Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

STANDARDY CERTYFIKOWANEGO DORADCY LAKTACYJNEGO

DLA LEKARZY


PROCES KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CDL W CENTRUM NAUKI O LAKTACJI


Lp.Proces kształceniaGodziny
1Zajęcia teoretyczne w ramach kursu Problemy w Laktacji minimum75 GE
2Szkolenie teoretyczne w ramach pracy własnej zweryfikowanej testem20 GE
IUprawnia do zdawania egzaminu teoretycznego suma godzin:95 GE
3Szkolenie praktyczne pod nadzorem30 GP
4Szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej przy użyciu Protokołu umiejętności ssania piersi  (5 szt)5 GP
5 Szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej przy użyciu Karty obserwacji i diagnozy (10 szt)10 GP
6Indywidualne porady laktacyjne250 GP
7Praca naukowa (godziny wymienne na indywidualne porady)200 GP
IIUprawnia do zdawania egzaminu praktycznego suma godzin:495 GP

GE – godzina zajęć teoretycznych, 60 min
GP – godzina zajęć praktycznych, 60 min

EGZAMINY odbywają się przed egzaminatorami CNoL.

I  Egzamin teoretyczny – po ukończeniu zajęć teoretycznych min. 95GE

II Egzamin praktyczny  –  po zaliczeniu 495 GP

Zasady organizacji kursów i egzaminów są zawarte w Regulaminie Kształcenia Centrum Nauki o Laktacji dostępnym na stronie https://cnol.kobiety.med.pl/pl/nasze-kursy/dla-uczestnikow/regulamin-ksztalcenia/. Uczestnicy kursów otrzymują bardziej szczegółowe informacje podczas kursów.

NADANIE TYTUŁU CERTYFIKOWANEGO DORADCY LAKTACYJNEGO następuje po zakończeniu całego procesu kształcenia. Certyfikat jest nadawany na 7 lat

RECERTYFIKACJA po 7 latach od uzyskania certyfikatu, zgodnie z Regulaminem recertyfikacji CDL.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 1. Warunki personalne
 1. Zawód i doświadczenie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O PROCESIE KSZTAŁCENIA 2022/23


 1. Kurs 78 h Problemy w Laktacji (PwL) dla lekarzy obejmuje następujący zakres tematyczny:

17,75h Fizjologia ludzkiej laktacji

12h Poradnictwo laktacyjne i komunikacja z pacjentem

19,25h Problemy laktacyjne matki

29h Karmienie piersią a problemy zdrowotne dziecka

Odbycie Kursu, jako dopuszczenie do egzaminu na CDL, obowiązuje przez 4 lata.        

 1.  Szkolenie teoretyczne w ramach pracy własnej

Jest to samodzielne opracowanie tematów wg wykazu poniżej. Test  zaliczający pracę własną odbywa się po II sesji kursu  w wyznaczonym  okresie czasu, najpóźniej do IV sesji kursu. Składa się z 20 pytań. Ma formę stacjonarną lub on-line.  Test zalicza 80% poprawnych odpowiedzi (16 pytań) i jest zdawany do skutku.

Wykaz tematów do samodzielnego opracowania

 MEDYCYNA RODZINNA  4h

 1. Jaki jest zakres prawidłowej temperatury ciała? Jaki zakres temperatury ciała określamy jako gorączkę, jako stan podgorączkowy? Gdzie i czym mierzymy temperaturę u dorosłego człowieka, gdzie u niemowlęcia?
 2. Jakie są klasyczne objawy zapalenia?
 3. Z jakich warstw składa się skóra?
 4. Objawy reakcji alergicznej.
 5. Grypa – objawy, leczenie.

GINEKOLOGIA 4h

 1. Z jakich wskazań wykonuje się cięcie cesarskie?
 2. Jakie są sposoby ukończenia porodu zabiegowo?
 3. Jakie są rodzaje znieczulenia porodu drogami natury, a jakie cięcia cesarskiego?
 4. Anatomia gruczołu piersiowego
 5. Co dzieje się z ciałem kobiety w połogu? Jakie są najczęstsze powikłania połogu?

NEONATOLOGIA 4h

 1. Podstawowe elementy oceny stanu noworodka (APGAR, odruchy noworodkowe, stan nawodnienia, zabarwienie skóry
 2. Od czego zależy fizjologiczny spadek masy ciała u noworodka?
 3. Co to jest ciemiączko i jak je oceniamy?
 4. Cechy stolca u noworodka?
 5. Jak należy pielęgnować pępek? Po czym poznać, że gojenie przebiega prawidłowo? Kiedy odpada kikut pępowiny?

PEDIATRIA  4h

 1. Podstawowe elementy oceny stanu zdrowia dziecka.
 2. Co to jest ulewanie, co to są wymioty? Podstawowe leczenie.
 3. Co to jest biegunka, zaparcie? Kiedy można rozpoznać biegunkę, zaparcie u dziecka karmionego wyłącznie piersią? Podstawowe postępowanie.
 4. Jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka?
 5. Kalendarz szczepień – do 2 roku życia.  

FARMAKOLOGIA 4h

 1. Jakie jest pochodzenie leków i na jakiej zasadzie działają?
 2. Wymień leki niesterydowe przeciwzapalne. Znajdź ich nazwy chemiczne i handlowe.
 3. Wymień leki przeciwgorączkowe oraz inne metody obniżania gorączki.
 4. Jakie środki stosuje się przy uczuleniach – miejscowe, wziewne, ogólne?
 5. Wymień antybiotyki z grupy penicylin, cefalosporyn, makrolidów. Na jakie szczepy bakterii działają?

Aktualną wiedzę na powyższe tematy można znaleźć w:

 1. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Medycyna Praktyczna 2017
 2. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dn. 16.08.2018 w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.
 3. mp.pl
 4. Nadratowska I. Skrypt Położnictwo w praktyce. CNoL 2020
 5. Iwanowicz-Palus G., Bień A. Edukacja przedporodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL (2020) IBUK Libra (2020)
 6. Wójkowska- Mach: Profilaktyka zakażeń połogowych, PZWL 2019
 7. Opieka w połogu. Skrypt. Położnictwo w praktyce pod Red. B. Sztyber i E. Dmoch – Gajzlerskiej

3.Szkolenie praktyczne pod nadzorem

Szkolnie odbywa się w oddziale szpitalnym, poradni laktacyjnej  w czasie rzeczywistym pod nadzorem trenera – rekomendowanego przez CNoL konsultanta/doradcy z certyfikatem IBCLC lub CDL i obejmuje samodzielne wykonywanie czynności zawartych w Standardzie porady laktacyjnej przy pacjencie. Kończy się zaliczeniem. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Lekarze powinni odbyć min. 10 godzin praktyk z trenerem lekarzem. Liczba godzin na wniosek uczestnika lub trenera może być wydłużona, jeśli jedna ze stron uzna, że nie osiągnęła celu szkolenia jakim jest:

8 Umiejętności praktycznych wymagane w procesie kształcenia doradcy laktacyjnego

 1. Prawidłowe przystawienie dziecka do piersi (instruktaż matki w różnych sytuacjach)
 2. Ocena aktu karmienia (przystawienia dziecka do piersi i efektywności ssania)
 3. Badanie i ocena mechanizmu ssania
 4. Ocena stanu dziecka (stan ogólny, masa ciała, odwodnienie)
 5. Badanie piersi i ocena stanu ogólnego matki
 6. Instruktaż odciągania pokarmu (ręcznie, laktatorem)
 7. Nauczenie matki sposobu podawania pokarmu – dobór metody dokarmiania
 8. Zebranie wywiadu, postawienie diagnozy, właściwe sformułowanie zaleceń
 1. Szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej 5h

Uczestnik przeprowadza samodzielnie obserwacje 5 pacjentów zgodnie ze wzorem i wypełnia 5 sztuk  Protokołu umiejętności ssania piersi w formie papierowej lub elektronicznej.

5.Szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej przy użyciu Karty obserwacji i diagnozy

Uczestnik przeprowadza samodzielnie obserwację 10 pacjentów zgodnie ze wzorem i wypełnia 10 sztuk Karty obserwacji i diagnozy matki i dziecka.

6.Indywidualne porady laktacyjne

Samodzielne udzielanie porad bezpośrednio matkom karmiącym przez cały okres pracy zawodowej w ramach:

7.Praca naukowa

Samodzielne opracowanie tematu z wybranej dziedziny laktacji, udział w badaniu naukowym, analiza aktualnego piśmiennictwa, przygotowanie publikacji, tłumaczenie artykułów z prasy medycznej pod kierunkiem i pod nadzorem wykładowców CNoL. Maksymalnie 200 godzin, ale te godziny mogą być zamienione na bezpośrednie porady laktacyjne udzielane matkom.

EGZAMINY PRZED EGZAMINATORAMI CNoL 

Egzaminy weryfikują wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczenia zdrowotnego jakim jest specjalistyczne poradnictwo laktacyjne (poziom III specjalistyczny wiedzy o laktacji wg Lactation Management Curriculum Guide).

I Egzamin teoretyczny obejmuje następujące zagadnienia:

Fizjologia laktacji 20-25% pytań: anatomia piersi, warianty anatomiczne brodawek,  anatomia twarzoczaszki, regulacja procesu wytwarzania pokarmu, rozwój dziecka funkcja ssania – fizjologia, sztuka karmienia piersią, zasady postępowania w czasie laktacji, wskaźniki skutecznego karmienia, odciąganie pokarmu, przechowywanie i wybór metody dokarmiania, odżywianie kobiet w okresie laktacji, farmakokinetyka leków w laktacji, korzyści z karmienia piersią, skład pokarmu, rodzaje i zmienność pokarmu, znaczenie siary, odstawianie dziecka od piersi

Sztuka udzielania porad laktacyjnych 12-15% pytań: komunikacja w poradnictwie laktacyjnym, standard porady laktacyjnej, zagadnienia etyczne poradnictwa laktacyjnego

Problemy laktacyjne matki 30- 35% pytań: problemy z brodawkami, zastosowanie kapturków podczas karmienia, głęboki ból piersi, zaburzenia w przepływie pokarmu, zapalenie piersi, pozorny i rzeczywisty niedobór  pokarmu, relaktacja i laktacja indukowana, profilaktyka raka piersi, rodzaje zmian chorobowych w obrębie gruczołu piersiowego, podstawowe zabiegi chirurgiczne w obrębie gruczołu piersiowego – wpływ na laktację, stosowanie leków u matki a karmienie piersią, stosowanie ziół podczas laktacji, używki, papierosy, narkotyki a karmienie, zanieczyszczenia środowiskowe w pokarmie kobiecym, powikłania ciąży i porodu, choroby przewlekłe matki a karmienie piersią, problemy psychologiczne okresu okołoporodowego,

Karmienie piersią a problemy zdrowotne dziecka 24-29% pytań: rozwój dziecka a karmienie piersią, karmienie piersią w wybranych stanach patologii noworodka donoszonego i niemowlęcia, problemy alergiczne i gastrologiczne u niemowląt, bliźnięta i ciąże mnogie, wcześniactwo a karmienie piersią, funkcja ssania – zaburzenia, najczęstsze wady twarzoczaszki i ich rehabilitacja, zaburzenia zachowania przy piersi, zaburzenia napięcia posturalnego a karmienie piersią, zaburzenia wzrastania, wskazania do suplementacji dzieci karmionych piersią, przeciwwskazania do karmienia piersią ze strony matki i dziecka,

Promocja karmienia piersią oraz badania naukowe  5-7% pytań:

Karmienie piersią w ujęciu historycznym, promocja naturalnego karmienia, standard opieki okołoporodowej w zakresie karmienie piersią, podstawy prawne poradnictwa laktacyjnego, prawa matki i dziecka związane z karmieniem piersią (prawo pracy, prawa pacjenta), badania naukowe dotyczące karmienia piersią – interpretacja,

Zdany egzamin teoretyczny uprawnia do zdawanie egzaminu praktycznego w ciągu 4 lat.

II Egzamin praktyczny (ok. 90 minut) odbywa się w jednej z wyznaczonych przez CNoL placówek egzaminacyjnych przed Komisją egzaminacyjną złożoną z dwóch osób. Polega na udzieleniu porady laktacyjnej w obecności egzaminatora, zreferowania przypadku i uzasadnienia diagnozy i proponowanych zaleceń oraz odpowiedzi na 3 pytania ustne. Podstawą egzaminu jest standard porady laktacyjnej opracowany i  opisany szczegółowo przez M. Nehring-Gugulską i M. Żukowska-Rubik w podręczniku Karmienie piersią w teorii i praktyce, MP 2017. Egzamin składa się z trzech części: wizyty u pacjentki, rozmowy z egzaminatorem,  wizyty podsumowującej. W uzasadnionych przypadkach przebieg może nieco odbiegać od wzoru.

Szczegóły dotyczące organizacji egzaminów i odwołań od wyników przekazuje się uczestnikom podczas kursu.

NADANIE TYTUŁU CERTYFIKOWANEGO DORADCY LAKTACYJNEGO


Tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego (CDL) nadaje Rada CNoL po analizie przebiegu kształcenia i wyników egzaminów potwierdzając umiejętność udzielania świadczenia zdrowotnego – specjalistycznej porady laktacyjnej. Tytuł uprawnia osobę, która spełniła wszystkie wymagania do używania nazwy i znaku towarowego CDL zgodnie z ich przeznaczeniem przez 7 lat. Doradca ma obowiązek informowania pacjentów o ważności/nieważności certyfikatu. Lista doradców CDL wraz z nadanymi numerami i datą ważności certyfikatów jest publikowana na stronie https://cnol.kobiety.med.pl/pl/doradcy-cdl/lista-doradcow/.           

Posługiwanie się tytułem Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego oraz noszenie znaczka CDL (znak towarowy prawnie chroniony nr 204464) zastrzeżone jest dla osób posiadających ważny certyfikat nadany przez CNoL.

RECERTYFIKACJA (50 GE + 700 GP)

Tytuł CDL podlega odnowieniu co 7 lat. Podstawą odnowienia tytułu jest weryfikacja wiedzy doradcy poprzez – udokumentowanie 50 godzin edukacji (GE) odbytych w ciągu ostatnich 7 lat lub zdanie egzaminu teoretycznego oraz praktyki doradcy poprzez wykazanie co najmniej 700 godzin (GP) pracy w poradnictwie laktacyjnym w ciągu ostatnich 7 lat. Po kolejnym okresie 7 lat ważności certyfikatu (14 lat od uzyskania tytułu CDL) zasady odnawiania certyfikatu pozostają bez zmian.

Dane osób, którym wygasła ważność certyfikatu są automatycznie przenoszone z Listy Doradców CDL do zakładki Recertyfikacja. Tam też są wszystkie szczegóły dotyczące procedury odnowienia certyfikatu.


ODEBRANIE TYTUŁU CDL

Odebranie tytułu CDL oznacza zakaz używania nazwy i znaku towarowego CDL przez daną osobę oraz usunięcie danych z Listy CDL na stronie https://cnol.kobiety.med.pl/pl/doradcy-cdl/lista-doradcow/

Sytuacje, w których Rada Centrum Nauki o Laktacji może odebrać prawo posługiwania się certyfikatem CDL:

 1. Niespełnienie warunków weryfikacji po 7 latach od nadania tytułu
 2. Naruszenie zasad Kodeksu Etycznego i Zawodowego
 3. Utrata warunków personalnych określonych w pkt. 1 wymagań wstępnych

Procedura odebrania tytułu CDL  – Każda osoba, która ma wiedzę na temat zaistnienia sytuacji wymienionych w punktach 1-3, może złożyć pisemny wniosek/zawiadomienie/skargę do Rady CNoL.  Powołana 3 osobowa Komisja Etyczna CNoL w toku analizy sytuacji może zbierać informacje i w tym celu kontaktować się z zainteresowanymi osobami. W terminie 30 dni podejmuje decyzję i pisemnie informuje o swojej decyzji osoby zainteresowane. Komisja Etyczna Rady CNoL może skorzystać z formy pouczenia lub ostrzeżenia zanim dojdzie do odebrania tytułu. Odebranie może być czasowe lub trwałe.

Procedura składania skargi na doradcę CDL jest osobnym dokumentem, według którego postępuje osoba skarżąca i Rada CNoL.


UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE DORADCY CDL


8 UMIEJĘTNOŚCI

Doradca CDL potrafi:

 1. Przeprowadzić instruktaż i nauczyć matki w różnych sytuacjach prawidłowej techniki karmienia piersią i właściwego postępowania w laktacji.
 2. Przeprowadzić obserwację i ocenić jakość aktu karmienia: pozycję matki, przystawienie dziecka do piersi i efektywność ssania.
 3. Zbadać i ocenić budowę jamy ustnej dziecka pod kątem prawidłowej funkcji i efektywności ssania.
 4. Zbadać i ocenić stan dziecka: stan ogólny, tempo wzrostu, rozwój psychoruchowy.
 5. Zbadać piersi matki i ocenić stan psychofizyczny matki. W razie potrzeby udzielić pomocy i wsparcia w okresie okołoporodowym i w czasie karmienia piersią
 6. Przeprowadzić instruktaż odciągania pokarmu (ręcznie, laktatorem), dobrać sprzęt do odciągania pokarmu odpowiednio do sytuacji.
 7. Ocenić wskazania do dokarmiania, oszacować ilość i dobrać i nauczyć opiekunów odpowiedniej metody podawania dziecku pokarmu kobiecego
 8. Przeprowadzić wywiad z opiekunami, rozpoznać przyczyny i różnicować problemy laktacyjne, postawić diagnozę i podawać odpowiednie do problemu zalecenia laktacyjne oraz zastosować właściwe dla sytuacji postępowanie terapeutyczne. Dokumentować udzielane świadczenia zdrowotne, współpracować w procesie terapii z innymi osobami: lekarzami, położnymi, pielęgniarkami, rehabilitantami, logopedami i psychologami dla bezpieczeństwa pacjenta.

KOMPETENCJE CDL

 1. Edukacja rodziców w zakresie korzyści z karmienia piersią i prawidłowych zasad postępowania do laktacji, przygotowania w okresie ciąży, postępowania w czasie porodu, połogu i do końca karmienia naturalnego.
 2. Prowadzenie profilaktyki i edukacji zdrowotnej w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci, żywienia matki, higieny, opieki nad dzieckiem.
 3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa laktacyjnego zgodnie ze standardem porady laktacyjnej i aktualnymi protokołami postepowania w zaburzeniach laktacji.
 4. Podejmowanie działań leczniczych adekwatnie do kompetencji wynikających z posiadanego zawodu (stosowanie leków, wykonywanie drobnych zabiegów, badań diagnostycznych i in.).

KODEKS ETYCZNY I ZAWODOWY CDL


Doradcy CDL mają obowiązek przestrzegania Kodeksu, co stanowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych przez nich usług.  W przypadku naruszenia zasad Kodeksu, doradca może utracić prawo posługiwania się tytułem CDL. Kodeks etyczny i zawodowy CDL  https://cnol.kobiety.med.pl/pl/doradcy-cdl/certyfikat-doradcy-cdl/kodeks-etyczny-cdl/

Kodeks Etyczny i Zawodowy stanowi podstawową wykładnię zasad etycznych i czynności zawodowych podejmowanych przez Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych (doradców CDL). Zawarte w nim zasady określają obowiązki doradców CDL wobec ich pacjentów (matek, dzieci, rodzin), społeczności lokalnej oraz środowiska zawodowego.

Certyfikowany Doradca Laktacyjny:

 1. Wykorzystuje wiedzę i umiejętności uzyskane w przebiegu kształcenia podyplomowego Centrum Nauki o Laktacji (CNoL) zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli w celu udzielania pomocy oraz wsparcia matkom i ich rodzinom podczas karmienia piersią
  i rozwiązywania problemów laktacyjnych oraz w celu promowania w społeczeństwie karmienia piersią jako najlepszego sposobu żywienia niemowląt i małych dzieci.
 2. Prowadzi profilaktykę i edukację zdrowotną zgodnie z Wykazem Kompetencji
  i Umiejętności Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego
  , w zakresie odpowiadającym posiadanemu wykształceniu zawodowemu. Doradca CDL zna granice swoich kompetencji i nie podejmuje się zadań, które mogą je przekraczać.
 3. Jest zobowiązany informować pracodawcę oraz pacjentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu w pracy z matkami. Czytelna informacja zawierająca numer i termin ważności certyfikatu CDL powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
 4. Wykonuje swoje czynności zawodowe najlepiej jak potrafi, bez względu na pozycję społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne, światopogląd i system wartości, rasę, narodowość, wiek i orientację seksualną osób, którym udziela pomocy.
 5. Buduje prestiż certyfikatu i wykazuje stałą troskę o poziom oferowanych usług. Jest zobowiązany dbać o rozwój zawodowy poprzez aktualizowanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności pomocnych w pracy z pacjentami. Jego poglądy i umiejętności powinny odzwierciedlać aktualny stan wiedzy z zakresu laktacji i dziedzin pokrewnych
  w oparciu o aktualne badania, protokoły postępowania i stanowiska towarzystw naukowych.
 6. Udziela rzetelnej informacji w taki sposób, aby umożliwić matce i jej rodzinie dokonania wyboru poinformowanego dotyczącego rozwiązania danej sytuacji klinicznej.
 7. Szanuje decyzje matki dotyczące zdrowia, sposobu żywienia oraz opieki nad dzieckiem.
 8. Potrafi zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Nie zostawia rodziny bez pomocy, w odpowiednim momencie kieruje matkę lub dziecko
  do specjalisty, szpitala lub innych instytucji.
 9. Przestrzega tajemnicy zawodowej, z wyjątkiem sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, matki lub osób trzecich.
 10. Chroni dane osobowe, prawo autorskie do wizerunku pacjentów zgodnie
  z obowiązującym prawem. Wykorzystuje dane lub wizerunek pacjenta tylko
  na podstawie pisemnej zgody.
 11. Respektuje obowiązujące w Polsce ustawy i rozporządzenia dotyczące opieki zdrowotnej i wykonywania zawodu, także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków farmaceutycznych. Nie odradza szczepień profilaktycznych. Nie reklamuje i nie prowadzi sprzedaży preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Nie rozpowszechnia środków szkodliwych dla zdrowia.

 12. Kieruje się wysokimi standardami moralnymi i pozostaje wolny od wszelkiego typu konfliktu interesów.

Certyfikowani Doradcy Laktacyjni:

 1. Są koleżeńscy i życzliwi wobec siebie. Dobre relacje między doradcami CDL wynikają ze wspólnego celu, jakim jest promowanie karmienia piersią oraz niesienie pomocy laktacyjnej matkom i ich rodzinom.
 2. Szanują się i wspierają nawzajem. Poszanowanie poglądów, stylu pracy, dorobku zawodowego, praw autorskich pomiędzy doradcami CDL oraz okazywanie sobie szacunku i wsparcia umacnia środowisko i tworzy klimat wzajemnego zaufania.
 3. Dbają o przestrzeganie kodeksu. Stwierdzając postępowanie nieetyczne innego doradcy CDL, podejmują rozmowę lub działanie mające na celu zaniechanie nieetycznych praktyk. Jeśli interwencja nie przynosi rezultatu zgłaszają fakt do CNoL.

Plik do pobrania

DLA POŁOŻNYCH I PIELĘGNIAREK

Lp.Proces kształceniaGodziny
1Zajęcia teoretyczne w ramach kursu Problemy w Laktacji (minimum)63 GE
2Szkolenie teoretyczne w ramach pracy własnej zweryfikowanej testem20 GE
IUprawnia do zdawania egzaminu teoretycznego suma godzin:83 GE
3Szkolenie praktyczne pod nadzorem20 GP
4Szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej przy użyciu Protokołu umiejętności ssania piersią (5 szt.)5 GP
5Szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej przy użyciu Karty obserwacji i diagnozy (12 szt.)12 GP
6Indywidualne porady laktacyjne475 GP
7Edukacja grupowa (wymienne na indywidualne porady)25 GP
IIUprawnia do zdawania egzaminu praktycznego suma godzin:537 GP

GE – godzina zajęć teoretycznych, 60 min
GP – godzina zajęć praktycznych, 60 min

EGZAMINY odbywają się przed egzaminatorami CNoL.

I  Egzamin teoretyczny – po ukończeniu zajęć teoretycznych 83GE

II Egzamin praktyczny  –  po zaliczeniu 537 GP

Zasady organizacji kursów i egzaminów są zawarte w Regulaminie Kształcenia Centrum Nauki o Laktacji dostępnym na stronie https://cnol.kobiety.med.pl/pl/nasze-kursy/dla-uczestnikow/regulamin-ksztalcenia/. Uczestnicy kursów otrzymują bardziej szczegółowe informacje podczas kursów.

NADANIE TYTUŁU CERTYFIKOWANEGO DORADCY LAKTACYJNEGO następuje po zakończeniu całego procesu kształcenia. Certyfikat jest nadawany na 7 lat.

RECERTYFIKACJA po 7 latach od uzyskania certyfikatu, zgodnie z Regulaminem recertyfikacji CDL.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 1. Warunki personalne
 1. Zawód i doświadczenie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  O PROCESIE KSZTAŁCENIA 2022/23


 1. Kurs 66h Problemy w Laktacji (PwL) dla położnych i pielęgniarek obejmuje następujący zakres tematyczny:

17,5h Fizjologia ludzkiej laktacji

14,25h Poradnictwo laktacyjne i komunikacja z pacjentem

16h   Problemy laktacyjne matki

18,5h  Karmienie piersią a problemy zdrowotne dziecka

Odbycie Kursu, jako dopuszczenie do egzaminu na CDL, obowiązuje przez 4 lata.      

 1.  Szkolenie teoretyczne w ramach pracy własnej

Jest to samodzielne opracowanie tematów wg wykazu poniżej. Test  zaliczający pracę własną odbywa się po II sesji kursu  w wyznaczonym  okresie czasu, najpóźniej do IV sesji kursu. Składa się z 20 pytań. Ma formę stacjonarną lub on-line.  Test zalicza 80% poprawnych odpowiedzi (16 pytań) i jest zdawany do skutku.

Wykaz tematów do samodzielnego opracowania

 MEDYCYNA RODZINNA  4h

 1. Jaki jest zakres prawidłowej temperatury ciała? Jaki zakres temperatury ciała określamy jako gorączkę, jako stan podgorączkowy? Gdzie i czym mierzymy temperaturę u dorosłego człowieka, gdzie u niemowlęcia?
 2. Jakie są klasyczne objawy zapalenia?
 3. Z jakich warstw składa się skóra?
 4. Objawy reakcji alergicznej.
 5. Grypa – objawy, leczenie.

GINEKOLOGIA 4h

 1. Z jakich wskazań wykonuje się cięcie cesarskie?
 2. Jakie są sposoby ukończenia porodu zabiegowo?
 3. Jakie są rodzaje znieczulenia porodu drogami natury, a jakie cięcia cesarskiego?
 4. Anatomia gruczołu piersiowego
 5. Co dzieje się z ciałem kobiety w połogu? Jakie są najczęstsze powikłania połogu?

NEONATOLOGIA 4h

 1. Podstawowe elementy oceny stanu noworodka (APGAR, odruchy noworodkowe, stan nawodnienia, zabarwienie skóry
 2. Od czego zależy fizjologiczny spadek masy ciała u noworodka?
 3. Co to jest ciemiączko i jak je oceniamy?
 4. Cechy stolca u noworodka?
 5. Jak należy pielęgnować pępek? Po czym poznać, że gojenie przebiega prawidłowo? Kiedy odpada kikut pępowiny?

PEDIATRIA  4h

 1. Podstawowe elementy oceny stanu zdrowia dziecka.
 2. Co to jest ulewanie, co to są wymioty? Podstawowe leczenie.
 3. Co to jest biegunka, zaparcie? Kiedy można rozpoznać biegunkę, zaparcie u dziecka karmionego wyłącznie piersią? Podstawowe postępowanie.
 4. Jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka?
 5. Kalendarz szczepień – do 2 roku życia.  

FARMAKOLOGIA 4h

 1. Jakie jest pochodzenie leków i na jakiej zasadzie działają?
 2. Wymień leki niesterydowe przeciwzapalne. Znajdź ich nazwy chemiczne i handlowe.
 3. Wymień leki przeciwgorączkowe oraz inne metody obniżania gorączki.
 4. Jakie środki stosuje się przy uczuleniach – miejscowe, wziewne, ogólne?
 5. Wymień antybiotyki z grupy penicylin, cefalosporyn, makrolidów. Na jakie szczepy bakterii działają?

Aktualną wiedzę na powyższe tematy można znaleźć w:

 1. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Karmienie piersią w teorii i praktyce. Medycyna Praktyczna 2017
 2. Rozporządzenie Min. Zdrowia z dn. 16.08.2018 w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.
 3. mp.pl
 4. Nadratowska I. Skrypt Położnictwo w praktyce. CNoL 2020
 5. Iwanowicz-Palus G., Bień A. Edukacja przedporodowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL (2020) IBUK Libra (2020)
 6. Wójkowska- Mach: Profilaktyka zakażeń połogowych, PZWL 2019
 7. Opieka w połogu. Skrypt. Położnictwo w praktyce pod Red. B. Sztyber i E. Dmoch – Gajzlerskiej

3.Szkolenie praktyczne pod nadzorem

Szkolnie odbywa się w oddziale szpitalnym, poradni laktacyjnej  w czasie rzeczywistym pod nadzorem trenera – rekomendowanego przez CNoL konsultanta/doradcy z certyfikatem IBCLC lub CDL i obejmuje samodzielne wykonywanie czynności zawartych w Standardzie porady laktacyjnej przy pacjencie. Kończy się zaliczeniem. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Liczba godzin na wniosek uczestnika lub trenera może być wydłużona, jeśli jedna ze stron uzna, że nie osiągnęła celu szkolenia jakim jest:

8 Umiejętności praktycznych wymagane w procesie kształcenia doradcy laktacyjnego

 1. Prawidłowe przystawienie dziecka do piersi (instruktaż matki w różnych sytuacjach)
 2. Ocena aktu karmienia (przystawienia dziecka do piersi i efektywności ssania)
 3. Badanie i ocena mechanizmu ssania
 4. Ocena stanu dziecka (stan ogólny, masa ciała, odwodnienie)
 5. Badanie piersi i ocena stanu ogólnego matki
 6. Instruktaż odciągania pokarmu (ręcznie, laktatorem)
 7. Nauczenie matki sposobu podawania pokarmu – dobór metody dokarmiania
 8. Zebranie wywiadu, postawienie diagnozy, właściwe sformułowanie zaleceń
 1. Szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej 5h

Uczestnik przeprowadza samodzielnie obserwacje 5 pacjentów zgodnie ze wzorem i wypełnia 5 sztuk  Protokołu umiejętności ssania piersi w formie papierowej lub elektronicznej.

5.Szkolenie praktyczne w ramach pracy własnej przy użyciu Karty obserwacji i diagnozy

Uczestnik przeprowadza samodzielnie obserwację 12 pacjentów zgodnie ze wzorem i wypełnia 12 sztuk Karty obserwacji i diagnozy matki i dziecka.

6.Indywidualne porady laktacyjne

Samodzielne udzielanie porad bezpośrednio matkom karmiącym przez cały okres pracy zawodowej w ramach:

 1. Edukacja grupowa – samodzielne prowadzenia zajęć grupowych z instruktażu karmienia piersią dla kobiet w ramach szkoły rodzenia, grupy wsparcia dla mam karmiących lub edukacji matek na oddziale lub nauki studentek kierunku położnictwo (te godziny mogą być zamienione na Indywidualne porady laktacyjne) (1h=1GP)  

EGZAMINY PRZED EGZAMINATORAMI CNoL


Egzaminy weryfikują wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczenia zdrowotnego jakim jest specjalistyczne poradnictwo laktacyjne (poziom III specjalistyczny wiedzy o laktacji wg Lactation Management Curriculum Guide).

I Egzamin teoretyczny obejmuje następujące zagadnienia:

Fizjologia laktacji 20-25% pytań: anatomia piersi, warianty anatomiczne brodawek,  anatomia twarzoczaszki, regulacja procesu wytwarzania pokarmu, rozwój dziecka funkcja ssania – fizjologia, sztuka karmienia piersią, zasady postępowania w czasie laktacji, wskaźniki skutecznego karmienia, odciąganie pokarmu, przechowywanie i wybór metody dokarmiania, odżywianie kobiet w okresie laktacji, farmakokinetyka leków w laktacji, korzyści z karmienia piersią, skład pokarmu, rodzaje i zmienność pokarmu, znaczenie siary, odstawianie dziecka od piersi

Sztuka udzielania porad laktacyjnych 12-15% pytań: komunikacja w poradnictwie laktacyjnym, standard porady laktacyjnej, zagadnienia etyczne poradnictwa laktacyjnego

Problemy laktacyjne matki 30- 35% pytań: problemy z brodawkami, zastosowanie kapturków podczas karmienia, głęboki ból piersi, zaburzenia w przepływie pokarmu, zapalenie piersi, pozorny i rzeczywisty niedobór  pokarmu, relaktacja i laktacja indukowana, profilaktyka raka piersi, rodzaje zmian chorobowych w obrębie gruczołu piersiowego, podstawowe zabiegi chirurgiczne w obrębie gruczołu piersiowego – wpływ na laktację, stosowanie leków u matki a karmienie piersią, stosowanie ziół podczas laktacji, używki, papierosy, narkotyki a karmienie, zanieczyszczenia środowiskowe w pokarmie kobiecym, powikłania ciąży i porodu, choroby przewlekłe matki a karmienie piersią, problemy psychologiczne okresu okołoporodowego,

Karmienie piersią a problemy zdrowotne dziecka 24-29% pytań: rozwój dziecka a karmienie piersią, karmienie piersią w wybranych stanach patologii noworodka donoszonego i niemowlęcia, problemy alergiczne i gastrologiczne u niemowląt, bliźnięta i ciąże mnogie, wcześniactwo a karmienie piersią, funkcja ssania – zaburzenia, najczęstsze wady twarzoczaszki i ich rehabilitacja, zaburzenia zachowania przy piersi, zaburzenia napięcia posturalnego a karmienie piersią, zaburzenia wzrastania, wskazania do suplementacji dzieci karmionych piersią, przeciwwskazania do karmienia piersią ze strony matki i dziecka,

Promocja karmienia piersią oraz badania naukowe  5-7% pytań:

Karmienie piersią w ujęciu historycznym, promocja naturalnego karmienia, standard opieki okołoporodowej w zakresie karmienie piersią, podstawy prawne poradnictwa laktacyjnego, prawa matki i dziecka związane z karmieniem piersią (prawo pracy, prawa pacjenta), badania naukowe dotyczące karmienia piersią – interpretacja,

Zdany egzamin teoretyczny uprawnia do zdawanie egzaminu praktycznego w ciągu 4 lat.

II Egzamin praktyczny (ok. 90 minut) odbywa się w jednej z wyznaczonych przez CNoL placówek egzaminacyjnych przed Komisją egzaminacyjną złożoną z dwóch osób. Polega na udzieleniu porady laktacyjnej w obecności egzaminatora, zreferowania przypadku i uzasadnienia diagnozy i proponowanych zaleceń oraz odpowiedzi na 3 pytania ustne. Podstawą egzaminu jest standard porady laktacyjnej opracowany i  opisany szczegółowo przez M. Nehring-Gugulską i M. Żukowska-Rubik w podręczniku Karmienie piersią w teorii i praktyce, MP 2017. Egzamin składa się z trzech części: wizyty u pacjentki, rozmowy z egzaminatorem,  wizyty podsumowującej. W uzasadnionych przypadkach przebieg może nieco odbiegać od wzoru.

Szczegóły dotyczące organizacji egzaminów i odwołań od wyników przekazuje się uczestnikom podczas kursu.

NADANIE TYTUŁU CERTYFIKOWANEGO DORADCY LAKTACYJNEGO


Tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego (CDL) nadaje Rada CNoL po analizie przebiegu kształcenia i wyników egzaminów potwierdzając umiejętność udzielania świadczenia zdrowotnego – specjalistycznej porady laktacyjnej. Tytuł uprawnia osobę, która spełniła wszystkie wymagania do używania nazwy i znaku towarowego CDL zgodnie z ich przeznaczeniem przez 7 lat. Doradca ma obowiązek informowania pacjentów o ważności/nieważności certyfikatu. Lista doradców CDL wraz z nadanymi numerami i datą ważności certyfikatów jest publikowana na stronie https://cnol.kobiety.med.pl/pl/doradcy-cdl/lista-doradcow/.                   

Posługiwanie się tytułem Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego oraz noszenie znaczka CDL (znak towarowy prawnie chroniony nr 204464) zastrzeżone jest dla osób posiadających ważny certyfikat nadany przez CNoL.

RECERTYFIKACJA (50 GE + 700 GP)

Tytuł CDL podlega odnowieniu co 7 lat. Podstawą odnowienia tytułu jest weryfikacja wiedzy doradcy poprzez – udokumentowanie 50 godzin edukacji (GE) odbytych w ciągu ostatnich 7 lat lub zdanie egzaminu teoretycznego oraz praktyki doradcy poprzez wykazanie co najmniej 700 godzin (GP) pracy w poradnictwie laktacyjnym w ciągu ostatnich 7 lat. Po kolejnym okresie 7 lat ważności certyfikatu (14 lat od uzyskania tytułu CDL) zasady odnawiania certyfikatu pozostają bez zmian.

Dane osób, którym wygasła ważność certyfikatu są automatycznie przenoszone z Listy Doradców CDL do zakładki Recertyfikacja  Tam też są wszystkie szczegóły dotyczące procedury odnowienia certyfikatu.

ODEBRANIE TYTUŁU CDL

Odebranie tytułu CDL oznacza zakaz używania nazwy i znaku towarowego CDL przez daną osobę oraz usunięcie danych z Listy CDL na stronie https://cnol.kobiety.med.pl/pl/doradcy-cdl/lista-doradcow/

Sytuacje, w których Rada Centrum Nauki o Laktacji może odebrać prawo posługiwania się certyfikatem CDL:

 1. Niespełnienie warunków weryfikacji po 7 latach od nadania tytułu
 2. Naruszenie zasad Kodeksu Etycznego i Zawodowego
 3. Utrata warunków personalnych określonych w pkt. 1 wymagań wstępnych

Procedura odebrania tytułu CDL – Każda osoba, która ma wiedzę na temat zaistnienia sytuacji wymienionych w punktach 1-3, może złożyć pisemny wniosek/zawiadomienie/skargę do Rady CNoL.  Powołana 3 osobowa Komisja Etyczna CNoL w toku analizy sytuacji może zbierać informacje i w tym celu kontaktować się z zainteresowanymi osobami. W terminie 30 dni podejmuje decyzję i pisemnie informuje o swojej decyzji osoby zainteresowane. Komisja Etyczna Rady CNoL może skorzystać z formy pouczenia lub ostrzeżenia zanim dojdzie do odebrania tytułu. Odebranie może być czasowe lub trwałe.

Procedura składania skargi na doradcę CDL jest osobnym dokumentem, według którego postępuje osoba skarżąca i Rada CNoL.


UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE  DORADCY  CDL


8 UMIEJĘTNOŚCI

Doradca CDL potrafi:

 1. Przeprowadzić instruktaż i nauczyć matki w różnych sytuacjach prawidłowej techniki karmienia piersią i właściwego postępowania w laktacji.
 2. Przeprowadzić obserwację i ocenić jakość aktu karmienia: pozycję matki, przystawienie dziecka do piersi i efektywność ssania.
 3. Zbadać i ocenić budowę jamy ustnej dziecka pod kątem prawidłowej funkcji i efektywności ssania.
 4. Zbadać i ocenić stan dziecka: stan ogólny, tempo wzrostu, rozwój psychoruchowy.
 5. Zbadać piersi matki i ocenić stan psychofizyczny matki. W razie potrzeby udzielić pomocy i wsparcia w okresie okołoporodowym i w czasie karmienia piersią
 6. Przeprowadzić instruktaż odciągania pokarmu (ręcznie, laktatorem), dobrać sprzęt do odciągania pokarmu odpowiednio do sytuacji.
 7. Ocenić wskazania do dokarmiania, oszacować ilość i dobrać i nauczyć opiekunów odpowiedniej metody podawania dziecku pokarmu kobiecego
 8. Przeprowadzić wywiad z opiekunami, rozpoznać przyczyny i różnicować problemy laktacyjne, postawić diagnozę i podawać odpowiednie do problemu zalecenia laktacyjne oraz zastosować właściwe dla sytuacji postępowanie terapeutyczne. Dokumentować udzielane świadczenia zdrowotne, współpracować w procesie terapii z innymi osobami: lekarzami, położnymi, pielęgniarkami, rehabilitantami, logopedami i psychologami dla bezpieczeństwa pacjenta.

KOMPETENCJE CDL

 1. Edukacja rodziców w zakresie korzyści z karmienia piersią i prawidłowych zasad postępowania do laktacji, przygotowania w okresie ciąży, postępowania w czasie porodu, połogu i do końca karmienia naturalnego.
 2. Prowadzenie profilaktyki i edukacji zdrowotnej w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci, żywienia matki, higieny, opieki nad dzieckiem.
 3. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa laktacyjnego zgodnie ze standardem porady laktacyjnej i aktualnymi protokołami postepowania w zaburzeniach laktacji.
 4. Podejmowanie działań leczniczych adekwatnie do kompetencji wynikających z posiadanego zawodu (stosowanie leków, wykonywanie drobnych zabiegów, badań diagnostycznych i in.).

KODEKS ETYCZNY I ZAWODOWY CDL


Doradcy CDL mają obowiązek przestrzegania Kodeksu, co stanowi gwarancję wysokiej jakości świadczonych przez nich usług.  W przypadku naruszenia zasad Kodeksu, doradca może utracić prawo posługiwania się tytułem CDL. Kodeks etyczny i zawodowy CDL  https://cnol.kobiety.med.pl/pl/doradcy-cdl/certyfikat-doradcy-cdl/kodeks-etyczny-cdl/

Kodeks Etyczny i Zawodowy stanowi podstawową wykładnię zasad etycznych i czynności zawodowych podejmowanych przez Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych (doradców CDL). Zawarte w nim zasady określają obowiązki doradców CDL wobec ich pacjentów (matek, dzieci, rodzin), społeczności lokalnej oraz środowiska zawodowego.

Certyfikowany Doradca Laktacyjny:

 1. Wykorzystuje wiedzę i umiejętności uzyskane w przebiegu kształcenia podyplomowego Centrum Nauki o Laktacji (CNoL) zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli w celu udzielania pomocy oraz wsparcia matkom i ich rodzinom podczas karmienia piersią
  i rozwiązywania problemów laktacyjnych oraz w celu promowania w społeczeństwie karmienia piersią jako najlepszego sposobu żywienia niemowląt i małych dzieci.
 2. Prowadzi profilaktykę i edukację zdrowotną zgodnie z Wykazem Kompetencji
  i Umiejętności Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego
  , w zakresie odpowiadającym posiadanemu wykształceniu zawodowemu. Doradca CDL zna granice swoich kompetencji i nie podejmuje się zadań, które mogą je przekraczać.
 3. Jest zobowiązany informować pracodawcę oraz pacjentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu w pracy z matkami. Czytelna informacja zawierająca numer i termin ważności certyfikatu CDL powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich zainteresowanych.
 4. Wykonuje swoje czynności zawodowe najlepiej jak potrafi, bez względu na pozycję społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne, światopogląd i system wartości, rasę, narodowość, wiek i orientację seksualną osób, którym udziela pomocy.
 5. Buduje prestiż certyfikatu i wykazuje stałą troskę o poziom oferowanych usług. Jest zobowiązany dbać o rozwój zawodowy poprzez aktualizowanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności pomocnych w pracy z pacjentami. Jego poglądy i umiejętności powinny odzwierciedlać aktualny stan wiedzy z zakresu laktacji i dziedzin pokrewnych
  w oparciu o aktualne badania, protokoły postępowania i stanowiska towarzystw naukowych.
 6. Udziela rzetelnej informacji w taki sposób, aby umożliwić matce i jej rodzinie dokonania wyboru poinformowanego dotyczącego rozwiązania danej sytuacji klinicznej.
 7. Szanuje decyzje matki dotyczące zdrowia, sposobu żywienia oraz opieki nad dzieckiem.
 8. Potrafi zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta. Nie zostawia rodziny bez pomocy, w odpowiednim momencie kieruje matkę lub dziecko
  do specjalisty, szpitala lub innych instytucji.
 9. Przestrzega tajemnicy zawodowej, z wyjątkiem sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, matki lub osób trzecich.
 10. Chroni dane osobowe, prawo autorskie do wizerunku pacjentów zgodnie
  z obowiązującym prawem. Wykorzystuje dane lub wizerunek pacjenta tylko
  na podstawie pisemnej zgody.
 11. Respektuje obowiązujące w Polsce ustawy i rozporządzenia dotyczące opieki zdrowotnej i wykonywania zawodu, także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków farmaceutycznych. Nie odradza szczepień profilaktycznych. Nie reklamuje i nie prowadzi sprzedaży preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Nie rozpowszechnia środków szkodliwych dla zdrowia.
 12. Kieruje się wysokimi standardami moralnymi i pozostaje wolny od wszelkiego typu konfliktu interesów.

Certyfikowani Doradcy Laktacyjni:

 1. Są koleżeńscy i życzliwi wobec siebie. Dobre relacje między doradcami CDL wynikają ze wspólnego celu, jakim jest promowanie karmienia piersią oraz niesienie pomocy laktacyjnej matkom i ich rodzinom.
 2. Szanują się i wspierają nawzajem. Poszanowanie poglądów, stylu pracy, dorobku zawodowego, praw autorskich pomiędzy doradcami CDL oraz okazywanie sobie szacunku i wsparcia umacnia środowisko i tworzy klimat wzajemnego zaufania.
 3. Dbają o przestrzeganie kodeksu. Stwierdzając postępowanie nieetyczne innego doradcy CDL, podejmują rozmowę lub działanie mające na celu zaniechanie nieetycznych praktyk. Jeśli interwencja nie przynosi rezultatu zgłaszają fakt do CNoL.

Plik do pobrania