Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

KARMIENIE PIERSIĄ – STANDARD OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

12-godzinny kurs dokształcający, przeznaczony dla placówek, które podejmą wdrażanie nowych standardów opieki okołoporodowej* oraz położnych, pielęgniarek, lekarzy, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych sprawują opiekę nad kobietą podczas ciąży, porodu, połogu i chcą dostosować styl pracy do nowych wymagań.

Zgodnie z nowymi standardami opieki okołoporodowej* lekarze i położne mają obowiązek otoczyć kobietę szeroko rozumianą opieką laktacyjną: prowadzić edukację na temat karmienia piersią, inicjować rozpoczęcie laktacji, udzielać instruktażu i rozwiązywać podstawowe problemy laktacyjne.

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem wchodzi w życie 6 miesięcy od daty ogłoszenia

Kurs uczy jak realizować nowe standardy w praktyce; jego program obejmuje następujące zagadnienia:

Przygotowanie kobiety w ciąży do karmienia piersią;

Przebieg procedury pierwszego kontaktu matki z dzieckiem po porodzie;

Zasady postępowania w karmieniu piersią w pierwszych dobach po porodzie;

Wspieranie matek karmiących piersią w ciągu pierwszych miesięcy laktacji.

Dzięki szkoleniu, jego uczestnicy będą potrafili:

• edukować kobietę ciężarną w zakresie karmienia piersią na każdym etapie ciąży

• przygotować kobietę w ciąży w sposób praktyczny do karmienia piersią z uwzględnieniem czynników ryzyka zaburzeń laktacji

• promować karmienie piersią w okresie poporodowym

• umożliwić matce i dziecku pierwsze karmienie w kontakcie „skóra do skóry”

• ocenić technikę karmienia piersią oraz skorygować nieprawidłowości

• nauczyć matkę prawidłowej techniki karmienia piersią

• nauczyć matkę zasad prawidłowego postępowania podczas laktacji oraz monitorowania przebiegu karmienia

•ocenić skuteczność karmienia piersią

•rozwiązać podstawowe problemy laktacyjne lub skierować do doradcy laktacyjnego

• nauczyć ręcznego odciągania pokarmu

• wspierać matkę karmiącą w sytuacjach trudnych

Od 1 lutego 2023 cena wynosi 10000 zł

Metody nauczania: preferujemy metody aktywizujące uczestników – scenki, dyskusje, pracę w zespołach, wykłady w formie informacyjno-konwersacyjnej jak też warsztaty praktyczne, które – na życzenie Zamawiającego kurs – mogą być realizowane na oddziałach szpitala, przy pacjentkach.

Sposób i miejsce realizacji kursu: zajęcia trwają 2 dni – po sześć godzin (zegarowych). Oferujemy możliwość zamawiania szkolenia przez placówki ochrony zdrowia, okręgowe izby pielęgniarek i położnych i inne zainteresowane podmioty.

Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych – standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego

12-godzinny kurs dokształcający przeznaczony dla personelu szpitali III poziomu referencyjnego oraz oddziałów intensywnej terapii noworodka, którzy pragną sprawować nowoczesną opiekę nad matką i dzieckiem sprzyjającą wczesnej stymulacji laktacji i nakierowaną na żywienie dzieci mlekiem kobiecym.

Partnerem kursu jest Fundacja Bank Mleka Kobiecego

Program kursu obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

– Korzyści zdrowotne dla dziecka urodzonego przedwcześnie i chorego żywionego mlekiem matki biologicznej

– Problemy zdrowotne noworodków a karminie piersią, ze szczególnym uwzględnieniem wcześniactwa

– Rozbudzanie i utrzymywanie laktacji, pozyskiwanie siary i inne procedury z wykorzystaniem laktotechnologii

– Postępowanie z mlekiem matki dla dziecka zdrowego i chorego w domu i w szpitalu

– Najczęstsze problemy laktacyjne matek wcześniaków

Od 1 lutego 2023 cena wynosi 10000 zł

Metody nauczania: preferujemy metody aktywizujące uczestników – scenki, dyskusje, pracę w zespołach, wykłady w formie informacyjno-konwersacyjnej jak też warsztaty praktyczne, które – na życzenie Zamawiającego kurs – mogą być realizowane na oddziałach szpitala, przy pacjentkach.

Sposób i miejsce realizacji kursu: zajęcia trwają 2 dni – po sześć godzin (zegarowych). Oferujemy możliwość zamawiania szkolenia przez placówki ochrony zdrowia, okręgowe izby pielęgniarek i położnych i inne zainteresowane podmioty.

KARMIENIE PIERSIĄ W PRAKTYCE SZPITALA

Krótki, 6-godzinny kurs jednodniowy, łatwy do zorganizowania dla pracowników szpitala oraz POZ. Omawia podstawowe zasady postępowania podczas rozpoczynania i prowadzenia laktacji u matek na oddziałach szpitalnych. Pozwala zrozumieć mechanizmy rządzące laktacją oraz psychikę kobiety w okresie okołoporodowym. Pokazuje jak zapewnić pacjentkom sukces w karmieniu piersią, aby zadowolone opuszczały szpital. Stanowi narzędzie motywujące personel szpitala do zmiany rutynowych praktyk zaburzających fizjologiczny przebieg karmienia piersią. Jest zaczątkiem dobrych zmian w organizacji opieki okołoporodowej.

Od 1 lutego 2023 r. cena wynosi 6100 zł (cena za szkolenie grupy osób, obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe oraz materiały

Koszt może ulec indywidualnej modyfikacji w zależności od potrzeb i możliwości zamawiającej placówki.

Karmienie piersią po cięciu cesarskim w praktyce szpitala – kurs stacjonarny

Krótki, 6-godzinny kurs jednodniowy dla pracowników szpitali położniczych, który jest skupiony na praktycznym wspieraniu w karmieniu piersią  kobiet po cięciu cesarskim. Taki sposób zakończenia ciąży często wiąże się z różnymi powikłaniami dotyczącymi matki i dziecka, ich oddzieleniem oraz częstszymi problemami z laktacją i karmieniem noworodka. Szkolenie pozwala zrozumieć przyczyny trudności, uczy  praktycznych sposobów  zapobiegania im oraz ich  rozwiązywania i pokazuje jak wspierać matki karmiące we wczesnym połogu. Forma zajęć jest warsztatowa. Przeznaczony dla grup do 40 osób.

Od 1 lutego 2023 r. cena wynosi 6500 zł

Karmienie piersią po cięciu cesarskim w praktyce szpitala – kurs online

6-godzinny kurs, realizowany w dwóch częściach przez dwa dni dla personelu szpitali położniczych i pracowników POZ poświęcony  karmieniu piersią po cięciu cesarskim, które jest obarczone większym ryzykiem trudności i niepowodzenia ze względu na problemy zdrowotne matki i dziecka oraz poród zabiegowy. Szkolenie omawia postępowanie zarówno przed jak i po cięciu cesarskim i pokazuje korzyści pracy w zespole terapeutycznym.

Od 1 lutego 2023 r. cena wynosi 6500 zł

Zapisz się na newsletter