Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Kodeks PKP

Tytuł Promotora Karmienia Piersią (PKP) zaświadcza o odbyciu 20-30 godzinnego szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie podstawowej wiedzy o karmieniu piersią, sposobów promocji karmienia naturalnego oraz pozamedycznych form wspierania matek karmiących.

 1. PKP jest świadomy swoich kompetencji i ich ograniczeń. Ten fakt jasno komunikuje rodzicom, w kontaktach bezpośrednich jak i za pomocą mediów takich jak Internet, ulotki, prasa, telewizja itp.
 2. PKP jest przygotowany do tego by:
 • podejmować różnorakie działania mające na celu promowanie karmienia naturalnego,
 • aktywnie działać na rzecz powstawania grup wsparcia i spotkań dla matek karmiących,
 • inicjować i czynnie wspierać inne społeczne i instytucjonalne działania dla zwiększenia liczby kobiet karmiących piersią i dzieci żywionych ludzkim mlekiem,
 • bezpośrednio wspierać kobiety karmiące oraz informować rodziców o korzyściach płynących z karmienia naturalnego i prawidłowym postępowaniu w karmieniu oraz gdzie można uzyskać pomoc w problemach z karmieniem.
 1. PKP przekazuje informacje  dotyczące  karmienia  naturalnego  oparte  na  aktualnych rekomendacjach i zaleceniach ekspertów. Nie rozpowszechnia informacji szkodliwych dla zdrowia dziecka lub matki. Bierze odpowiedzialność za to, co przekazuje matce.
 2. PKP nie wywiera presji na rodziców, nie komentuje i nie ocenia ich wyborów dotyczących karmienia dziecka i innych kwestii związanych ze zdrowiem, pielęgnacją, wychowaniem itp.
 3. Wiedzę uzyskaną na kursie CNoL wykorzystuje w celu promocji karmienia piersią i pozamedycznego wspierania matek karmiących, a nie w celu marketingu substytutów mleka kobiecego bądź akcesoriów do karmienia sztucznego. Respektuje obowiązujące w Polsce ustawy i rozporządzenia dotyczące środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków farmaceutycznych. Nie reklamuje i nie prowadzi sprzedaży preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Nie rozpowszechnia środków szkodliwych dla zdrowia.
 4. Tytuł Promotora Karmienia Piersią nie jest tytułem zawodowym i nie niesie ze sobą żadnych uprawnień do udzielania świadczeń medycznych, a w szczególności do badania dziecka i matki, stawiania diagnoz, leczenia, zalecania postępowania w problemach laktacyjnych
 5. Tytuł Promotora Karmienia Piersią uprawnia do umieszczenia danych osoby, która go uzyskała w rejestrze PKP CNoL opublikowanym na stronie www.kobiety.med.pl oraz do legitymowania się certyfikatem w kontaktach z rodzicami, pracownikami ochrony zdrowia oraz innymi osobami zaangażowanymi w promocje i ochronę karmienia piersią.
 6. W przypadku świadomego łamania Kodeksu lub udokumentowanego przekroczenia kompetencji przez PKP, Rada CNoL jest uprawniona do odebrania tytułu Promotora Karmienia Piersią oraz podania tego faktu do wiadomości publicznej.

Kodeks Etyczny PKP

Zapisz się na newsletter