyfikatu CDL:

– spełnienie warunków wstępnych dla kandydatów wg Standardów CDL
– odbycie i zaliczenie kursu Problemy w laktacji
– odbycie i zaliczenie minimum 20 godzin (30 godzin lekarz) praktyki nadzorowanej
– odbycie praktyki indywidualnej w wymiarze 500 godzin (udokumentowanie bezpośrednio udzielanych porad laktacyjnych)
– uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego i praktycznego 
 
*Wellstart International & University of California San Diego. Lactation Management Curriculum Guide. A faculty guide for schools of medicine, nursing and nutrition. California: Wellestart International;1999. 2. 

Żukowska-Rubik M, red. Przewodnik nauczania o karmieniu piersią. Wskazówki metodyczne dla wydziałów medycyny, pielęgniarstwa i żywienia. I wydanie polskie. Tłum. Banaszkiewicz A, Niecikowska K, Oslislo A, Ślizień-Kuczapska E. Warszawa: KUKP; 2002