Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Warunki rekrutacji na kursy CNoL

1. Na nasze kursy przyjmowane są osoby:
  • dorosłe
  • pracujące w zawodach, które uprawniają do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad matką i dzieckiem (wyjątek – PKP*)
  • które mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zależności od rodzaju kursu: lekarzy (kurs medyczny), pielęgniarki i położne (kurs dokształcający, kurs specjalistyczny); opisy kursów szczegółowo określają dla jakich grup zawodowych są przeznaczone np. kurs dla logopedów, fizjoterapeutów, dietetyków i in.
  • posiadające ważne prawo wykonywania zawodu i min. 3 miesięczny staż pracy,
  • nie mające przeciwwskazań medycznych do wykonywania zawodu
  • które zamierzają zdobytą wiedzę wykorzystać w celu promocji karmienia piersią i profesjonalnej pomocy matkom karmiącym.

*Z Kursu Promotor karmienia piersią mogą korzystać przedstawiciele innych zawodów mający doświadczenie w promocji zdrowia lub kontaktach z matkami karmiącymi i ich dziećmi. Kurs nie uprawnia do udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, uczestnicy naszych kursów nie powinni zajmować się reklamą i sprzedażą preparatów do początkowego żywienia niemowląt ani reklamą i sprzedażą środków szkodliwych dla zdrowia.

3. Nabór osób przewidzianych do szkolenia odbywa się na podstawie zgłoszeń pisemnych (formularz rejestracyjny na www.kobiety.med.pl/zapisy na kursy) do wyczerpania limitu miejsc. Należy podać dane i podpisać stosowne oświadczenia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach organizacji kursu. Dodatkowo, po zakwalifikowaniu się na kurs  położne i pielęgniarki zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

4. Kwalifikacja uczestników odbywa się indywidualnie w zależności od wybranego rodzaju kursu, decyduje pierwszeństwo zgłoszenia.

5. Koordynator szkoleń CNoL informuje kandydatów o rodzajach kursów i warunkach przyjęcia na poszczególne kursy. Kierownik danego kursu prowadzi nadzór nad rekrutacją.

6. Kandydat udostępnia swoje dane dobrowolnie. Przysługuje mu prawo wglądu oraz ich modyfikacji na warunkach określonych w ustawie. CNoL po uzyskaniu zgody kandydata może wykorzystać dane osobowe do celów organizacji kursu oraz informowania o innych działaniach Centrum Nauki o Laktacji.

7. CNoL zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania na kursy osób, które:

  • Mają przeszkody zdrowotne do wykonywania zawodu
  • Nadużywają alkoholu lub środków psychoaktywnych
  • Mogłyby wiedzę uzyskaną na kursie CNoL wykorzystać w celu marketingu substytutów mleka kobiecego bądź akcesoriów do karmienia sztucznego (np. poprzez współpracę lub pracę w firmie produkującej lub dystrybuującej wymienione produkty)
  • złożyły fałszywe oświadczenia

8. Informacje o kursach są powszechnie dostępne. Formy informowania oraz osoby, do których kierowany jest kurs określa Regulamin kształcenia CNoL.

Na podst. Statutu CNoL i Regulaminu kształcenia CNoL