Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Życzenia bożonarodzeniowe 2019

19 grudnia 2019

Zobacz również

 • Wakacyjne kursy 21 lipca 2020

  W czwartek 9 lipca br. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach kursu Praktyka CDL dla zaawansowanych. Doradcy CDL spotykają się co czwartek przez cały lipiec. To pierwszy kurs on-line organizowany przez CNoL. W kursie bierze udział prawie 30 osób z całej Polski. W programie kursu znajdują się wykłady, warsztaty, quizy, testy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

  Kurs wzbudza wiele emocji po stronie wykładowców i entuzjazmu po stronie uczestników.

  Warto wspomnieć, że w dniach 3-4 lipca br. w nowym reżimie sanitarnym odbył się w Warszawie kurs dla  Logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów – terapeutów wczesnej interwencji oraz kurs „Dietetyk przyjazny matce karmiącej” przeznaczony dla specjalistów – dietetyków, którzy pracują z kobietami ciężarnymi i świeżo upieczonymi matkami. Nowe warunki epidemiczne i duże odległości między ławkami nie wpłynęły na jakość kształcenia i zadowolenie uczestników.

 • Komunikat w sprawie zakażenia matek wirusem SARS CoV-2 12 marca 2020

  Komunikat CNoL w sprawie karmienia piersią i odciągania mleka przez kobiety zakażone wirusem SARS CoV-2 lub chorujące na COVID-19

  z dnia 16.03.2020

  Uwaga!   Informacje  są oparte na aktualnie dostępnej wiedzy, ograniczonej ze względu na małą ilość danych i niewielką populację dotkniętą zakażeniem. Każdego dnia mogą docierać nowe dane, które zmienią wytyczne.

  Należy stosować się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz podporządkować się zarządzeniom jednostki ochrony zdrowia, w której przebywa matka.

  Stwierdzenia ogólne

  Sposób postępowania z ciężarną lub matką karmiącą zakażoną SARS Co-V2 (Severe Acute Respiratory Syndrome) niewiele różni się od postępowania w przypadku wirusów z grupy Corona, takich jak SARS-CoV oraz MERS-CoV (Middle Eastern Respiratory Syndrome), a także zakażeń wirusami grypy o ciężkim przebiegu np. H1N1. Choroby te nie stanowią przeciwwskazania do karmienia piersią lub mlekiem kobiecym. Jednak wymagają szczególnej uwagi poświęconej zminimalizowaniu ryzyka zakażenia dziecka i personelu medycznego. SARS CoV-2 przenosi się przede wszystkim drogą kropelkową w bliskim kontakcie z osobą zarażoną, ale też poprzez dotyk do powierzchni skażonych wydzielinami. Ryzyko zakażenia obniża czasowa izolacja i podwyższona higiena.

  Ciąża

  Ciąża nie zwiększa ryzyka zarażenia i zachorowania na wyżej wymienione choroby wirusowe. Powikłania ciążowe są podobne jak przypadku innych chorób wirusowych przebiegających z gorączką. Ciężarna powinna szczególnie chronić się przed kontaktem z osobami chorymi, potencjalnie chorymi i stosować podwyższoną higienę.

  Poród

  Kobieta z podejrzeniem zakażenia lub zakażona SARS CoV-2 jest izolowana lub leczona w zależności od jej stanu oraz transportowana do porodu zgodnie z procedurami w danym kraju. Wydaje się, że rodzaj porodu nie zmienia ryzyka dla dziecka, ale decyzję podejmuje personel sprawujący opiekę biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i rekomendacje. W czasie porodu zaleca się stałe monitorowanie parametrów życiowych płodu. Noworodkowi należy wykonać test na obecność wirusa. W opisanych przypadkach z Chin (2 PSN, pozostałe CC) nie było zarażenia matka-dziecko podczas porodu. Nie stwierdzano też obecności wirusa w płynie owodniowym i krwi pępowinowej. Dwa noworodki zaraziły się przez kontakt 36 h i 17 dni po urodzeniu. Pierwszy przypadek wrodzonego zakażenia odnotowano w Londynie 13 marca 2020, jednak droga zakażenia nie jest jasna.

  Pierwsze karmienie

  Rekomendowane karmienie piersią lub podanie siary. Decyzja należy do matki i jej rodziny. Nie wykryto wirusa w mleku matek chorych na COVID-19. Podobnie jak w przypadku SARS-CoV nie wykrywano wirusa, jedynie przeciwciała. Nie odnotowano dotychczas przypadku zakażenia dziecka mlekiem matki biologicznej chorej na chorobę wywołaną wirusem z grupy Corona.

  Kolejne karmienia w szpitalu/w domu

  Przed karmieniem i każdym kontaktem z dzieckiem matka powinna: myć ręce przynajmniej 30 sekund używając detergentu lub płynu dezynfekującego na bazie alkoholu, nakładać maseczkę ochronną, którą po jednym użyciu powinna trwale zutylizować nie dopuszczając do kontaktu z nią innych osób. Dziecko między karmieniami może przebywać w oddzielnym pokoju lub w pokoju z matką, jednak w odległości przynajmniej 2 metry, dodatkowo oddzielone np. zasłoną. Opiekę nad dzieckiem najlepiej powierzyć zdrowej osobie z rodziny. Te zasady należy stosować do wygaszenia objawów u matki i stwierdzeniu braku zakażalności (na dziś uważa się, że 5-7 dni). Ten moment określają przepisy sanitarne w danym kraju.

  Odciąganie mleka

  W przypadku ciężkiego stanu matki lub z innych względów medycznych może być wymagana izolacja matki od dziecka.  Należy zachęcać matkę do stymulacji laktacji, tak, aby po zakończeniu izolacji mogła wrócić do pełnego karmienia. Odciągane mleko pobrane zgodnie z zasadami podwyższonej higieny osoba zdrowa z rodziny lub personelu podaje dziecku.

  Postępowanie z mlekiem odciąganym

  Każdy kontakt matki ze sprzętem do odciągania wymaga zachowania podwyższonych zasad higieny: mycie i dezynfekcja rąk przed i po użyciu sprzętu, mycie i dezynfekcja sprzętu po użyciu lub stosowanie jednorazowych końcówek osobistych laktatora. Mycie i dezynfekcja sprzętu do karmienia. Mleko, które nie zostało pobrane według tych zasad nie nadaje się do podania dziecku. Może więc zdarzyć się sytuacja, kiedy nie będzie możliwe karmienie dziecka swoim mlekiem ze względów organizacyjnych. Jednak laktację należy utrzymywać.

  Personel opiekujący się kobietą ciężarną lub matką karmiącą

  Ryzyko zakażenia personelu jest wysokie. Personel powinien stosować wszelkie zasady prewencji zakażeń zgodne z przepisami w danej jednostce ochrony zdrowia w tym: dezynfekcję rąk, rękawiczki, maska ochronna, fartuch ochronny, ograniczony czas kontaktu. Pacjent z podejrzeniem zakażenia lub zakażony SARS CoV-2 podlega pełnej izolacji od innych chorych.

  Prewencja ogólna

  Należy stosować zasady higieny, takie jak: unikanie kontaktu z chorymi i potencjalnie chorymi, higiena rąk i stosowanie zasad podwyższonego bezpieczeństwa sanitarnego w czasie pracy z chorymi.  

  Zachorowalność, ciężkość przebiegu i śmiertelność omawianych chorób zależy od indywidualnej odporności organizmu. Należy o nią dbać, czyli: spać odpowiednią ilość godzin, odżywiać się zdrowo zgodnie z Piramidą Zdrowego Żywienia, codziennie uprawiać ruch/sport na świeżym powietrzu zabezpieczając się przed wychłodzeniem, ograniczać stres (nie wpadać w panikę z powodu SARS-Co-2!).

  Polecane źródła aktualnych informacji:

  https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/coronavirus-covid-19-virus-infection-in-pregnancy-2020-03-09.pdf

  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-guidance-breastfeeding.html

  https://www.bfmed.org/abm-statement-coronavirus

  http://bankmleka.pl/userfiles/files/Stanowisko_FBMK_SARS%20CoV-2%282%29.pdf?fbclid=IwAR3VUuB2psmJoPGpj04MEqcq-NeZvpuXfOTY9YzkqZADJtUgzR_fT2AL5yg

 • Komunikat w sprawie prewencji zakażeń 4 marca 2020

  ZALECENIA GIS

  Często myj ręce
  Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
  Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

  Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
  Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

  Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

  Zachowaj bezpieczną odległość
  Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

  Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

  Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

  Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
  Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
  Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

  Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
  Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj
  o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

  Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

  Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

  Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu
  z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

  Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

  Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

  Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:

  – z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
  lub
  – bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

  Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie niskie.

  Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”” oraz „ Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”.  Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

  Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

  mycie rak

Zapisz się na newsletter