Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Kodeks PKP

Tytuł Promotora Karmienia Piersią (PKP) zaświadcza o odbyciu 20-30 godzinnego szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie podstawowej wiedzy o karmieniu piersią, sposobów promocji karmienia naturalnego oraz pozamedycznych form wspierania matek karmiących.

 1. PKP jest świadomy swoich kompetencji i ich ograniczeń. Ten fakt jasno komunikuje rodzicom, w kontaktach bezpośrednich jak i za pomocą mediów takich jak Internet, ulotki, prasa, telewizja itp.
 2. PKP jest przygotowany do tego by:
 • podejmować różnorakie działania mające na celu promowanie karmienia naturalnego,
 • aktywnie działać na rzecz powstawania grup wsparcia i spotkań dla matek karmiących,
 • inicjować i czynnie wspierać inne społeczne i instytucjonalne działania dla zwiększenia liczby kobiet karmiących piersią i dzieci żywionych ludzkim mlekiem,
 • bezpośrednio wspierać kobiety karmiące oraz informować rodziców o korzyściach płynących z karmienia naturalnego i prawidłowym postępowaniu w karmieniu oraz gdzie można uzyskać pomoc w problemach z karmieniem.
 1. PKP przekazuje informacje  dotyczące  karmienia  naturalnego  oparte  na  aktualnych rekomendacjach i zaleceniach ekspertów. Nie rozpowszechnia informacji szkodliwych dla zdrowia dziecka lub matki. Bierze odpowiedzialność za to, co przekazuje matce.
 2. PKP nie wywiera presji na rodziców, nie komentuje i nie ocenia ich wyborów dotyczących karmienia dziecka i innych kwestii związanych ze zdrowiem, pielęgnacją, wychowaniem itp.
 3. Wiedzę uzyskaną na kursie CNoL wykorzystuje w celu promocji karmienia piersią i pozamedycznego wspierania matek karmiących, a nie w celu marketingu substytutów mleka kobiecego bądź akcesoriów do karmienia sztucznego. Respektuje obowiązujące w Polsce ustawy i rozporządzenia dotyczące środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków farmaceutycznych. Nie reklamuje i nie prowadzi sprzedaży preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Nie rozpowszechnia środków szkodliwych dla zdrowia.
 4. Tytuł Promotora Karmienia Piersią nie jest tytułem zawodowym i nie niesie ze sobą żadnych uprawnień do udzielania świadczeń medycznych, a w szczególności do badania dziecka i matki, stawiania diagnoz, leczenia, zalecania postępowania w problemach laktacyjnych
 5. Tytuł Promotora Karmienia Piersią uprawnia do umieszczenia danych osoby, która go uzyskała w rejestrze PKP CNoL opublikowanym na stronie www.kobiety.med.pl oraz do legitymowania się certyfikatem w kontaktach z rodzicami, pracownikami ochrony zdrowia oraz innymi osobami zaangażowanymi w promocje i ochronę karmienia piersią.
 6. W przypadku świadomego łamania Kodeksu lub udokumentowanego przekroczenia kompetencji przez PKP, Rada CNoL jest uprawniona do odebrania tytułu Promotora Karmienia Piersią oraz podania tego faktu do wiadomości publicznej.

Kodeks Etyczny PKP