Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

 REGULAMIN KSZTAŁCENIA

Regulamin kształcenia zwany dalej regulaminem określa:

 1. Cele statutowe, strukturę organizacyjną Fundacji Twórczych Kobiet (FTK).
 2. Zadania Centrum Nauki o Laktacji (CNoL).
 3. Zasady organizacji kursów prowadzonych przez CNoL.
 4. Zasady naboru osób uczestniczących w kursach.
 5. Prawa i obowiązki uczestników kursów.
 6. Zakres obowiązków wykładowców prowadzących nauczanie.
 7. Zakres obowiązków kierownika kursu.

§1

Cele Fundacji Twórczych Kobiet (par. 8 statutu FTK):

–  Edukacja i wspieranie kobiet w twórczym pełnieniu ról społecznych żony, matki, karmicielki i wychowawczyni swoich dzieci,

–  Edukacja i wspieranie kobiet w realizacji ich kariery zawodowej

–  Edukacja i wspieranie kobiet w zakresie dbałości o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe m. in. poprzez (par. 9, pkt. 1, 3 statutu FTK):

– Edukację kobiet i osób sprawujących nad nimi opiekę zdrowotną w zakresie zdrowego stylu życia, zdrowia reprodukcyjnego, ludzkiej laktacji, zdrowego żywienia człowieka.

– Edukację kobiet i osób sprawujących wraz z nimi opiekę nad dziećmi w zakresie pielęgnacji dzieci zdrowych i chorych, zdrowego odżywiania dzieci na poszczególnych etapach rozwoju, profilaktyki zdrowotnej, higieny oraz kondycji fizycznej.

Organami Fundacji Twórczych Kobiet są (par. 15 statutu FTK): Rada Fundacji, sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji (par. 19 statutu FTK), Zarząd Fundacji, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz (par. 21 statutu FTK)

§2

Fundacja Twórczych Kobiet jest osobą prawną prowadzącą placówkę edukacyjną

kształcenia ustawicznego o nazwie Centrum Nauki o Laktacji, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta stołecznego Warszawy pod numerem 931/K. Fundacja powierza podległej sobie placówce realizację następujących zadań:

Zadania Centrum Nauki o Laktacji:

 1. Opracowanie i aktualizowanie autorskiego programu doskonalenia zawodowego lekarzy, pielęgniarek, położnych, pedagogów, psychologów w zakresie poradnictwa laktacyjnego i opieki okołoporodowej nad matkami karmiącymi i ich dziećmi.
 2. Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych, w systemie samokształcenia kierowanego i stacjonarnego w dziedzinie przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności praktycznych w wyżej wymienionych dziedzinach na różnych poziomach, m.in. organizacja kursów

dokształcających i specjalistycznych dla pielęgniarek, położnych i kursów medycznych dla lekarzy. (par. 5, statutu CNoL)

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. oraz Wzorcem Działania dla Europy (2006) kształcenie profesjonalnych doradców laktacyjnych i zgodnie ze statutem CNoL nadawanie im tytułu Certyfikowany Doradca Laktacyjny.
 2. Wdrażanie do wyżej wymienionych dziedzin kształcenia nowoczesnych metod i technik audiowizualnych oraz metod aktywizujących. (par. 5 statutu CNoL)
 3. Dbanie o wysoki poziom przekazywanych treści nauczania poprzez staranny dobór kadry nauczycielskiej, posiadającej doświadczenie pedagogiczne i zawodowe. (par. 5 statutu CNoL). Prowadzenie kształcenia kadry i udoskonalanie jej umiejętności dydaktycznych i poszerzanie warsztatu pracy.
 4. Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych. (par. 5, statutu CNoL)
 5. Aktywizacja zawodowa uczestników kursów.

§3

Zasady organizacji kursu:

 1. Kursy prowadzone są w oparciu o 1. autorskie programy opracowane przez egzaminatorów CNoL (Magdalenę Nehring – Gugulską, Monikę Żukowską – Rubik, Joannę Żołnowską, Agnieszkę Pietkiewicz, Agnieszkę Muszyńską, Kingę Osuch, Barbarę Królak-Olejnik); 2. programy kursów specjalistycznych udostępniane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.
 2. Programy kształcenia odpowiadają dwóm poziomom wiedzy o laktacji według Wellstart International & University of California San Diego. Lactation Management Curriculum Guide. A faculty guide for schools of medicine, nursing and nutrition. California: Wellestart International; 1999. (Wer. polska. Żukowska-Rubik M, red. Przewodnik nauczania o karmieniu piersią. Wskazówki metodyczne dla wydziałów medycyny, pielęgniarstwa i żywienia. I wydanie polskie. Tłum. Banaszkiewicz A, Niecikowska K, Oslislo A, Ślizień-Kuczapska E. Warszawa: KUKP; 2002).

Poziom II

6 godz. Karmienie piersią w praktyce szpitala

12 godz. Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej.

12 godz. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego.

46 godz. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs specjalistyczny.

3 godz. Karmienie piersią w praktyce lekarza

23 godz. Promotor karmienia piersią

7 godz. Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym – warsztaty psychologiczne.

12 godz. Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów

konferencje szkoleniowo-naukowe

Poziom III

120/140 godz. Problemy w laktacji (dla kandydatów na certyfikaty CDL, IBCLC)

 1. Kursy są prowadzone w siedzibie CNoL, w sali wykładowej wyposażonej w podstawowy sprzęt wizualny, wynajętej od Fundacji Bonum prowadzącej Dom Pielgrzyma Amicus w Warszawie przy ul. Hozjusza 2 lub Fundacji Nowe Horyzonty prowadzącej Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9, a także na terenie współpracujących jednostek.
 2. Zajęcia praktyczne (praktyki pod nadzorem) organizowane są w poradniach laktacyjnych w poradniach laktacyjnych lub na oddziałach położniczych, z którymi organizator podpisuje umowy. Praktyki są prowadzone pod nadzorem trenerów CNoL. Wykaz trenerów oraz placówek jest dostępny na stronie www.kobiety.med.pl/cnol. Zakres i sposób zaliczenia zajęć regulują osobne zapisy w Przewodniku dla kandydatów oraz Regulamin zajęć praktycznych.
 3. Na zakończenie kursów odbywają się warsztaty, quizy lub testy sprawdzające wyniki kształcenia.
 4. Potwierdzeniem uczestnictwa i ukończenia kształcenia jest zaświadczenie imienne wystawiane na podstawie listy obecności, rejestrowane w rejestrze CNoL. Ponadto organizator wręcza dyplomy uczestnictwa.
 5. Po kursie specjalistycznym 46 godzinnym uczestnicy są zobowiązani potwierdzić nabytą wiedzę i umiejętności składając egzamin teoretyczny przed egzaminatorami CNoL.
 6. Po kursie 120/140 godzinnym uczestnicy mogą poddać weryfikacji nabytą wiedzę i umiejętności składając egzamin teoretyczny i praktyczny przed egzaminatorami CNoL zakończony nadaniem tytułu Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego lub przed egzaminatorami IBLCE, zakończony nadaniem tytułu Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w osobnych dokumentach: „Przewodnik dla kandydatów na CDL, Centrum Nauki o Laktacji, www.kobiety.med.pl/cnol; Candidate Information Guide, IBLCE Regional Office in Europe, www.iblce-europe.org.
 7. Zajęcia odbywają się w trybie mieszanym w godzinach od 8.00 do najpóźniej 20.00.

– Kurs „Promotor karmienia piersią” odbywa się w dwóch sesjach 2-dniowych (piątek, sobota).

– Kurs „Problemy w laktacji” odbywa się w czterech (pięciu) sesjach 3-dniowych (czwartek, piątek, sobota).

– Kurs „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej” oraz „Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego” jest szkoleniem 2-dniowym.

– Kurs specjalistyczny „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” odbywa się w dwóch sesjach 2 dniowych (piątek, sobota)

– Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów jest szkoleniem 2-dniowym (piątek, sobota).

§4

Opłaty:

 1. Koszty kursu pokrywają uczestnicy:

– Kurs „Problemy w laktacji” – położne i pielęgniarki 2700 PLN (plus koszt praktyk 700 PLN/osobę) , lekarze – 3200 PLN (plus koszt praktyk 1050 PLN)

– Kurs specjalistyczny „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” 1100 PLN (plus koszt praktyk 600 PLN/osobę)

– Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów 790 PLN

lub placówki zamawiające kurs:

– Kurs „Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej” – 8000 PLN/30 osób

– „Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego” – 8000 PLN/30 osób

– W przypadku kursu specjalistycznego uczestnicy mogą ubiegać się o refundację kosztów w Izbach Pielęgniarskich.

 1. Kandydat zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora
 2. Opłatę za udział w szkoleniu należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowej Organizatora.
 3. Organizator wystawia fakturę na wyraźną prośbę Uczestnika po przesłaniu danych do faktury.
 4. Brak uregulowania należności za udział w kursie w terminie podanym przez Organizatora upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej

§5

Rezygnacja z udziału w kursie

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w kursie powinna być dokonana w formie pisemnej.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie

– w terminie do 10-go dnia przed rozpoczęciem kursu, organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości wpłaconej opłaty

– w terminie pomiędzy 9-tym, a 1 dniem przed rozpoczęciem kursu, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 20% wartości wpłaconej opłaty.

§6

Zasady naboru osób uczestniczących w kursach:

 1. Kursy stanowią doskonalenie zawodowe dla lekarzy (kurs medyczny), pielęgniarek i położnych (kurs dokształcający, specjalistyczny), posiadających prawo wykonywania zawodu. Z Kursu Promotor karmienia piersią mogą korzystać przedstawiciele innych zawodów medycznych np. dietetycy, logopedzi lub spoza zawodów medycznych (kursy) mające doświadczenie w pracy z matkami karmiącymi i ich dziećmi np. psycholodzy, pedagodzy i inni. Opis kursu szczegółowo określa dla jakich grup zawodowych jest przeznaczony.
 2. 2. Informacje o szkoleniu są wysyłane do szpitali położniczych, poradni laktacyjnych oraz szkół rodzenia na terenie całego kraju. Ponadto są zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej FTK: www.kobiety.med.pl
 3. Nabór osób przewidzianych do szkolenia odbywa się na podstawie zgłoszeń pisemnych (formularz rejestracyjny na www.kobiety.med.pl/rejestracja) do wyczerpania limitu miejsc. Kwalifikacja uczestników odbywa się indywidualnie w zależności od wybranego rodzaju kursu. Reguluje to osobny dokument Zasady rekrutacji na kursy CNoL.
 4. Dodatkowo lekarze, położne i pielęgniarki zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

§7

Prawa i obowiązki uczestnika kursu:

 1. Uczestnik ma prawo do:

– uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem nauczania

– korzystania z wiedzy opartej na aktualnych badaniach naukowych najwyższej jakości

– przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności

– kształtowania umiejętności pomagających w pracy z matkami

– korzystania z literatury fachowej

– korzystania z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowcę (w ramach środków posiadanych przez organizatora kursu)

– do wyrażania opinii o organizacji szkolenia i programie nauczania

do nieobecności usprawiedliwionej trwającej nie dłużej niż 10% ogólnego czasu trwania wykładów (godzin edukacyjnych, GE). Sprawy nieobecności reguluje Regulamin porządkowy.

 1. Uczestnik ma obowiązek:

– punktualnego przychodzenia na zajęcia

– czynnego uczestnictwa w proponowanych w ramach zajęć zadaniach i dyskusji przypadków

– przestrzegania ciszy w trakcie wykładów

– utrzymania czystości w pomieszczeniach wykładowych

– powiadomienia organizatora o nieobecności na zajęciach lub rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu

– dokonywania wpłat na konto FTK zgodnie z otrzymanym harmonogramem płatności.

§8

Prawa i obowiązki wykładowcy:

 1. Wykładowca ma prawo do:

– korzystania z literatury fachowej (z Biblioteki CNoL) oraz materiałów dydaktycznych należących do CNoL (konspekty, zdjęcia, przeźrocza, tabele, schematy) z zachowaniem zasad cytowania i poszanowania praw autorskich.

– korzystania ze sprzętu dydaktycznego CNoL lub wynajmowanego przez CNoL

– powielania materiałów niezbędnych do realizacji zajęć

– doboru treści kształcenia w zależności od potrzeb grupy

– wprowadzania nowości naukowych do programu nauczania

– zgłaszania do kierownika kursu wszelkich uwag dotyczących organizacji szkolenia i przebiegu zajęć

– prowadzenia zajęć w pomieszczeniach spełniających wymogi ergonomii pracy i przepisy BHP

 1. Do obowiązków wykładowców prowadzących szkolenie należy:

– Stosowania się do Zasad dla wykładowców CNoL oraz Regulaminów egzaminów.

– Prowadzenia zajęć teoretycznych zgodnie z Podstawą programową CNoL dla danego kursu, a zajęć praktycznych zgodnie z Ramowym programem praktyk.

– Przeprowadzenie zajęć tak, aby cele ogólne i szczegółowe danego tematu zostały zrealizowane, a praktykant nabył umiejętności zgodnie z wykazem.

– Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne przygotowanie i przekazywanie treści merytorycznych w oparciu o pozycje piśmiennictwa nie starsze niż z 3 ostatnich lat, przede wszystkim metaanalizy i badania z randomizacją.

– Konsultowania treści wykładów z kierownikiem danego kursu.

–  Przygotowanie prezentacji dla przedstawianych tematów oraz szczegółowego konspektu wykładów dla uczestników kursu. Zapewnienia obecności pacjentów na zajęcia praktyczne.

– Zachowania zasad cytowania i poszanowania praw autorskich we wszystkich prezentowanych treściach.

– Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania (co 15 -20 minut). Stałe doskonalenia metodyki nauczania.

– Punktualne rozpoczynanie zajęć i przestrzeganie wyznaczonego czasu z zachowaniem koniecznych przerw.

– Dbanie o sprzęt dydaktyczny.

– Niezwłoczne powiadomienie organizatora o braku możliwości przeprowadzenia zajęć w danym dniu i wskazanie zastępcy.

– Przeprowadzenia zaliczenia zajęć wobec osób nieobecnych na wykładach w formie wskazanej przez wykładowcę lub trenera.

– Zalecenia dodatkowych godzin praktyk wobec osób, które nie posiadły umiejętności wyszczególnionych w wykazie.

§9

Organizator powołuje kierownika kursu, którego obowiązkiem jest:

 1. Nadzór nad merytorycznym poziomem programu kształcenia.
 2. Konsultowania treści merytorycznych z wykładowcami i trenerami.
 3. Współdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej.
 4. Zapewnienia bazy wykładowej spełniającej wymogi ergonomii pracy i przepisów BHP oraz sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych.
 5. Nadzór nad rekrutacją uczestników kursów: zatwierdzanie wymagań, analiza danych dostarczonych przez koordynatora szkolenia, ostateczne zatwierdzenie listy uczestników.
 6. Analiza wyników ankiet ewaluacyjnych kursu, wyciąganie wniosków i podejmowanie działań celem podwyższania jakości kursów.
 7. Kierownik powołuje koordynatora kursu i powierza mu zadania określone w dok. Struktura CNoL, m. in.: informowanie o rodzajach kursów, przyjmowanie zgłoszeń, kontakty z kandydatami, .analiza i weryfikacja informacji o kandydatach, przyjmowanie wpłat, organizacja techniczna kursu, rozliczenie kursu, analiza ankiet ewaluacyjnych

Magdalena Nehring-Gugulska

Dyrektor CNoL

Regulamin kształcenia jest zgodny ze Statutem Centrum Nauki o Laktacji po zmianach z dnia 12 lipca 2018r.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2018r.

Warszawa, 31.07.2018r.

Zapisz się na newsletter