Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

KURS PROBLEMY w LAKTACJI

123-godzinny kurs dokształcający dla położnych, pielęgniarek, które zamierzają prowadzić profesjonalne poradnictwo laktacyjne na poziomie III specjalistycznym i uzyskać Certyfikat Doradcy Laktacyjnego (CDL) lub Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego (IBCLC).

To wiedza interdyscyplinarna z wielu dziedzin medycyny. Specjaliści z wielu dziedzin prowadzący zajęcia patrzą na laktację z wielu stron.

Kurs składa się z wykładów i warsztatów (66h), zajęć praktycznych (20h) oraz pracy własnej w wymiarze 37h.

Podczas wykładów przekazujemy wiedzę o fizjologii laktacji, zasadach postępowania w czasie karmienia piersią i żywieniu matki i dziecka. Przekazujemy aktualną wiedzę na temat chorób piersi, a także innych schorzeń matki i dziecka mających wpływ na przebieg karmienia. Uczymy jak rozpoznawać przyczyny zdrowotne i psychologiczne zaburzeń laktacji. Bardzo szczegółowo omawiamy i ćwiczymy umiejętność postępowania terapeutycznego w różnych sytuacjach klinicznych. Uczymy jak utrzymać laktację w razie stosowania leków lub czasowych przeciwwskazań ze strony matki lub dziecka. Treści znacznie wykraczają poza poza zakres wiedzy uzyskanej podczas kształcenia przeddyplomowego, ale też podyplomowego w toku specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pediatrii, neonatologii, ginekologii i położnictwa, medycyny rodzinnej, zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Podczas warsztatów z psychologiem uczestnicy poznają zasady dobrej komunikacji, techniki aktywnego słuchania i nabywają umiejętność skutecznej komunikacji, niezbędnej podczas udzielania porad laktacyjnych. Podczas warsztatów z fizjoterapeutą uczą się odpowiednio postępować z niemowlęciem, a podczas zajęć z neurologopedą — poznają tajniki fizjologii i patologii funkcji ssania. Podczas zajęć praktycznych w poradniach laktacyjnych lub na oddziałach położniczych nabywają umiejętności praktyczne niezbędne w pracy z karmiącą matką, uczą się udzielać porad według obowiązującego standardu, prowadzić dokumentację i pracować w zespole. Osoby tak wysoko wykształcone są przygotowane, aby pracować w poradniach laktacyjnych, organizować opiekę laktacyjną, opracowywać procedury i edukować personel w swoich jednostkach pracy (I, II, III poziom referencyjny). Na kurs powinny zgłaszać się osoby, które mają już pewne doświadczenie w pracy z matkami karmiącymi.

Zapisy na kurs zaczynający się 7 września 2023r. zostały zamknięte.
 
Zapisy na kurs zaczynający się we wrześniu 2024 r. będą aktywne od 10 marca 2024 r.

Kurs teoretyczny składa się z czterech sesji, każda z nich trwa 3 dni (czwartek, piątek, sobota).

Planowane terminy:

I sesja 7, 8, 9 września 2023 r.

II sesja  12, 13, 14 października 2023 r.

III sesja 7, 8, 9 grudnia 2023 r.

IV sesja  1, 2, 3 lutego 2024 r.

Część teoretyczna kursu odbywa się w Warszawie, praktyki również w kilku miastach na terenie Polski.

Cena kursu teoretycznego (66h): 4200 zł

Cena praktyk (20h): 1700 zł

Po ukończeniu kursu i wykazaniu odpowiedniej ilości godzin praktyki indywidualnej można zweryfikować nabytą wiedzę i umiejętności przystępując do egzaminów i zdobywając tytuły:

• Certyfikowany Doradca Laktacyjny, tytuł nadawany przez Centrum Nauki o Laktacji CNoL
• Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny, tytuł nadawany przez International Board of Lactation Consultant Examiners IBLCE (Międzynarodowa Rada Egzaminująca Konsultantów Laktacyjnych)

Cena egzaminu teoretycznego CDL 2023/2024 – 280 zł
Cena egzaminu praktycznego CDL 2023/2024 – 500 zł

Informacje na temat kursu: kursy@kobiety.med.pl lub tel. 667 941 470
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych ze względu na odgórne regulacje, np. epidemiczne.


FRENOTOMIA DLA PRAKTYKÓW – kwalifikacja i zabieg

6-godzinne warsztaty stacjonarne w Warszawie.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wskazania do wykonywania frenotomii u niemowląt karmionych piersią w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Przedstawione zostaną dziecięce i matczyne czynniki wpływające na chwytanie piersi i skuteczność ssania, typy wędzidełek języka i skale ich oceny. Scharakteryzowane zostaną różne aspekty zabiegu frenotomii —  technika, powikłania, przeciwwskazania oraz postępowanie po zabiegu.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących zawód medyczny, które pragną poszerzyć wiedzę w tej dziedzinie, by umieć w profesjonalny sposób rozważyć potrzebę zabiegu i odpowiadać na pytania rodziców. Także dla tych osób, które planują wykonywać zabieg i chcą przeprowadzać go w sposób bezpieczny i skuteczny.

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu teoretycznym nt. frenotomii u noworodków i niemowląt. Ukończenie szkolenia nie nadaje uprawnień do wykonywania zabiegu. Uprawnienia te wynikają z wykonywanego zawodu.

Prowadzenie:
dr n. med. Monika Żukowska-Rubik
dr Katarzyna Raczek-Pakuła
mgr Magdalena Bednarczyk

Kurs odbywa się w Warszawie.

Informacje na temat kursu: cnol@kobiety.med.pl lub tel. 725 25 62 11
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przed planowanym terminem rozpoczęcia.


NOWY EDUKATOR DO SPRAW LATACJI*

WITAMY PAŃSTWA NA STRONIE KURSU SPECJALISTYCZNEGO

„EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI”

REALIZOWANYM PRZEZ CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

BEZPŁATNY 63-godzinny kurs specjalistyczny dla położnych, które chcą uzupełnić wiedzę uzyskaną podczas kształcenia dyplomowego i przygotować się do kompleksowej opieki nad kobietą w okresie laktacji.

Kurs przeznaczony jest dla położnych, które:

Kliknij by zobaczyć szczegółowy zakres kursu.

Kurs realizuje Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (CM WUM) na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach zadania „Promocja karmienia piersią” wchodzącego w skład Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Kursy odbywają się w całej Polsce, poszukaj w swojej okolicy!

Zapisy odbywają się przez System Monitorowania Kształcenia

Cały kurs trwa 84 godziny dydaktyczne (63 zegarowe).

Zajęcia teoretyczne: 49 godzin wykładów i ćwiczeń, 7 godzin samokształcenia. Grupy do 50 osób.

Część 1. Czwartek, piątek – 9 – 16, sobota 8 -12 (w tym przerwy)

Część 2. Czwartek, piątek – 9- 16, sobota 8 -12.

Zajęcia stażowe: 28 godzin dydaktycznych (21 zegarowych) w grupach do 3 osób od poniedziałku do niedzieli, w dni pracy podmiotów leczniczych, w których będą realizowane zajęcia.

NAJBLIŻSZE KURSY:

WARSZAWA:

KRAKÓW:

WYSOKIE MAZOWIECKIE:

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji projektu:

Paulina Gugulska, tel.: +48 507 961 724,  e-mail: paulina.gugulska@cmwum.pl

Zuzanna Opolska, tel.: +48 732 907 108, e-mail: zuzanna.opolska@cmwum.pl

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

Czy położna rodzinna potrzebuje takiego kursu?

Tak. Zgodnie z Nowym Standardem Opieki Okołoporodowej** położna rodzinna1) zachęca matkę do karmienia naturalnego noworodka, prowadzi instruktaż i koryguje nieprawidłowości w przebiegu karmienia piersią, ocenia przebieg karmienia naturalnego i czynniki ryzyka niepowodzenia w laktacji oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją;7) prowadzi edukację zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem: odżywiania matki karmiącej, korzyści z karmienia piersią, rozwiązywania i zapobiegania problemom związanym z laktacją (XIV. 10). W toku kształcenia dyplomowego nie ma zbyt wielu godzin edukacji laktacyjnej, więc jest to okazja do wymiany doświadczeń z praktykami.

Kim jest Edukator ds. laktacji?

To stanowisko pracy dla położnych w szpitalu zgodnie z Rozp. MZ z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz. 896). Często zatrudniane są osoby z certyfikatem CDL, ale też po kursie „Edukacja i wsparcie…”

Czy po kursie jest egzamin?

Przed rozpoczęciem pierwszego modułu kursu otrzymacie Państwo link do testu sprawdzającego wiedzę, jaką posiadacie przed kursem. Po zakończeniu pierwszej sesji poprosimy o wypełnienie tego testu ponownie, aby sprawdzić jak zmieniła się Państwa wiedza. Na zakończenie kursu odbywa się egzamin  teoretyczny,  przeprowadzany  w  formie pisemnej.

Czy dostanę zaświadczenie?

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych” otrzyma położna, która:

Co, jeśli nie uzyskam pozytywnego wyniku egzaminu końcowego?

W takiej sytuacji możesz ponownie przystąpić do egzaminu, w terminie wyznaczonym przez organizatora kształcenia, jednak nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia zaliczenia kursu specjalistycznego.