Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

CENTRUM NAUKI O LAKTACJI

Regulamin kształcenia zwany dalej regulaminem określa:

 1. Rodzaje wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez CNoL
 2. Zasady naboru osób uczestniczących w wydarzeniach edukacyjnych
 3. Umowy i opłaty za wydarzenia edukacyjne CNoL
 4. Zasady organizacji wydarzeń edukacyjnych prowadzonych przez CNoL
 5. Prawa i obowiązki uczestników wydarzeń edukacyjnych
 6. Zakres obowiązków wykładowców i trenerów prowadzących kształcenie
 7. Zakres obowiązków kierownika kursu

§1

Rodzaje wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez CNoL są następujące:

 1. Konferencje szkoleniowo-naukowe prowadzone w oparciu o program kształcenia zatwierdzony przez Komitet Naukowo-Organizacyjny Konferencji;
 2. Kursy prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego w oparciu o programy kształcenia:
 1. Kursy stanowią doskonalenie zawodowe dla lekarzy (kurs medyczny), pielęgniarek i położnych (kurs dokształcający, specjalistyczny), posiadających czynne prawo wykonywania zawodu. Z przeznaczonych dla siebie kursów mogą korzystać przedstawiciele innych zawodów medycznych np. dietetycy, logopedzi, fizjoterapeuci. Z kursu Promotor karmienia piersią mogą korzystać osoby spoza zawodów medycznych np. psycholodzy, pedagodzy. Oferta kursu zamieszczona na stronie internetowej www.cnol.kobiety.med.pl/pl/nasze-kursy/ szczegółowo określa dla jakiej grupy zawodowej jest przeznaczony.
 2. Programy kształcenia dla poszczególnych grup zawodowych mają różną długość trwania i trzy poziomy wiedzy o laktacji według uznanego na świecie kryterium Wellstart International & University of California San Diego zawartego w dokumencie: Lactation Management Curriculum Guide. A faculty guide for schools of medicine, nursing and nutrition. California: Wellestart International; 1999. (Wer. polska. Żukowska-Rubik M, red. Przewodnik nauczania o karmieniu piersią. Wskazówki metodyczne dla wydziałów medycyny, pielęgniarstwa i żywienia. I wydanie polskie. Tłum. Banaszkiewicz A, Niecikowska K, Oslislo A, Ślizień-Kuczapska E. Warszawa: KUKP; 2002), tj.:

1) Poziom I wiedzy o laktacji
25 godz. Promotor karmienia piersią

2) Poziom II wiedzy o laktacji
6 godz. Karmienie piersią w praktyce szpitala położniczego
6 godz. Karmienie piersią w praktyce szpitala pediatrycznego
6 godz. Karmienie piersią po cięciu cesarskim w praktyce szpitala
6 godz. Karmienie piersią po cięciu cesarskim w praktyce szpitala (online)
4 godz. Jak żywić dzieci mlekiem kobiecym w szpitalu? (wersja online)
12 godz. Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej
12 godz. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego
12 godz. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym dziecka chorego przebywającego w szpitalu (wersja stacjonarna i wersja online)
46 godz. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs specjalistyczny
3 godz. Karmienie piersią w praktyce lekarza
7 godz. Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym – warsztaty psychologiczne
12 godz. Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów
12 godz. Kurs dla psychologów
12 godz. Kurs dla dietetyków
12 godz. Praktyka CDL dla zaawansowanych
6 godz. Frenotomia dla praktyków – kwalifikacja i zabieg

3) Poziom III wiedzy o laktacji
66 godz. Problemy w laktacji dla położnych i pielęgniarek (dla kandydatów na certyfikaty CDL, IBCLC)
78 godz. Problemy w laktacji dla lekarzy (dla kandydatów na certyfikaty CDL, IBCLC)

§2

Zasady naboru osób uczestniczących w wydarzeniach edukacyjnych

 1. Informacje o wydarzeniach edukacyjnych są zamieszczane na stronie internetowej https://cnol.kobiety.med.pl/pl/. Ponadto są wysyłane do szpitali, poradni laktacyjnych oraz szkół rodzenia na terenie całego kraju.
 2. Nabór osób odbywa się na podstawie zgłoszeń pisemnych przez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej https://cnol.kobiety.med.pl/pl/ rejestracja do wyczerpania limitu miejsc. Kwalifikacja uczestników odbywa się indywidualnie w zależności od wybranego rodzaju wydarzenia edukacyjnego. Dodatkowo położne i pielęgniarki zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

§3

Umowy i opłaty za wydarzenia edukacyjne

 1. Uczestnicy rejestrowani w systemie otrzymują Umowy generowane z systemu opatrzone numerem. Przy podpisywaniu umowy zapoznają się z Regulaminem kształcenia CNoL, Standardami CDL, Zasadami bezpieczeństwa organizacji wydarzeń edukacyjnych CNoL w trakcie zaostrzonego reżimu sanitarnego, Klauzulą informacyjną RODO i podpisują zgody.
 2. W umowie Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za udział w wydarzeniu edukacyjnym w wysokości i terminie podanym przez Organizatora.
 3. Opłatę należy przesłać zgodnie z informacjami na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowej Organizatora.
 4. Organizator wystawia fakturę na prośbę Uczestnika w roku uiszczenia opłaty, po przesłaniu danych do faktury.
 5. Brak opłaty za udział w wydarzeniu edukacyjnym w terminie podanym przez Organizatora upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa i nie dopuszczenia Uczestnika do udziału w wydarzeniu edukacyjnym bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty z przyczyn niezależnych od Organizatora, jeśli nastąpiły okoliczności, których nie mógł przewidzieć wcześniej (siła wyższa) i nieznanych w momencie tworzenia oferty cenowej.
 7. Uczestnik, który nie zaakceptuje zmiany wysokości opłaty, która nastąpiła w trakcie wydarzenia edukacyjnego z powodów o których mowa w ust. 6, może zrezygnować z udziału w wydarzeniu, a organizator zwraca kwotę za nieodbyte zajęcia.

§4

Zasady organizacji wydarzeń edukacyjnych

 1. Konferencje są prowadzone w formach:

2. Kursy są prowadzone w formach:

3. Kursy obejmują:

 1. Zajęcia teoretyczne – wykłady, seminaria, warsztaty, quizy, praca własna, testy zaliczające pracę własną lub sprawdzające wyniki kształcenia.
 2. Zajęcia praktyczne – szkolenie praktyczne pod nadzorem trenerów, szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej uczestnika kursu.

4. Zajęcia teoretyczne odbywają się w trybie mieszanym w godzinach od 8.00 do najpóźniej 20.00, tj.:

 1. Kurs „Promotor karmienia piersią” odbywa się w dwóch sesjach 2-dniowych
 2. Kurs „Problemy w laktacji dla położnych i pielęgniarek” odbywa się w czterech sesjach 3-dniowych
 3. Kurs „Problemy w laktacji dla lekarzy” odbywa się w pięciu sesjach 3-dniowych
 4. Kurs „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej” oraz „Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego”. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym dziecka chorego przebywającego w szpital jest szkoleniem 2- lub 3-dniowym
 5. Kurs Karmienie piersią w praktyce szpitala położniczego, Karmienie piersią w praktyce szpitala położniczego, Karmienie piersią po cięciu cesarskim praktycznie, Karmienie piersią po cięciu cesarkim (online) jest szkoleniem 1 lub 2 dniowym
 6. Kurs specjalistyczny „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” odbywa się w dwóch sesjach 2 dniowych
 7. Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów jest szkoleniem 2-dniowym
 8. Kurs „Dietetyk przyjazny matce karmiącej” jest szkoleniem 2-dniowym
 9. Kurs „Praktyka CDL dla zaawansowanych” jest szkoleniem 2-dniowym
 10. Kurs „Frenotomia dla praktyków – kwalifikacja i zabieg” jest szkoleniem 1-dniowym
 1. Szkolenie praktyczne pod nadzorem trenerów CNoL jest prowadzone w placówkach szkolenia praktycznego, które podpisały umowę na organizację szkolenia i jest przeznaczone dla kandydatów na Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych (CDL) oraz położnych przygotowujących się na stanowisko pracy Edukator do spraw laktacji. Wykaz trenerów oraz placówek jest dostępny na stronie https://cnol.kobiety.med.pl/pl/

1) Koordynatorem szkolenia praktycznego jest wyznaczona osoba spośród personelu CNoL.

2) Trenerami CNoL są osoby, które wykonują zawód medyczny: lekarz, położna, pielęgniarka, są konsultantami IBCLC lub doradcami CDL.

3) Szkolenie trwa minimum 20 h dla położnych, pielęgniarek, minimum 30 h dla lekarzy.

4) Celem szkolenia jest zdobycie 8 (ośmiu) Umiejętności Doradcy CDL i 6 Umiejętności Edukatora.

5) Szkolenie pod nadzorem jest zakończone zaliczeniem.

6) Szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej wymaga przeprowadzenia obserwacji klinicznych przy użyciu narzędzi edukacyjnych CNoL, które uczestnik dostarcza kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie.

7) Odbyte godziny zajęć teoretycznych, zajęć praktycznych, zaliczenia pracy własnej, wyniki testów, zaliczone umiejętności odnotowywane są w indeksie uczestnika kształcenia, do którego uczestnik otrzymuje dostęp po rozpoczęciu kursu.

8) W okresie obowiązywania przepisów prawnych dotyczących zakazów, nakazów i ograniczeń związanych z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanym z tym brakiem możliwości odbycia zajęć praktycznych bezpośrednio z Trenerem organizator dopuszcza inne, zdalne formy realizacji zajęć praktycznych, takie jak: uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów klinicznych online (porady z udziałem pacjenta, rozwiązywanie przypadków bez udziału pacjenta) oraz ćwiczenie i zaliczenie Umiejętności doradcy na podstawie materiału filmowego przygotowanego przez CNoL. Godziny zdalne mogą być odbywane w ilości nie większej niż 8 (osiem) godzin.

9) Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora, w tym wynikających z działania siły wyższej, pandemii, epidemii, nie można zorganizować wydarzenia edukacyjnego lub jego części organizator zastrzega sobie według swojego wyboru prawo do zmiany formy kursu w trakcie jego trwania, odwołania kursu przed planowanym terminem jego rozpoczęcia lub do przesunięcia zajęć na inny termin.

10) Potwierdzeniem uczestnictwa i ukończenia kształcenia jest zaświadczenie imienne wystawiane na podstawie listy obecności, rejestrowane w rejestrze CNoL. Listy obecności są sprawdzane indywidualnie na wszystkich zajęciach. Obecność na wykładach do odsłuchu potwierdza test końcowy. Na zajęciach online sprawdzana jest obecność poprzez generowanie listy trzykrotnie w czasie zajęć oraz aktywność uczestników inicjowaną przez prowadzącego poprzez zadawanie pytań konkretnym osobom wg listy podczas warsztatów. Uczestnicy warsztatów online udowadniają swoją obecność poprzez włączenie kamery i branie czynnego udziału w zajęciach. Prowadzący odnotowuje aktywność i punktuje: 2 pkt wysoka aktywność, 1 pkt przeciętna aktywność, 0 – brak aktywności równoważny z niezaliczeniem obecności.

11) Po kursie specjalistycznym 46 godzinnym uczestnicy są zobowiązani potwierdzić nabytą wiedzę i umiejętności składając egzamin teoretyczny przed egzaminatorami CNoL.

12) Po kursie 66/78 godzinnym uczestnicy mogą poddać weryfikacji nabytą wiedzę i umiejętności, składając egzaminy:

 1. teoretyczny i praktyczny przed egzaminatorami CNoL. W tym celu dokonują zapisu na egzaminy i wnoszą opłaty.  Wymagania są zawarte w Standardach CDL na stronie internetowej cnol.kobiety.med.pl
 2. teoretyczny przed egzaminatorami International Board of Lactation Consultant Examiners.  W tym celu składają wniosek, dokonują zapisu i wnoszą opłaty.  Wymagania są zawarte na stronie https://iblce.org/polish-2/.

13) Zdanie egzaminu przed egzaminatorami CNoL uprawnia do nadania tytułu Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego. Zdanie egzaminu przed egzaminatorami IBLCE uprawnia do nadania tytułu Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego.

14) Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu edukacyjnym w formie pisemnej dla celów dowodowych. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w wydarzeniu edukacyjnym:

15) Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika pozostawione na miejscu wydarzenia edukacyjnego.

§5

Prawa i obowiązki uczestnika wydarzeń edukacyjnych:

 1. Uczestnik konferencji i zajęć teoretycznych w ramach kursu ma prawo do:

1) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem kształcenia,

2) korzystania z wiedzy opartej na aktualnych badaniach naukowych najwyższej jakości

3) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności

4) kształtowania umiejętności pomagających w pracy zawodowej z kobietami i dziećmi

5) korzystania z literatury fachowej

6) korzystania z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowcę w ramach środków posiadanych przez organizatora kursu

7) do wyrażania opinii o organizacji szkolenia i programie nauczania w ankietach ewaluacyjnych

8) do nieobecności usprawiedliwionej trwającej nie dłużej niż 10% ogólnego czasu trwania zajęć teoretycznych.

2. Uczestnik konferencji i zajęć teoretycznych w ramach kursu ma obowiązek:

1) przestrzegania Regulaminu kształcenia CNoL oraz innych regulaminów dotyczących zajęć lub egzaminów,

2) stosowania się do próśb i zaleceń wykładowcy,

3) punktualnego przychodzenia na zajęcia, wykłady

4) czynnego uczestnictwa w proponowanych w ramach zajęć zadaniach i dyskusji przypadków,

5) przestrzegania ciszy w trakcie zajęć, wykładów,

6) utrzymania czystości w pomieszczeniach wykładowych,

7) powiadomienia organizatora o nieobecności na zajęciach lub rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach,

8) dokonywania opłat zgodnie z otrzymanym harmonogramem płatności,

9) przestrzegania Zasad bezpieczeństwa organizacji wydarzeń edukacyjnych CNoL w trakcie zaostrzonego reżimu sanitarnego.

3. Uczestnik zajęć praktycznych w ramach kursu powinien:

1) Dokonać zapisu i wnieść opłatę zgodnie z cennikiem.

2) Przed przyjściem na szkolenie uczestnik powinien:

 1. Zapoznać się z celami szczegółowymi szkolenia praktycznego przedstawionymi podczas danego kursu
 2. Znać i umieć używać podstawowe narzędzia stosowane w pracy z matką i dzieckiem (Kartę obserwacji i diagnozy CNoL, Protokół Oceny Umiejętności Ssania, siatki centylowe WHO i in.)
 3. Być przygotowany teoretycznie do wykonania czynności zawartych w Standardzie porady laktacyjnej (np. znać zasady instruktażu prawidłowego karmienia, techniki odciągania pokarmu, pobrania pokarmu na posiew, inne),
 4. Posiadać ze sobą stosowny ubiór, identyfikator, indeks, aktualną książeczkę pracowniczą, ubezpieczenie OC i NNW, Zeszyt ćwiczeń CNoL lub inne materiały sugerowane przez trenera.

3) W czasie szkolenia uczestnik powinien:

 1. Wykazywać aktywną postawę.
 2. Zadawać pytania w odpowiedni do sytuacji sposób (np. nie zawsze przy pacjencie).
 3. Podejmować proponowane działania praktyczne, ale nie ingerować w proces terapeutyczny.
 4. Zachowywać tajemnicę lekarską lub tajemnicę zawodową pielęgniarek i położnych.
 5. Pilnować dokumentowania odbywanego szkolenia.
 6. Nie spóźniać się i nie wchodzić/wychodzić w trakcie wizyty pacjenta.

4. Podczas wydarzeń edukacyjnych, w tym zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnikowi nie wolno:

1)  uniemożliwiać lub utrudniać innym uczestnikom korzystanie z zajęć poprzez np. używanie telefonu, podnoszenie głosu, spożywanie alkoholu, palenie papierosów,

2) fotografować, kopiować, nagrywać, powielać materiały pisane, wykłady mówione, pokazy praktyczne, obrazy, wizerunki, filmy prezentowane podczas wydarzenia edukacyjnego, testy sprawdzające wiedzę, egzaminy, również w formie online, stanowiące własność intelektualną organizatora kształcenia, bez jego pisemnej zgody

3) w inny sposób naruszać dobra osobiste i prawa autorskie organizatora,

4) działać na szkodę organizatora.

5. W przypadku powtarzających się naruszeń ust. 3, pomimo upomnień, organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy, jeśli łamie on obowiązujące prawa osobiste uczestników, prawa autorskie organizatora lub przepisy epidemiologiczne, działając tym samym na szkodę innych osób biorących udział w wydarzeniu. Organizator zwraca uczestnikowi opłatę za nieodbyte zajęcia zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości wpłaconej opłaty.

§6

Prawa i obowiązki wykładowcy

 1. Wykładowca ma prawo do:

1) korzystania z literatury fachowej (z Biblioteki CNoL) oraz materiałów dydaktycznych należących do CNoL (konspekty, zdjęcia, przeźrocza, tabele, schematy) z zachowaniem zasad cytowania i poszanowania praw autorskich,

2) korzystania ze sprzętu dydaktycznego CNoL lub wynajmowanego przez CNoL

3) powielania materiałów niezbędnych do realizacji zajęć,

4) doboru treści kształcenia w zależności od potrzeb grupy

5) wprowadzania nowości naukowych do programu nauczania

6) zgłaszania do kierownika kursu wszelkich uwag dotyczących organizacji szkolenia i przebiegu zajęć

 1. Do obowiązków wykładowców należy:

1) Stosowania się do Regulaminu kształcenia CNoL, Standardu CDL oraz wewnętrznych regulaminów CNoL 2) Prowadzenia zajęć teoretycznych zgodnie z Podstawą programową CNoL dla danego kursu, a zajęć praktycznych zgodnie z Ramowym programem praktyk,

3) Przeprowadzenie zajęć tak, aby cele ogólne i szczegółowe danego tematu zostały zrealizowane, a uczestnik nabył umiejętności zgodnie z wykazem,

4) Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne przygotowanie i przekazywanie treści merytorycznych w oparciu o pozycje piśmiennictwa nie starsze niż z 3 ostatnich lat, przede wszystkim metaanalizy i badania z randomizacją,

5) Konsultowania treści wykładów z kierownikiem danego kursu,

6) Przygotowanie prezentacji i ćwiczeń dla przedstawianych tematów oraz przygotowania materiałów w formie linków do pozycji literaturowych lub konspektu wykładów dla uczestników kursu w wyznaczonym przez Organizatora terminie, W razie niedotrzymania terminu Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania rozwiązań pozwalających na realizację wydarzenia edukacyjnego

7) Zachowania zasad cytowania i poszanowania praw autorskich we wszystkich prezentowanych treściach

8) Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania (co 15-20 minut). Stałe doskonalenia metodyki nauczania, z uwzględnieniem nowoczesnych technik multimedialnych.

9) Punktualne rozpoczynanie zajęć i przestrzeganie wyznaczonego czasu z zachowaniem koniecznych przerw,

10)  Dbanie o sprzęt dydaktyczny,

11) Niezwłoczne powiadomienie organizatora o braku możliwości przeprowadzenia zajęć w danym dniu i wskazanie zastępcy,

12) Przeprowadzenia zaliczenia zajęć wobec osób nieobecnych na wykładach w formie odpowiedniej dla uczestnika zajęć,

13) Przestrzeganie Zasad bezpieczeństwa dla uczestników szkoleń, konferencji organizowanych przez Centrum Nauki o Laktacji (CNoL) i Fundację Twórczych Kobiet (FTK) w trakcie podwyższonego reżimu sanitarnego.

§7

Trener CNoL ma obowiązek:

 1. Przeprowadzenia szkolenia praktycznego w placówce zgodnie z Ramowym Programem szkolenia praktycznego dla poszczególnych rodzajów szkolenia
 2. Przeprowadzenia zaliczenia w ostatnim dniu szkolenia praktycznego i oceny gotowości uczestnika do składania egzaminu praktycznego.
 3. Wypełnienia Karty praktyk w indeksie każdemu uczestnikowi szkolenia.
 4. Dotrzymania ustalonych terminów i zapewnienia pacjentów na dzień szkolenia.
 5. Utrzymywania wysokiego standardu szkolenia poprzez samokształcenie
  i uczestniczenie w corocznych kursach i spotkaniach trenerów CNoL.
 6. Zachowania tajemnicy firmy, zwłaszcza dotyczącej metod kształcenia, sposobu prowadzenia praktyk, dokumentacji praktyk oraz innych spraw
  i dokumentów wewnętrznych CNoL.
 7. Godnego reprezentowania CNoL oraz środowiska konsultantów
  i doradców laktacyjnych poprzez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków trenera CNoL oraz nie podejmowanie żadnych działań mogących naruszyć lub szkodzić ich interesom.

§8

Organizator powołuje kierownika kursu, którego obowiązkiem jest:

 1. Nadzór nad merytorycznym poziomem programu kształcenia,
  1. Konsultowania treści merytorycznych z wykładowcami i trenerami,
  2. Współdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej,
  3. Zapewnienia bazy wykładowej spełniającej wymogi ergonomii pracy, bezpieczeństwa epidemiologicznego i przepisów BHP oraz sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych,
  4. Nadzór nad rekrutacją uczestników kursów: zatwierdzanie wymagań, analiza danych, ostateczne zatwierdzenie listy uczestników wydarzenia edukacyjnego,
  5. Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych wydarzenia edukacyjnego, wyciąganie wniosków i podejmowanie działań celem podwyższania jakości pracy,
  6. Kierownik powołuje koordynatora kursu i powierza mu zadania określone w dok. Struktura CNoL, m. in.: informowanie o rodzajach kursów, przyjmowanie zgłoszeń, kontakty z kandydatami, analiza i weryfikacja informacji o kandydatach, przyjmowanie wpłat, organizacja techniczna kursu, rozliczenie kursu, analiza ankiet ewaluacyjnych

Magdalena Nehring-Gugulska, Dyrektor CNoL

Regulamin kształcenia jest zgodny ze Statutem Centrum Nauki o Laktacji po zmianach z dnia 12 lipca 2018r.

Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 01.07.2022r.

Warszawa, 30.06.2022r.