Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

Regulamin kształcenia zwany dalej regulaminem określa:

 1. Cele statutowe, strukturę organizacyjną Fundacji Twórczych Kobiet (FTK).
 2. Zadania Centrum Nauki o Laktacji (CNoL).
 3. Zasady organizacji kursów prowadzonych przez CNoL.
 4. Zasady naboru osób uczestniczących w kursach.
 5. Prawa i obowiązki uczestników kursów.
 6. Zakres obowiązków wykładowców prowadzących nauczanie.
 7. Zakres obowiązków kierownika kursu.

§1

Cele Fundacji Twórczych Kobiet (par. 8 statutu FTK):

–  Edukacja i wspieranie kobiet w twórczym pełnieniu ról społecznych żony, matki, karmicielki i wychowawczyni swoich dzieci
–  Edukacja i wspieranie kobiet w realizacji ich kariery zawodowej
–  Edukacja i wspieranie kobiet w zakresie dbałości o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne

Fundacja realizuje swoje cele statutowe m. in. poprzez (par. 9, pkt. 1, 3 statutu FTK):

– Edukację kobiet i osób sprawujących nad nimi opiekę zdrowotną w zakresie zdrowego stylu życia, zdrowia reprodukcyjnego, ludzkiej laktacji, zdrowego żywienia człowieka
– Edukację kobiet i osób sprawujących wraz z nimi opiekę nad dziećmi w zakresie pielęgnacji dzieci zdrowych i chorych, zdrowego odżywiania dzieci na poszczególnych etapach rozwoju, profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz kondycji fizycznej

Organami Fundacji Twórczych Kobiet są (par. 15 statutu FTK): Rada Fundacji, sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji (par. 19 statutu FTK), Zarząd Fundacji, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz (par. 21 statutu FTK)

§2

Fundacja Twórczych Kobiet jest osobą prawną prowadzącą placówkę edukacyjną kształcenia ustawicznego o nazwie Centrum Nauki o Laktacji, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta stołecznego Warszawy pod numerem 931/K. Fundacja powierza podległej sobie placówce realizację następujących zadań:

Zadania Centrum Nauki o Laktacji:

a. Opracowanie i aktualizowanie autorskich programów doskonalenia zawodowego lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz kształcenia podyplomowego przedstawicieli innych zawodów w zakresie poradnictwa laktacyjnego i opieki okołoporodowej nad matkami karmiącymi i ich dziećmi.

b. Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych, w systemie samokształcenia kierowanego i stacjonarnego w dziedzinie przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych w wyżej wymienionych dziedzinach na różnych poziomach, m.in. organizacja kursów dokształcających i specjalistycznych dla pielęgniarek, położnych i kursów medycznych dla lekarzy (par. 5, statutu CNoL).

c. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. oraz Wzorcem Działania dla Europy z 2006 r. kształcenie profesjonalnych doradców laktacyjnych i zgodnie ze statutem CNoL nadawanie im tytułu Certyfikowany Doradca Laktacyjny.

d. Wdrażanie do wyżej wymienionych dziedzin kształcenia nowoczesnych metod i technik audiowizualnych oraz metod aktywizujących (par. 5 statutu CNoL).

e. Dbanie o wysoki poziom przekazywanych treści nauczania poprzez staranny dobór kadry nauczycielskiej, posiadającej doświadczenie pedagogiczne i zawodowe. (par. 5 statutu CNoL). Prowadzenie kształcenia kadry i udoskonalanie jej umiejętności dydaktycznych i poszerzanie warsztatu pracy.

f. Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych (par. 5, statutu CNoL).

g. Aktywizacja zawodowa uczestników kursów .

h. Prowadzenie prac badawczych w dziedzinie ludzkiej laktacji.

i. Publikacja wyników swoich badań oraz opracowanie i publikacja protokołów postępowania w zaburzeniach laktacji zgodnie z wiedzą opartą na dowodach.

§3

Zasady organizacji kursu:

 1. Kursy prowadzone są w oparciu o 1. autorskie programy opracowane przez egzaminatorów CNoL (Magdalenę Nehring – Gugulską, Monikę Żukowską – Rubik, Joannę Żołnowską, Agnieszkę Pietkiewicz, Agnieszkę Muszyńską, Kingę Osuch, Barbarę Królak-Olejnik); 2. programy kursów specjalistycznych udostępniane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
 2. Programy kształcenia odpowiadają dwóm poziomom wiedzy o laktacji według Wellstart International & University of California San Diego. Lactation Management Curriculum Guide. A faculty guide for schools of medicine, nursing and nutrition. California: Wellestart International; 1999. (Wer. polska. Żukowska-Rubik M, red. Przewodnik nauczania o karmieniu piersią. Wskazówki metodyczne dla wydziałów medycyny, pielęgniarstwa i żywienia. I wydanie polskie. Tłum. Banaszkiewicz A, Niecikowska K, Oslislo A, Ślizień-Kuczapska E. Warszawa: KUKP; 2002).

Poziom II

6 godz. Karmienie piersią w praktyce szpitala
12 godz. Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej.
12 godz. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego.
46 godz. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs specjalistyczny.
3 godz. Karmienie piersią w praktyce lekarza
25 godz. Promotor karmienia piersią
7 godz. Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym – warsztaty psychologiczne.
12 godz. Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów
12 godz. Kurs dla psychologów
12 godz. Kurs dla dietetyków
12 godz. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym dziecka chorego przebywającego w szpitalu (wersja stacjonarna i wersja on-line)
6 godz. Kurs Karmienie piersią w praktyce szpitala (wersja on-line)
12 godz. Karmienie piersią-Praktyka CDL dla zaawansowanych
4 godz. Kurs on-line pt. Jak żywić dzieci mlekiem kobiecym w szpitalu?
6 godz. Frenotomia dla praktyków – kwalifikacja i zabieg
konferencje szkoleniowo-naukowe
Zjazdy

Poziom III

63 godz. Problemy w laktacji dla położnych i pielęgniarek(dla kandydatów na certyfikaty CDL, IBCLC)
75 godz. Problemy w laktacji dla lekarzy(dla kandydatów na certyfikaty CDL, IBCLC)

 1. Kursy są prowadzone w siedzibie CNoL, w sali wykładowej wyposażonej w podstawowy sprzęt wizualny, wynajętej od Fundacji Bonum prowadzącej Dom Pielgrzyma Amicus w Warszawie przy ul. Hozjusza 2 lub Fundacji Nowe Horyzonty prowadzącej Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9, a także na terenie współpracujących jednostek.

W okresie pandemii i zaostrzonych rygorów dotyczących zgromadzeń kursy prowadzone są w formie zdalnego nauczania online z wykorzystaniem możliwości technicznych zespołu Teams platformy Microsoft 365 oraz clickmeeting.com lub w formach łączonych: zajęcia teoretyczne zdalnie, warsztaty stacjonarnie z zachowaniem przepisów epidemiologicznych.

 1. Zajęcia praktyczne (praktyki pod nadzorem) organizowane są w poradniach laktacyjnych lub na oddziałach położniczych, z którymi organizator podpisuje umowy. Praktyki są prowadzone pod nadzorem trenerów CNoL. Celem praktyki jest zdobycie 8 (ośmiu ) Umiejętności Doradcy CDL. Praktyka jest zakończona zaliczeniem.

W okresie obowiązywania zarządzeń dotyczących zagrożenia epidemicznego i braku możliwości odbycia praktyk bezpośrednio z Trenerem organizator dopuszcza inne, zdalne formy realizacji szkolenia praktycznego, takie jak: uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów klinicznych on line (porady z udziałem pacjenta, rozwiązywanie przypadków bez udziału pacjenta) oraz ćwiczenie i zaliczenie Umiejętności doradcy na podstawie materiału filmowego przygotowanego przez CNoL. Godziny zdalne mogą być odbywane w ilości nie większej niż 8 (osiem ) godzin. Trenerzy odnotowują odbyte godziny i zaliczone umiejętności w protokołach on-line na platformie Teams.

Wykaz trenerów oraz placówek jest dostępny na stronie www.kobiety.med.pl/cnol .

Zakres i sposób zaliczenia zajęć regulują osobne zapisy w Przewodniku dla kandydatów oraz Regulamin zajęć praktycznych.

 1. Na zakończenie kursów odbywają się warsztaty, quizy lub testy sprawdzające wyniki kształcenia.
 2. Potwierdzeniem uczestnictwa i ukończenia kształcenia jest zaświadczenie imienne wystawiane na podstawie listy obecności, rejestrowane w rejestrze CNoL. Na zajęciach zdalnych sprawdzana jest obecność poprzez generowanie listy trzykrotnie w czasie zajęć oraz aktywność uczestników inicjowaną przez prowadzącego poprzez zadawanie pytań konkretnym osobom wg listy podczas warsztatów. Uczestnicy warsztatów on-line udowadniają swoją obecność poprzez włączenie kamery i branie czynnego udziału w zajęciach. Prowadzący odnotowuje aktywność i punktuje: 2 pkt wysoka aktywność, 1 pkt przeciętna aktywność, 0 – brak aktywności równoważny z niezaliczeniem obecności. Osobom, które odbyły kurs i wykazały obecność organizator wręcza dyplomy uczestnictwa.
 3. Po kursie specjalistycznym 46 godzinnym uczestnicy są zobowiązani potwierdzić nabytą wiedzę i umiejętności składając egzamin teoretyczny przed egzaminatorami CNoL.
 4. Po kursie 63/75 godzinnym uczestnicy mogą poddać weryfikacji nabytą wiedzę i umiejętności składając egzamin teoretyczny i praktyczny przed egzaminatorami CNoL zakończony nadaniem tytułu Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego lub przed egzaminatorami IBLCE, zakończony nadaniem tytułu Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w osobnych dokumentach: „Przewodnik dla kandydatów na CDL, Centrum Nauki o Laktacji, www.kobiety.med.pl/cnol; Candidate Information Guide, IBLCE Regional Office in Europe, www.iblce-europe.org.
 5. Zajęcia odbywają się w trybie mieszanym w godzinach od 8.00 do najpóźniej 20.00 .

– Kurs „Promotor karmienia piersią” odbywa się w dwóch  sesjach 2-dniowych (piątek, sobota).
– Kurs „Problemy w laktacji” odbywa się w czterech(pięciu) sesjach 3-dniowych (czwartek, piątek, sobota).
– Kurs „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej” oraz „Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego” jest szkoleniem 2-dniowym.
– Kurs specjalistyczny „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” odbywa się w dwóch sesjach 2 dniowych (piątek, sobota).
– Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów jest szkoleniem 2-dniowym (piątek, sobota).
– Kurs „Dietetyk przyjazny matce karmiącej” jest szkoleniem 2-dniowym (piątek, sobota).

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przed planowanym terminem rozpoczęcia.

§4

Opłaty:

 1. Koszty kursu pokrywają uczestnicy zgodnie z ceną wybranego rodzaju kształcenia.
  W przypadku kursu specjalistycznego uczestnicy mogą ubiegać się o refundację kosztów w Izbach Pielęgniarskich.
 2. Kandydat zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora
 3. Opłatę za udział w szkoleniu należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowej Organizatora.
 4. Organizator wystawia fakturę na wyraźną prośbę Uczestnika po przesłaniu danych do faktury.
 5. Brak uregulowania należności za udział w kursie w terminie podanym przez Organizatora upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty z przyczyn niezależnych od Organizatora, jeśli nastąpiły okoliczności, których nie mógł przewidzieć wcześniej (siła wyższa) i nieznanych w momencie tworzenia oferty cenowej.
 7. Uczestnik, który nie zaakceptuje zmiany ceny, która nastąpiła w trakcie kursu z powodów niezależnych od organizatora, może zrezygnować z kursu, a organizator zwraca kwotę za nieodbyte zajęcia lub praktyki.

§5

Rezygnacja z udziału w kursie

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w kursie powinna być dokonana w formie pisemnej.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie

– w terminie do 10-go dnia przed rozpoczęciem kursu, organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości wpłaconej opłaty

– w terminie pomiędzy 9-tym, a 1 dniem przed rozpoczęciem kursu, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 20% wartości wpłaconej opłaty

§6

Zasady naboru osób uczestniczących w kursach:

 1. Kursy stanowią doskonalenie zawodowe dla lekarzy (kurs medyczny), pielęgniarek i położnych (kurs dokształcający, specjalistyczny), posiadających prawo wykonywania zawodu. Z Kursu Promotor karmienia piersią mogą korzystać przedstawiciele innych zawodów medycznych np. dietetycy, logopedzi lub spoza zawodów medycznych (kursy) mające doświadczenie w pracy z matkami karmiącymi i ich dziećmi np. psycholodzy, pedagodzy i inni. Opis kursu szczegółowo określa dla jakich grup zawodowych jest przeznaczony.
 2. Informacje o szkoleniu są wysyłane do szpitali położniczych, poradni laktacyjnych oraz szkół rodzenia na terenie całego kraju. Ponadto są zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej FTK: www.kobiety.med.pl
 3. Nabór osób przewidzianych do szkolenia odbywa się na podstawie zgłoszeń pisemnych (formularz rejestracyjny na www.kobiety.med.pl/rejestracja) do wyczerpania limitu miejsc. Kwalifikacja uczestników odbywa się indywidualnie w zależności od wybranego rodzaju kursu. Reguluje to osobny dokument Zasady rekrutacji na kursy CNoL.
 4. Dodatkowo lekarze, położne i pielęgniarki zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

§7

Prawa i obowiązki uczestnika kursu:

 1. Uczestnik ma prawo do:

– uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem nauczania
– korzystania z wiedzy opartej na aktualnych badaniach naukowych najwyższej jakości
– przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
– kształtowania umiejętności pomagających w pracy z matkami
– korzystania z literatury fachowej
– korzystania z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowcę (w ramach środków posiadanych przez organizatora kursu)
– do wyrażania opinii o organizacji szkolenia i programie nauczania
do nieobecności usprawiedliwionej trwającej nie dłużej niż 10% ogólnego czasu trwania wykładów (godzin edukacyjnych, GE). Sprawy nieobecności reguluje Regulamin porządkowy.

 1. Uczestnik ma obowiązek:

– przestrzegania regulaminu kursu, zajęć praktycznych i egzaminów,
– stosowania się do próśb i zaleceń wykładowcy, trenera, egzaminatora,
– punktualnego przychodzenia na zajęcia
– czynnego uczestnictwa w proponowanych w ramach zajęć zadaniach i dyskusji przypadków,
– przestrzegania ciszy w trakcie wykładów
– utrzymania czystości w pomieszczeniach wykładowych
– powiadomienia organizatora o nieobecności na zajęciach lub rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu
– dokonywania wpłat na konto FTK zgodnie z otrzymanym harmonogramem płatności.
– przestrzegać Zasad bezpieczeństwa dla uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Nauki o Laktacji (CNoL) i Fundacja Twórczych Kobiet (FTK)  trakcie epidemii SARS-CoV-2

 1. Uczestnikowi nie wolno:

– uniemożliwiać lub utrudniać innym uczestnikom korzystanie z zajęć,
– fotografować, kopiować, nagrywać wykłady, zajęcia praktyczne, egzaminy,
– naruszać dobra osobiste i prawa autorskie organizatora,
– działać na szkodę organizatora.

4. W przypadku powtarzających się naruszeń pkt. 3, pomimo upomnień, organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy, jeśli łamie on obowiązujące prawa osobiste uczestników, prawa autorskie organizatora lub przepisy epidemiologiczne, działając tym samym na szkodę innych osób biorących udział w szkoleniu.

§8

Prawa i obowiązki wykładowcy:

 1. Wykładowca ma prawo do:

– korzystania z literatury fachowej (z Biblioteki CNoL) oraz materiałów dydaktycznych należących do CNoL (konspekty, zdjęcia, przeźrocza, tabele, schematy) z zachowaniem zasad cytowania i poszanowania praw autorskich
– korzystania ze sprzętu dydaktycznego CNoL lub wynajmowanego przez CNoL
– powielania materiałów niezbędnych do realizacji zajęć
– doboru treści kształcenia w zależności od potrzeb grupy
– wprowadzania nowości naukowych do programu nauczania
– zgłaszania do kierownika kursu wszelkich uwag dotyczących organizacji szkolenia i przebiegu zajęć
– prowadzenia zajęć w pomieszczeniach spełniających wymogi ergonomii pracy i przepisy BHP

 1. Do obowiązków wykładowców prowadzących szkolenie należy:

– Stosowania się do Zasad dla wykładowców CNoL oraz Regulaminów egzaminów
– Prowadzenia zajęć teoretycznych zgodnie z Podstawą programową CNoL dla danego kursu, a zajęć praktycznych zgodnie z Ramowym programem praktyk
– Przeprowadzenie zajęć tak, aby cele ogólne i szczegółowe danego tematu zostały zrealizowane, a praktykant nabył umiejętności zgodnie z wykazem
– Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne przygotowanie i przekazywanie treści merytorycznych w oparciu o pozycje piśmiennictwa nie starsze niż z 3 ostatnich lat, przede wszystkim metaanalizy i badania z randomizacją
– Konsultowania treści wykładów z kierownikiem danego kursu
– Przygotowanie prezentacji dla przedstawianych tematów oraz szczegółowego konspektu wykładów dla uczestników kursu. Zapewnienia obecności pacjentów na zajęcia praktyczne
– Zachowania zasad cytowania i poszanowania praw autorskich we wszystkich prezentowanych treściach
– Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania (co 15 -20 minut). Stałe doskonalenia metodyki nauczania
– Punktualne rozpoczynanie zajęć i przestrzeganie wyznaczonego czasu z zachowaniem koniecznych przerw
– Dbanie o sprzęt dydaktyczny
– Niezwłoczne powiadomienie organizatora o braku możliwości przeprowadzenia zajęć w danym dniu i wskazanie zastępcy
– Przeprowadzenia zaliczenia zajęć wobec osób nieobecnych na wykładach w formie wskazanej przez wykładowcę lub trenera
– Zalecenia dodatkowych godzin praktyk wobec osób, które nie posiadły umiejętności wyszczególnionych w wykazie
– przestrzegać Zasad bezpieczeństwa dla uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Nauki o Laktacji (CNoL) i Fundacja Twórczych Kobiet (FTK)  trakcie epidemii SARS-CoV-2

§9

Organizator powołuje kierownika kursu, którego obowiązkiem jest:

 1. Nadzór nad merytorycznym poziomem programu kształcenia.
 2. Konsultowania treści merytorycznych z wykładowcami i trenerami.
 3. Współdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej.
 4. Zapewnienia bazy wykładowej spełniającej wymogi ergonomii pracy i przepisów BHP oraz sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych.
 5. Nadzór nad rekrutacją uczestników kursów: zatwierdzanie wymagań, analiza danych dostarczonych przez koordynatora szkolenia, ostateczne zatwierdzenie listy uczestników.
 6. Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych kursu, wyciąganie wniosków i podejmowanie działań celem podwyższania jakości kursów.
 7. Kierownik powołuje koordynatora kursu i powierza mu zadania określone w dok. Struktura CNoL, m. in.: informowanie o rodzajach kursów, przyjmowanie zgłoszeń, kontakty z kandydatami, .analiza i weryfikacja informacji o kandydatach, przyjmowanie wpłat, organizacja techniczna kursu, rozliczenie kursu, analiza ankiet ewaluacyjnych

Magdalena Nehring-Gugulska
Dyrektor CNoL

Regulamin kształcenia jest zgodny ze Statutem Centrum Nauki o Laktacji po zmianach z dnia 12 lipca 2018r.

Regulamin obowiązuje od dnia 19.11.2020r.

Warszawa, 19.11.2020 r.

Zapisz się na newsletter