Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Tytuł CDL dla IBCLC

Podstawą do  nadania certyfikatu CDL jest weryfikacja wiedzy i praktyki konsultanta IBCLC poprzez egzamin  teoretyczny i praktyczny.

WERYFIKACJA WIEDZY

egzamin teoretyczny – składający się ze 100 pytań testowych dla kandydatów na CDL, odbywa się dwa razy w roku w marcu i w maju. W przypadku niezaliczenia, poprawka możliwa jest zgodnie z regulaminem egzaminów poprawkowych CDL.

WERYFIKACJA PRAKTYKI

egzamin praktyczny dla kandydatów na CDL (kwiecień-maj); w przypadku niezaliczenia, poprawka możliwa jest zgodnie z regulaminem egzaminów poprawkowych CDL.

DODATKOWE WYMAGANIA

  1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, kandydat nie może zajmować się reklamą i sprzedażą preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Przestrzega Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. 2014 poz. 570), które  jest implementacją dyrektywy Komisji 2006/141/WE, dyrektywy Komisji 2006/125/WE, dyrektywy Komisji 1999/21/WE i dyrektywy Komisji 96/8/WE do polskiego prawodawstwa.
  2. Szanując zdrowie swoich pacjentów nie powinien zajmować się reklamą i sprzedażą środków szkodliwych dla zdrowia.
  3. Nie miał konfliktów z prawem.
  4. Nie stosuje środków odurzających, jest poczytalny, nie ma przeciwwskazań medycznych do wykonywania zawodu.

ZASADY REKRUTACJI

Rejestracja poprzez:

przesłanie zgłoszenia pisemnego na adres e-mail cnol@kobiety.med.pl wraz z dokładnym adresem do korespondencji

– przesłanie skanu dyplomu IBCLC na adres e-mail cnol@kobiety.med.pl

– wpłatę na konto opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w danym roku

Po otrzymaniu zgłoszenia sekretariat CNoL przesyła deklarację CDL do wypełnienia i odesłania z własnoręcznym podpisem konsultanta IBCLC.

– przesłanie do sekretariatu CNoL uzupełnionej deklaracji CDL

CNoL po analizie przesłanej dokumentacji informuje o:

– spełnieniu wymogów ubiegania się o tytuł CDL

– braku spełnienia wymogów ubiegania się o tytuł CDL.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbywa się podczas Zjazdu CNoL w czerwcu.