Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

STATUT

NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI EDUKACYJNEJ: CENTRUM NAUKI O LAKTACJI

Uchwalony przez

Zarząd Główny Stowarzyszenia Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią

w dniu 1 września 2006 roku

Zmieniony przez Fundację Twórczych Kobiet dn. 5 i 26 lipca 2008

Ponownie zmieniony dn. 10 marca 2010 i 1 marca 2011, 30 marca 2017, 12 lipca 2018

PODSTAWA PRAWNA

§1

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2015 roku poz. 2156 oraz z  2016r. poz. 35, 64, 195, 668).
 2. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku poz. 1010, 1985 oraz z  2017r. poz. 60, 2203).
 3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1206)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w trybach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 227, poz. 2247).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie  kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 roku, Nr 6, poz. 69), z póź. zmianami
 7. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dn. z dn. 5 grudnia 1996  z póź. zmianami
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dn. 6 października 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2326) z póź. zmianami
 9. Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1640)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r.  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016 poz. 1761)

NAZWA I SIEDZIBA PLACÓWKI

§2

 1. Organem założycielskim Placówki jest Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią.
 2. Właścicielem placówki jest Fundacja Twórczych Kobiet – organ prowadzący.
  1. Placówka nosi nazwę: CENTRUM NAUKI O LAKTACJI, w skrócie CNoL.
  2. Ilekroć w Statucie występuje słowo Placówka, należy przez to rozumieć CENTRUM NAUKI O LAKTACJI
  3. Siedzibą Placówki jest lokal mieszczący się w Warszawie przy ul. Hozjusza 2 Bobrowieckiej 9.

INFORMACJE OGÓLNE

§3

 1. Placówka prowadzi kształcenie ustawiczne dorosłych, jest ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego dla lekarzy, położnych, pielęgniarek. Posiada strukturę odpowiadającą profilowi społeczno-usługowemu.
 2. Zajęcia z uczestnikami odbywają się w wynajmowanych salach wykładowych wyposażonych w podstawowy sprzęt wizualny w Domu Pielgrzyma Amicus, ul. Hozjusza 2, 01-565 Warszawa, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa lub na terenie innego ośrodka spełniającego wymagania stawiane salom dydaktycznym.
 3. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczne teoretyczne i praktyczne prowadzone przez nauczycieli CNoL podczas kursów.
 4. Cykl nauczania w Placówce zależy od ilości godzin dydaktycznych w danym kursie: od 3 do 200 godzin zajęć.
 5. Nauczanie odbywa się w oparciu o autorskie programy zatwierdzane przez Radę Programową Placówki lub programy kursów udostępniane do realizacji dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz lekarzy.
 6. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia kursu wystawiony na własnym blankiecie Placówki oraz zaświadczenie imienne potwierdzające ilość odbytych godzin kursu, wystawione na własnym blankiecie Placówki wg wzoru MEN, CKPPiP albo OIL oraz IBLCE.
 7. Placówka prowadzi weryfikację wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania świadczenia zdrowotnego jakim jest specjalistyczne poradnictwo laktacyjne nadając tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego. Tytuł uprawnia osobę, która spełniła wszystkie wymagania do używania nazwy i znaku towarowego CDL zgodnie z ich przeznaczeniem przez 7 lat.
 8. Kandydaci na Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych muszą spełnić kryteria rekrutacji, odbyć wymaganą ilość godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz praktyki indywidualnej, zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, co jest uregulowane szczegółowymi przepisami. (Standardy CDL, Regulamin kształcenia CNoL)
 9. Placówka organizuje kursy i nadaje tytuły Promotora Karmienia Piersią dla osób zajmujących się wyłącznie promocją karmienia naturalnego, nie mających uprawnień zawodowych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

CEL, ZADANIA, FORMY REALIZACJI

§4

Celem placówki jest:

– poszerzanie wiedzy oraz uzupełnianie praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie opieki zdrowotnej nad matkami i dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa laktacyjnego

– poszerzanie wiedzy w zakresie wszystkich dziedzin nauki związanych z ludzką laktacją

– prowadzenie biblioteki,

– prowadzenie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie ludzkiej laktacji

– prowadzenie i wspieranie innych działań na rzecz aktualizowania wiedzy o laktacji i związanych z nią dziedzin.

§5

Placówka spełnia następujące zadania:

 1. Opracowuje i aktualizuje autorskie programy doskonalenia zawodowego lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz kształcenia podyplomowego przedstawicieli innych zawodów.
 2. Organizuje kształcenie w formach pozaszkolnych, w systemie samokształcenia kierowanego i stacjonarnego w dziedzinie przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych w wyżej wymienionych dziedzinach na różnych poziomach, m.in. organizacja kursów specjalistycznych i dokształcających dla pielęgniarek, położnych oraz kursów medycznych dla lekarzy.
 3. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej kształci zawodowych doradców laktacyjnych (Dyrektywa 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006; Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersią w Europie. Wzorzec Działania. Dyrektoriat Zdrowia Publicznego i Oceny Ryzyka 2006).
 4. Dba o wysoki poziom przekazywanych treści nauczania poprzez staranny dobór kadry nauczycielskiej, posiadającej doświadczenie pedagogiczne i zawodowe.
 5. Prowadzi kształcenie kadry i udoskonalanie jej umiejętności dydaktycznych i poszerzanie warsztatu pracy.
 6. W procesie kształcenia wykorzystuje nowoczesne metody i techniki audiowizualne oraz metody aktywizujące.
 7. Zaspokaja potrzeby społeczne w zakresie poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.
 8. Aktywizuje zawodowo uczestników kursów.
 9. Prowadzi prace badawcze w dziedzinie ludzkiej laktacji.
 10. Publikuje wyniki swoich badań oraz opracowuje i publikuje protokoły postępowania w zaburzeniach laktacji zgodnie z wiedzą opartą na dowodach.

WŁADZE PLACÓWKI

§6

Prowadzącym placówkę jest Dyrektor CENTRUM NAUKI O LAKTACJI. Jego zadania określa dokument Struktura CNoL.

§7

Organem współprowadzącym jest Rada CNoL, która składa się z Dyrektora CENTRUM NAUKI O LAKTACJI, wicedyrektora ds. programowych, specjalistów: ds. nauki, metodyki nauczania, standardu CDL oraz kierowników poszczególnych kursów.

Do zadań Rady CNoL należy:

a/Ustalanie polityki placówki.

b/Wytyczanie kierunków podejmowanych działań, m.in. prac badawczych, publikacji, organizacji konferencji naukowych, zakresu i odbiorców organizowanego kształcenia.

c/Podejmowanie współpracy z innymi instytucjami.

d/ Promowanie działań placówki w środowisku medycznym

e/ Tworzenie i zatwierdzanie programów autorskich poszczególnych kursów teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.

f/ Zatwierdzanie różnych form sprawdzania wyników kształcenia oraz ewaluacji prowadzonej działalności.

g/ Powoływanie Komisji Etycznej.

h/ Powoływanie i odwoływanie sekcji tematycznych lub środowiskowych.

§8

Rada CNoL może powołać Radę Naukową złożoną z zaproszonych ekspertów z różnych dziedzin.

Rolą Rady Naukowej jest:

a/ wsparcie merytoryczne Rady CNoL

b/ doradztwo w trudnych sprawach

d/ opiniowanie działań placówki

e/ promowanie placówki poza jej strukturami.

§9

Zgodnie z § 7 ptk. g/ Dyrektor Placówki może powołać Komisję Etyczną do zbadania sprawy w przypadku złożenia skargi zgodnie z Procedurą składania skargi na:

a/ członka Rady CNoL,

b/ członka personelu,

c/ Certyfikowanego Doradcę Laktacyjnego,

Komisja powinna składać się z minimum 3 członków, przynajmniej dwóch spośród członków Rady CNoL, najlepiej prezentujących różne zawody.

Komisja postępuje zgodnie z Procedurą składania skargi.

§10

Zgodnie z § 7 ptk. h/ Rada CNoL może powołać sekcje tematyczne lub środowiskowe do realizacji zadań zgodnych z Celami placówki określonymi w § 4.

Sekcję tworzy:

a/ przewodniczący sekcji

b/ dwóch wiceprzewodniczących

c/ członkowie sekcji

Szczegółowe cele, zadania i sposoby ich realizacji przez poszczególne sekcje określa  dokument Zadania Sekcji

Rada CNoL sprawuje nadzór nad każdą powołaną sekcją.

Rada CNoL może odwołać władze sekcji w przypadku naruszeń Kodeksu CDL, jeśli dotyczy jej członków oraz całą sekcję w przypadku wygaśnięcia zadań lub braku aktywności.

§11

Osobami odpowiedzialnymi za realizowane programy kształcenia, prace badawcze, publikacje, poziom nauczania, dobór kadry nauczycielskiej są:

Zastępca dyrektora ds. programowych oraz specjalista ds. metodyki nauczania.

Osobami odpowiedzialnymi za organizację kursów są kierownicy poszczególnych kursów oraz specjalista ds. szkoleń personelu medycznego.

§12

Do zadań Kierownika kursu należy:

 1. Nadzór nad merytorycznym poziomem programu kształcenia.
 2. Konsultowanie treści merytorycznych z wykładowcami i trenerami.
 3. Współdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej.
 4. Zapewnienia bazy wykładowej spełniającej wymogi ergonomii pracy i przepisów BHP oraz sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych.
 5. Nadzór nad rekrutacją uczestników kursów: zatwierdzanie wymagań,  analiza danych dostarczonych przez koordynatora szkolenia, ostateczne zatwierdzenie listy uczestników.
 6. Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych kursu, wyciąganie wniosków i podejmowanie działań celem podwyższania jakości kursów.
 7. Kierownik powołuje koordynatora kursu i powierza mu zadania określone w dok. Struktura CNoL.

ORGANY PLACÓWKI I ICH ZADANIA

§13

Placówka posiada Radę Programową składającą się z Dyrektora CENTRUM NAUKI O LAKTACJI, zastępców dyrektora oraz kierowników poszczególnych kursów oraz zaproszonych ekspertów.

Do zadań Rady Programowej należy:

 1. Zatwierdzanie programów autorskich poszczególnych kursów.
 2. Ustalanie tematyki i ilości godzin dla poszczególnych kursów.
 3. Opracowanie podstawy programowej dla poszczególnych kursów.
 4. Opracowanie programu ćwiczeń praktycznych.
 5. Zatwierdzanie różnych form sprawdzania wyników kształcenia.

KADRA NAUCZYCIELSKA

§14

Kadra nauczycielska składa się z:

– wykładowców, prowadzących zajęcia teoretyczne i opracowujących materiały edukacyjne

– trenerów, prowadzących zajęcia praktyczne

– egzaminatorów, weryfikujących nabytą podczas kursów wiedzę i umiejętności uczestników

PERSONEL

§15

Personel Placówki to: koordynator szkoleń, koordynator praktyk, koordynator egzaminów, sekretarz, pracownik marketingu, grafik, informatyk, księgowa. Inni pracownicy są zatrudniani w ramach potrzeb.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§16

 1. Prawa i obowiązki kadry nauczycielskiej i personelu Placówki wynikają z zawieranych odrębnie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło. Przyjmowany przez pracowników zakres obowiązków określa dokument Struktura CNoL oraz Regulamin kształcenia CNoL.
 2. Kadra nauczycielska i personel mają obowiązek poddawania się okresowym ocenom prowadzonym przez uczestników kursów oraz przez Dyrektora Placówki. Negatywne wyniki w/w ocen mogą stanowić podstawę do rozwiązania umowy.

§17

Kadra nauczycielska ma prawo do:

 1. Korzystania z literatury fachowej (z Biblioteki CNoL) oraz materiałów dydaktycznych należących do CNoL (konspekty, zdjęcia, przeźrocza, tabele, schematy) z zachowaniem zasad cytowania i poszanowania praw autorskich.
 2. Korzystania ze sprzętu dydaktycznego CNoL lub wynajmowanego przez CNoL.
 3. Powielania materiałów niezbędnych do realizacji zajęć.
 4. Wprowadzania nowości naukowych do programu nauczania.
 5. Doboru treści kształcenia w zależności od potrzeb grupy.
 6. Zgłaszania do kierownika kursu wszelkich uwag dotyczących  organizacji szkolenia i przebiegu zajęć.
 7. Prowadzenia zajęć w pomieszczeniach spełniających wymogi ergonomii pracy i przepisy BHP.

§18

Kadra nauczycielska ma obowiązek:

 1. Stosowania się do Zasad dla wykładowców CNoL oraz Regulaminów egzaminów.
 2. Prowadzenia zajęć teoretycznych zgodnie z Podstawą programową CNoL dla danego kursu, a zajęć praktycznych zgodnie z Ramowym programem praktyk.
 3. Przeprowadzenie zajęć tak, aby cele ogólne i szczegółowe danego tematu zostały zrealizowane, a praktykant nabył umiejętności zgodnie z wykazem.
 4. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne przygotowanie i przekazywanie treści merytorycznych w oparciu o pozycje piśmiennictwa nie starsze niż z 3 ostatnich lat, przede wszystkim metaanalizy i badania z randomizacją.
 5. Konsultowania treści wykładów z kierownikiem danego kursu.
 6. Przygotowanie prezentacji dla przedstawianych tematów oraz szczegółowego konspektu wykładów dla uczestników kursu. Zapewnienia obecności pacjentów na zajęcia praktyczne.
 7. Zachowania zasad cytowania i poszanowania praw autorskich we wszystkich prezentowanych treściach.
 8. Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania (co 15 -20 minut). Stałe doskonalenia metodyki nauczania.
 9. Punktualne rozpoczynanie zajęć i przestrzeganie wyznaczonego czasu z zachowaniem koniecznych przerw.
 10. Dbanie o sprzęt dydaktyczny.
 11. Niezwłoczne powiadomienie organizatora o braku możliwości przeprowadzenia zajęć w danym dniu i wskazanie zastępcy.
 12. Przeprowadzenia zaliczenia zajęć wobec osób nieobecnych na wykładach w formie wskazanej przez wykładowcę lub trenera.
 13. Zalecenia dodatkowych godzin praktyk wobec osób, które nie posiadły umiejętności wyszczególnionych w wykazie.

§19

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZESTNIKÓW

Informacje o kursach są powszechnie dostępne. Formy informowania oraz osoby, do których kierowany jest kurs określa Regulamin kształcenia.

Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie zgłoszeń pisemnych (formularz rejestracyjny na www.kobiety.med.pl/rejestracja) do wyczerpania limitu miejsc. Kwalifikacja uczestników odbywa się indywidualnie w zależności od wybranej formy kształcenia (rodzaj kursu). Reguluje to dokument Zasady rekrutacji na kursy CNoL.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§20

Uczestnik ma prawo do:

 1. Uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem nauczania
 2. Korzystania z wiedzy opartej na aktualnych badaniach naukowych najwyższej jakości
 3. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
 4. Kształtowania umiejętności pomagających w pracy z matkami
 5. Korzystania z literatury fachowej
 6. Korzystania z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowcę (w ramach środków posiadanych przez organizatora kursu)
 7. Do wyrażania opinii o organizacji szkolenia i programie nauczania
 8. Do nieobecności usprawiedliwionej trwającej nie dłużej niż 10%  ogólnego czasu trwania wykładów (godzin edukacyjnych, GE). Sprawy nieobecności reguluje Regulamin porządkowy.

§21

Uczestnik ma obowiązek:

– punktualnego przychodzenia na zajęcia

– czynnego uczestnictwa w proponowanych w ramach zajęć zadaniach i dyskusji przypadków

– przestrzegania ciszy w trakcie wykładów

– utrzymania czystości w pomieszczeniach wykładowych

– powiadomienia organizatora o nieobecności na zajęciach lub rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu

– dokonywania wpłat na konto FTK  zgodnie z otrzymanym harmonogramem płatności.

 

§22

DOKUMENTACJA PLACÓWKI

 

Dokumentację Placówki stanowią:

 1. Struktura CNoL.
 2. Podstawa programowa poszczególnych kursów.
 3. Ramowy program praktyk.
 4. Regulamin kształcenia.
 5. Regulamin porządkowy.
 6. Zasady rekrutacji na kursy CNoL.
 7. Zasady dla wykładowców CNoL.
 8. Dzienniki prowadzonych zajęć.
 9. Regulamin egzaminu teoretycznego dla kandydatów na CDL.
 10. Regulamin egzaminu praktycznego dla kandydatów na CDL.
 11. Rejestr wydanych zaświadczeń.
 12. Standardy CDL.
 13. Kodeks etyczny i „zawodowy” CDL.
 14. Zasady rozliczeń obowiązujące w CNoL/FTK.
 15. Dokumentacja finansowo-księgowa.

 

SPOSÓB UZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§23

Formy finansowania Placówki to:

 1. Opłaty uczestników za kursy i inne wydarzenia edukacyjne.
 2. Opłaty wynikające z realizacji umów zawieranych przez właściciela Placówki z innymi podmiotami.

§24

Prowadzenie rozliczeń finansowych Placówki należy do obowiązków księgowej Fundacji Twórczych Kobiet.

ZMIANY W STATUCIE

§25

Zmian w niniejszym statucie dokonuje organ prowadzący Placówkę.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§26

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Placówki.

Statut zatwierdzono i przyjęto w dniu 1 września 2006 roku.

Zmian dokonano: 5 lipca 2008,  26 lipca 2008, 10 marca 2010, 1 marca 2011, 30 marca 2017, 12 lipca 2018.