Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO


Konferencja online

6 czerwca 2020

„Karmienie piersią – chroni matki i dzieci”

W związku z sytuacją epidemiologiczną i niepewnością jutra zamiast dorocznego Zjazdu CNoL zaproponowaliśmy w tym roku bezpieczną Konferencję on-line. To nasza odpowiedź na trudne czasy! Nie ominęliśmy też tematu COVID-19, przyjrzeliśmy się najnowszym doniesieniom dotyczącym opieki okołoporodowej i mleka kobiecego. Prezentowaliśmy nagrodzone prace naukowe. Nie obyło się też bez Warsztatów. Na zakończenie – Kabaret Grupy teatralnej ARIMA.

W Konferencji on-line wzięło udział prawie 500 osób!

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy na następne wydarzenia!

Gośćmi Centrum Nauki o Laktacji na Konferencji on-line pt. „Karmienie piersią – chroni matki i dzieci” były osoby zajmujące się na co dzień opieką nad matką i dzieckiem, specjalistycznym poradnictwem laktacyjnym, a także wspierające i propagujące karmienie piersią w swoich środowiskach.


Gościem specjalnym konferencji była dr Jacqueline Kent z Uniwersytetu Zachodniej Australii!

Jacqueline Kent dołączyła do Hartmann Human Lactation Research Group na Uniwersytecie Zachodniej Australii w 1986 roku, a w 1999 roku ukończyła studia doktoranckie, podczas których badala zawartośc wapnia w mleku matki. Jako czlonkini zespolu badawczego była zaangażowana w badania mające na celu zrozumienie biochemii i fizjologii produkcji i wydzielania mleka kobiecego, które zapewniają podstawy do wspierania matek karmiących piersią i pracowników służby zdrowia oraz poprawy leczenia w przypadku wystąpienia trudności laktacyjnych. Stosowanie tych informacji w celu wspierania matek karmiących piersią stale przynosi rezultaty.

Jackie opublikowała 56 artykułów w czasopismach referowanych, a także recenzje i rozdziały książek. Jest zapraszana do wyglaszenia wykladów dla naukowców, położnych, doradców i konsultantów laktacyjnych na spotkaniach lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Karmienie w rytmie natury – na podstawie wieloletnich badań dynamiki karmienia

Najczęstszym podawanym przez matki powodem zaprzestania wyłącznego karmienia piersią jest przekonanie o niewystarczającej ilości mleka. Matkom wydaje się, że niemowlę jest głodne po nakarmieniu piersią oraz, że domaga się karmienia zbyt często. Ostatnie dane z badan naszego zespołu wskazują, że ponad połowa matek szukających pomocy w Centrum Karmienia Piersią Zachodniej Australii (Breast Feeding Centre of Western Australia) uznaje częstotliwość karmień lub czas spędzony przez dziecko przy piersi za nieprawidłowy. Prawie połowa tych matek nie jest pewna, czy ma wystarczająco dużo pokarmu.

W naszych badaniach ocenialiśmy precyzyjnie dynamikę karmienia u 71 diad matka-dziecko wykorzystując metodę 24-godzinnego profilu karmienia u każdej diady. Obecnie mamy dane od kolejnych 207 zdrowych, donoszonych diad matka-dziecko. Taka ocena laktacji i dynamiki karmienia pozwoliła na policzenie częstotliwości i czasu trwania karmień, oceny ilości mleka pobranej z każdej piersi podczas każdego karmienia, a także ilości całkowitej produkcji mleka w ciągu doby. Uzyskane dane  wykazały szerokie spektrum różnorodności wśród prawidłowo funkcjonujących diad matka-dziecko, co udowadnia naturalny i zindywidualizowany charakter procesu jakim jest karmienie naturalne. Jednocześnie obala przekonania pracowników ochrony zdrowia o możliwości wkładania karmienia piersią w sztywne schematy.


WYKŁADOWCY

dr hab.n.med. Barbara Królak-Olejnik, prof.nadzw.

Katedra i Klinika Neonatologii UM we Wrocławiu

Ukończyła Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej (aktualnie Uniwersytetu) w Katowicach. Kolejne specjalizacje i szlif naukowy uzyskała na Górnym Śląsku, jest  specjalistą pediatrii, neonatologii i zdrowia publicznego. Wiele lat pracowała jako Kierownik Oddziału Neonatologii w Katedrze Położnictwa i Rozrodczości a następnie Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu. Od 2012r. jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe –  opieka okołoporodowa, naturalne żywienie noworodków i niemowląt z uwzględnieniem pacjentów leczonych w OITN, zmienność składu mleka kobiecego w zależności od perinatalnych matczynych czynników ryzyka (poród przedwczesny, nadciśnienie, cukrzyca) oraz czasu trwania laktacji, niewydolność oddechowa i konieczność leczenia w OITN noworodków pochodzących z ciąż mnogich, nieinwazyjne metody wentylacji oraz diagnostyka zakażeń wewnątrzmacicznych z grupy TORCH.
Organizator i współorganizator konferencji neonatologicznych, pediatryczny – neonatologicznych (kolejne edycje  Ogólnopolskiej Konferencję Pediatria i Neonatologia – aktualności w diagnostyce i leczeniu we Wrocławiu) oraz laktacyjnych. Autorka i współautorka 135 opublikowanych prac,  57 rozdziałów w podręcznikach,  redaktor 1 podręcznika i 2 monografii.

Prezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, członek Europejskiego Towarzystwa Banków Mleka Kobiecego, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Nagrodzona Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego 2016r, Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP 2016r, Złotym Medalem za długoletnią służbę Prezydenta Rzeczposoplitej oraz wyróżniona przez Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia 2019r.

Czy w mleku ludzkim są wirusy – najnowsze dane i doświadczenia?

Personel pracujący z noworodkami i mamami karmiącymi wyczekuje każdego doniesienia na temat obecności wirusów w mleku kobiecym z wielkimi emocjami. Od najmniejszego badania, nawet obejmującego kilka przypadków klinicznych, może zależeć zmiana postępowania i los wielu mam i dzieci. Naukowcy całego świata są też mocno naciskani o dostarczanie nam wiedzy popartej dowodami. Potrzebujemy rozwagi i równowagi. Z jednej strony bezpieczeństwa pacjentów i personelu, a z drugiej uszanowania intymności, więzi, praw rodzicielskich i naturalnych procesów rodzenia i karmienia. Żeby lęk nie był naszym doradcą podczas wykładu dowiemy się: Co już wiadomo o wirusach w mleku mamy? O jej przeciwciałach? Jak dotychczas postępowaliśmy? Co w naszym myśleniu zmienił Coronavirus? 

lek. Anna Własienko

Lekarz, specjalista pediatra i nauczyciel akademicki w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2007) i studiów podyplomowych z zakresu Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Od kilkunastu lat z wielką pasją i oddaniem pracuje z najciężej chorymi dziećmi w szpitalach o najwyższym stopniu referencyjności. Pasjonatka dydaktyki. Szczególne zamiłowania zawodowe to poradnictwo laktacyjne i promocja karmienia piersią oraz bioetyka. Prywatnie- miłośniczka oper i muzyki ludowej. Mama dwójki wspaniałych dzieci.

Czy zanieczyszczenia środowiskowe są w mleku kobiecym?

Podczas pierwszego z wykładów tegorocznego kongresu omówione zostaną aspekty dotyczące problematyki zanieczyszczeń środowiskowych w mleku karmiących matek; definicje, podział ksenobiotyków, ich główne źródła i drogi wchłaniania. Autorka wykładu dokona przeglądu aktualnych badań dotyczących możliwego wpływu toksycznych substancji obecnych w środowisku na zdrowie dzieci karmionych piersią oraz protekcyjnej roli mleka matki. Omówione zostaną szczególne sytuacje kliniczne o potencjalnie toksycznym działaniu na dzieci karmione piersią – od implantów silikonowych po narażenie matek karmiących piersią na promieniowanie jonizujące. Przedstawione zostaną podstawowe regulacje prawne Unii Europejskiej regulujące bezpieczeństwo produktów żywnościowych (w tym dla matek karmiących piersią) oraz sprzętów służących do opieki i żywienia niemowląt (butelki, smoczki, kapturki). Słuchacze będą mieli okazję poznać argumenty przemawiające za proekologiczną postawą matek karmiących piersią, w szczególności matek długo karmiących.

dr n. med. Małgorzata Pięt

Logopeda, położna specjalistka w pielęgniarstwie położniczym. Laktacją zajmuje się od ponad 13lat, a od 10 jest Międzynarodowym Konsultantem Laktacyjnym IBCLC i Certyfikowanym Doradcą  Laktacyjnym CDL, magister pielęgniarstwa. Jest pracownikiem naukowym  i nauczycielem akademickim w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka UM w Poznaniu. Jako Konsultant Laktacyjny, bezpośrednio pracuje z matkami w oddziałach położniczo-noworodkowych  i w przyszpitalnej poradni laktacyjnej  Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego przy ul Polnej. Ponad 16 lat prowadziła zajęcia w przyszpitalnej szkole rodzenia-Polna z zakresu karmienia piersią. Jest nauczycielem CNoL (trenerem). Autorka kilkunastu publikacji naukowych (w tym dotyczących pokarmu kobiecego). Organizuje szkolenia dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu z zakresu prawa medycznego i odpowiedzialności zawodowej. Na rzecz Samorządu Zawodowego pełni funkcję Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Członek PTKiDL i ELACTA.

Wpływ czynników środowiskowych na zawartość metali w mleku kobiecym

Doniesienie nagrodzone w konkursie CNoL. Prezentowana praca przedstawia pomiary wielkości stężeń wybranych metali i dialdehydu malonowego w mleku kobiecym. Pokazuje też jaki wpływ na stężenie badanych pierwiastków toksycznych oraz związek z peroskydacją lipidów mleka kobiecego mogą mieć wybrane czynniki środowiskowe takie jak rodzaj porodu, masa urodzeniowa, dieta matki, palenie papierosów, wypełnienie plomb w uzębieniu i inne. Czy mamy się czego obawiać?

mgr Agnieszka Chrustek

Doktorantka Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy, pracownik Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej CM UMK. W 2013 roku ukończyłam biotechnologię medyczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Zajmuję się głównie badaniem składu mleka pod kątem statusu oksydacyjno-antyoksydacyjnego oraz zawartości hormonów w korelacji z czynnikami matczynymi, demograficznymi i okołoporodowymi. Swoje badania prezentuje podczas konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych, a także poprzez publikacje w czasopismach naukowych. Moim głównym celem jest dotarcie z uzyskanymi wynikami do kobiet karmiących i pokazanie, że warto karmić piersią.

Status antyoksydacyjny mleka kobiet długokarmiących

Agnieszka Chrustek, Dorota Olszewska-Słonina

Doniesienie nagrodzone w konkursie CNoL. Celem prezentowanego badania było porównanie statusu antyoksydacyjnego mleka kobiet długokarmiących w porównaniu z mlekiem kobiet karmiących do 12 miesiąca życia. Matki dostarczały mleko do Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy. Badano między innymi stężenia melatoniny, paraoxonazy 1, zawartość ogólnej sumy polifenoli, całkowity status antyoksydacyjny mleka kobiecego (TAS). Wyniki są niezwykłe…

dr n. hum. Magdalena Czajkowska

Fizjoterapeuta dziecięcy, neurologopeda kliniczny, studentka Akademii Osteopatii. Od 16 lat zajmuje się wczesną interwencją wcześniaków i niemowląt z obciążonym wywiadem okołoporodowym. Interdyscyplinarnie łączy fizjoterapię oraz neurologopedię u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ciężkimi i rzadkimi zespołami genetycznymi.

Od 2016 roku prowadzi projekt badawczo-naukowy dotyczący obiektywnych pomiarów podciśnienia ssania u wcześniaków, noworodków urodzonych o czasie i niemowląt, obserwując dojrzewanie umiejętności ssania i gotowość do karmienia doustnego. 

mgr Anna Fonfara

Fizjoterapeuta, pracuje w Klinice Neonatologii z OITN i oddziałem Patologii Noworodka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu jako starszy asystent w Uniwersyteckim Centrum Rehabilitacji.  Praktykuje od 25 lat. 
Instruktor Metody Vojty w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Terapeutów Metody Vojty ( IVG – Niemcy). Jest absolwentką licznych kursów i szkoleń dotyczących noworodków przedwcześnie urodzonych , m.in. : Ocena globalnych wzorców ruchu wg Prechtla , AFE – kinezyterapia oddechowa, Wielowymiarowa, manualna terapia stóp, Terapia cranio – sacralna , Zasady wczesnej interwencji i inne. Systematycznie uczestniczy w Konferencjach Neonatologicznych, prowadzi badania naukowe. Jest praktykującym fizjoterapeutą od 25 lat. 

Obiektywny pomiar umiejętności ssania u noworodków urodzonych przedwcześnie – wpływ wczesnej interwencji terapeutycznej

Doniesienie nagrodzone w konkursie CNoL. Australia w Polsce! Prawdziwy, polski cyfrowy manometr skonstruowany do mierzenia wartości podciśnienia w jamie ustnej dziecka podczas karmienia naturalnego, ssania smoczka uspokajacza lub karmienia butelką. Badacze uzyskali pomiary czasu trwania serii zassań, ilości zassań w serii, czasu trwania przerw pomiędzy seriami zassań. Obliczyli wartości podciśnienia w poszczególnych zassaniach [mmHg]. Uzyskane parametry pozwoliły ocenić skuteczność interwencji fizjoterapeutycznej u wcześniaków. Czy takich manometrów będziemy teraz używać w pracy?

lek. Karolina Karcz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2018 r. rezydent w trakcie specjalizacji z neonatologii w Klinice Neonatologii USK we Wrocławiu, gdzie w tym samym czasie rozpoczęła studia doktoranckie. W pracy naukowej zajmuje się tematem: laktacji i mleka kobiecego, żywienia noworodków i dzieci, cukrzycą ciężarnych i jej wieloaspektowym wpływem na stan noworodka.

Dieta eliminacyjna – czy nadal stanowi podstawę żywienia matki podczas karmienia piersią

Plakat nagrodzony w konkursie CNoL. Nam doradcom laktacyjnym wydaje się, że „specjalna dieta matki karmiącej” oraz „unikanie niektórych produktów profilaktycznie” to praktyki, które już dawno zeszły do lamusa. Oczywista oczywistość. Jednak badaczka postanowiła to sprawdzić. Czy popularne ograniczenia dietetyczne typu „nie pij mleka to dziecko nie będzie miało kolki” nadal funkcjonują? Kto je zaleca matkom? Czy matki same w to wierzą? Czy tak głęboko tkwi w przekonaniach personelu medycznego, że pomimo dostępnej wiedzy na temat braku uzasadnienia i szkodliwości takich diet, nadal zleca je matkom karmiącym?

lek. Izabela Lehman

Lekarz w trakcie specjalizacji z neonatologii, którą realizuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Ukończyła Wrocławski Uniwersytet Medyczny, obecnie jest w trakcie Studiów Doktoranckich. Pasjonuje się tematami związanymi z laktacją, szczególnie żywieniem mlekiem matki dzieci urodzonych przedwcześnie. Prywatnie jest mamą dwójki maluchów wykarmionych piersią.

Różnorodność problemów związanych z karmieniem piersią oraz stan poradnictwa laktacyjnego w Polsce

Plakat nagrodzony w konkursie CNoL. Badacze nie odkrywają Ameryki, ale pokazują Polskę laktacyjną w realu. Do bólu precyzyjnie obalają mit, że „wszystko jest świetnie, polskie mamy karmią piersią, nie mają problemów, a jak mają to zaraz uzyskują pomoc“. Siłą pracy są liczby. Ile kobiet ma problemy laktacyjne, ile uzyskuje pomoc w szpitalu i po wypisie, ile decyduje się na podawanie sztucznej mieszanki bez konsultacji z personelem medycznym. Oto nasza, polska rzeczywistość…

mgr Nela Kameduła

Tytuł magistra położnictwa uzyskała w 2017 r. W tym roku rozpoczęła również pracę w oddziale położniczo – noworodkowym. Obowiązki położnej ds. laktacji zaczęła pełnić w kwietniu 2018 r. Od marca 2019 r. pełni funkcję doradcy laktacyjnego w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Wraz z uzyskaniem tytułu magistra rozpoczęła publikowanie artykułów naukowych poruszających głównie tematykę karmienia naturalnego.

Występowanie problemów laktacyjnych a uwarunkowania społeczno-demograficzne

Plakat nagrodzony w konkursie CNoL. Często w pracy operujemy przekonaniami typu „wykształcona mama z miasta ma więcej problemów z karmieniem” lub „starsza mama to wszystko już wie”. W prezentowanej pracy badaczka sprawdziła jak jest naprawdę. Kto ma częściej problemy laktacyjne, kto nie wierzy, że ma mleko, i wreszcie, kto bardziej potrzebuje naszej uwagi i pomocy.

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

Lekarz, pierwsza konsultantka IBCLC w Polsce (1996), CDL, dyrektor Centrum Nauki o Laktacji i prezes Fundacji Twórczych Kobiet. Praktykuje w poradni laktacyjnej Babka Medica i Concept Medica w Warszawie. Autorka licznych publikacji popularnych i naukowych w dziedzinie laktacji. Matkom znana z popularnego poradnika „Warto karmić piersią” i strony www.doktormagda.med.pl. Współpracuje z wydawnictwem branżowym Medycyna Praktyczna, gdzie była jednym z inicjatorów i twórców pierwszego polskiego podręcznika dla specjalistów ds. laktacji pt. „Karmienie piersią w teorii i praktyce”. Wieloletni wykładowca i współautorka programów kształcenia podyplomowego m.in. „Problemy w laktacji” oraz „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Zorganizowała ponad 20 konferencji naukowych. Od kilku lat inicjuje i przeprowadza badania w dziedzinie laktacji wraz z zespołem badaczy CNoL. Pasjonatka podróży, sportu i muzyki, a ostatnio też tańca.

lek. Dorota Bębenek

Specjalizację z pediatrii ukończyła w  Klinice Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zdobywa zarówno w pracy ambulatoryjnej, jak i w szpitalnym oddziale ratunkowym. Jest doradcą laktacyjnym i wspiera matki karmiące podczas codziennej praktyki lekarskiej.

Zakończenie karmienia czy tandem przy piersi – rozwiązywanie zagadek, które pisze życie matek

lek. Dorota Bębenek, dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

Gdy zgłasza się do nas mama, która chce odstawić dziecko od piersi pojawia się w naszej głowie lista pytań. Dlaczego? Kto jej zalecił? Czy ona tego na pewno chce? Czy może karmić będąc w ciąży? Czy karmienie w tandemie jest na pewno tak świetne jak chwalą matki na forach? Jak to zrobić, gdy dziecko jest dwuletnim „cycoholikiem”? A jak, jeśli trzeba to zrobić szybko? Cztery sytuacje z życia matek karmiących – pozwolą nam przedstawić aktualną wiedzę i praktyczne wskazówki. Będziemy oczekiwały aktywności uczestników! 

poł. Magdalena Paszko

Położna, Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Na co dzień wspiera młode mamy na oddziale Wcześniaków i Patologii Noworodka Szpitala Św. Zofii w Warszawie. Prywatnie jest mamą dwójki wspaniałych Maluchów.

mgr Magdalena Bednarczyk

Neurologopeda, certyfikowany doradca laktacyjny, terapeuta wczesnej interwencji. Pracuje w Instytucie Matki i Dziecka oraz w Centrum Medycznym Żelazna – w oddziałach patologii noworodka i położniczo-noworodkowych. Jest też konsultantem WUM w zakresie neurologopedii i doktorantka WUM.  Autorka artykułów na temat karmienia dzieci urodzonych przedwcześnie oraz z zakresu wspierania laktacji. Szczęśliwa matka Polka trojga dzieci. Dzięki własnemu doświadczeniu, wspierająca pod każdym względem bliźnięta.

Żywienie dziecka z problemami ssania

Wiemy, że karmienie noworodka nierzadko sprawia problemy, nawet wykwalifikowanemu personelowi. Chcemy na naszym szkoleniu przekazać większą wiedzę na ten temat. Poruszymy takie zagadnienia jak: forsowne/siłowe karmienie i jego konsekwencje dla dziecka i rodziny – trudności w karmieniu, jako sygnał choroby i  sposoby reagowania w tym możliwości rozszerzenia diagnostyki, karmienia dzieci z wadami anatomicznymi lub genetycznymi wraz z doborem pozycji i akcesoriów do karmienia. 

dr n. med. Monika Żukowska – Rubik

Lekarz pediatra, konsultant IBCLC i CDL, od 1996 roku pracuje w poradni laktacyjnej Centrum Medycznego „Żelazna” w Warszawie, gdzie prowadzi pacjentki i niemowlęta z trudnymi problemami w karmieniu piersią. Jako pediatra pracuje w Poradni Medycyny Rodzinnej Lux Med. Jest wykładowcą, trenerem szkolenia praktycznego
i egzaminatorem w Centrum Nauki o Laktacji. Jest również współautorem wielu programów szkoleniowych m.in.: „Problemy w laktacji”, “Praktyka CDL dla zaawansowanych”. Publikuje prace nt. postępowania w laktacji w czasopismach dla lekarzy i położnych. W 2004 roku zorganizowała we współpracy z IBLCE pierwszy
w Polsce i po polsku egzamin dla kandydatów na IBCLC. Jest współtwórcą Rady Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych, której przewodniczyła w latach 2005–2009 (obecnie Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych). Współtworzyła pierwszy polski podręcznik dla profesjonalistów pt. „Karmienie piersią w teorii i praktyce” wydany przez Medycynę Praktyczną w 2012 i 1017 roku. Prywatnie żona lekarza i mama trójki dzieci, karmionych piersią w sumie przez 8 lat.

lekarz doktor medycyny

mgr Joanna Kiełbasińska

 Mgr położnictwa i dyplomowana pielęgniarka  z 18 letnim doświadczeniem. Oba zawody są dla niej bardzo ważne. Wykonuje je z pasją, nigdy nie były one dla niej konkurencyjne, według niej uzupełniają się.

Od zawsze lubi uczyć się i przekazywać zdobyta wiedzę, ale uważa, że równie ważna jest praktyka i doświadczenie.

Realizując swoją miłość do nauczania innych od 2007 roku pracuje w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako wykładowca, a od 2008 roku jest nauczycielem mianowanym.

Praca ze studentami w oddziałach szpitalnych, daje jej możliwość zarówno ciągłego uczenia się, zdobywania doświadczenia i nauczania innych, z czego jest bardzo dumna.

Jej pasją położniczą, którą zawdzięcza głównie mgr Joannie Piątkowskiej jest laktacja, dlatego dziś jest Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym, może powiedzieć, że dzięki niej.

dr n.med. Katarzyna Kowol-Trela

Lekarz Oddziału Klinicznego Pediatrii w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich, gdzie poza pracą w oddziale pediatrycznym prowadzi Poradnię Laktacyjną. Od 2017 r. wykładowca CNoL.  Prowadzi własną praktykę lekarską promując karmienie piersią. Prywatnie mama dwóch synów. 

Kalejdoskop dziwnych przypadków – sezon 3

dr n. med. Katarzyna Kowol-Trela, mgr Joanna Kiełbasińska, dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska, dr n. med. Monika Żukowska-Rubik

Trzecia edycja kalejdoskopu to kolejna porcja ciekawych klinicznych przypadków. Warsztat przedstawia bardzo wartościowe treści trudnych, niecodziennych, zaskakujących sytuacji z gabinetów naszych CDL. Do przedstawionych sytuacji dołączamy także jak co roku zebrane informacje teoretyczne i piśmiennictwo na tematy poruszane w kalejdoskopie. 

mgr Magdalena Komsta 

psycholożka, terapeutka poznawczo-behawioralna bezsenności CBT-I, pedagożka, dyplomowana promotorka karmienia piersią CNoL, doula oraz instruktorka szkoły rodzenia. Mówczyni TEDx.

Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia oraz Stowarzyszenia Doula w Polsce.

Ukończyła Wydział Psychologii oraz Wydział Pedagogiki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz szereg kursów i szkoleń, w tym z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Pracuje w gabinecie oraz online, łącząc CBT z teorią więzi i założeniami Rodzicielstwa Bliskości.

Wspiera kobiety w okresie okołoporodowym, matki karmiące piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci do lat trzech, zwłaszcza tych najbardziej wymagających, borykających się z trudnościami ze snem. Pracuje także z doświadczającymi problemów ze snem dorosłymi. Występuje na konferencjach i szkoli profesjonalistów, w tym lekarzy / lekarki, położne i inne zawody medyczne, z zakresu dziecięcego snu.

Od 2016 roku tworzy bloga Wymagajace.pl, którego każdego miesiąca odwiedza niemal sto tysięcy rodziców małych dzieci.

Udziela eksperckich wypowiedzi w mediach (TVP, TVN, Radio Zet, Wprost, Newsweek, Dziennik Łódzki, Polskie Radio, Onet.pl). Jako konsultantka merytoryczna współpracowała z BBC, a także Wydawnictwem Agora przy wydaniu polskiego tłumaczenia książki “Spokojny Sen” Sarah Ockwell-Smith.

Zaburzenia snu dziecka – i co z tym zrobić?

Podczas warsztatów przyjrzymy się fizjologii snu oraz podstawowym przyczynom zakłócającym procesy jego regulacji w populacji pediatrycznej. Na bazie aktualnej wiedzy na temat związku snu ze sposobem karmienia zastanowimy się nad rolą doradcy / konsultanta laktacyjnego w procesie diagnozy i terapii zaburzeń snu u niemowląt. Wypracujemy wspólnie pakiet “pierwszej pomocy” w formie najważniejszych informacji dotyczących bezpiecznego i spokojnego snu przekazywanych rodzicom podczas wizyty laktacyjnej lub patronażowej.

WSPÓŁORGANIZATORZY

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

lek. Magdalena Castello-Rokicka

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

poł. Magdalena Paszko

dr n. o zdr. Agnieszka Pietkiewicz

dr n. o zdr. Beata Sztyber

dr n. med. Monika Żukowska-Rubik


GŁÓWNY PARTNER KONFERENCJI ON-LINE – ZŁOTY SPONSOR

BURSZTYNOWY SPONSOR

BRĄZOWY SPONSOR

KOMITET HONOROWY

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii, Kierownik II Katedry i Klinki Położnictwa i Ginekologii,

Prodziekan ds. studiów licencjackich i magisterskich I Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

dr n. med. Beata Guzak

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

Konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii

dr hab. n. o zdrowiu Grażyna Iwanowicz-Palus

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska 

Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii

Jarosław Kwiecień

Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach 

Kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas 

Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej

prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rada Naukowa CNoL

dr Elwira Soplińska

Pediatra, emerytowana kierownik Wojewódzkiej Poradni Matki i Dziecka w Ciechanowie i lekarz wojewódzki. Rada Naukowa CNoL

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

Sekretarz Generalny ESPGHAN, Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rada Naukowa CNoL

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Konsultant Krajowy w dziedzinie perinatologii, Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY


ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA DONIESIEŃ NAUKOWYCH

Komitet Naukowo – Organizacyjny XIII Konferencji Centrum Nauki o Laktacji ma przyjemność zaprosić Państwa do zgłaszania doniesień naukowych z zakresu nauki o laktacji celem zaprezentowania ich podczas Zjazdu w formie prezentacji ustnych bądź plakatów.

Szczególnie docenimy prace dotyczące:

oraz prace, które nie były jeszcze prezentowane i stanowią dorobek naukowy autora.

Ważne daty:

Adres dostarczenia Doniesień:

Streszczenia prezentacji ustnych lub plakatów można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres konf@kobiety.med.pl wyłącznie w języku polskim i angielskim.

Format streszczenia Doniesień

Streszczenie powinno zawierać:

Opłaty:

Nie ma opłat za przesyłanie streszczeń. Osoby, których Doniesienie zostanie przyjęte przez Komitet do prezentacji ustnej są zwolnione z opłaty za uczestniczenie w XIII Konferencji Centrum Nauki o Laktacji, a w formie plakatów otrzymają zniżkę 50%.

Formaty prezentacji Doniesień:

Prezentacje ustne: 10-15 minut

Plakaty: rozmiar plakatu max. 160 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość)

Przyjęte przez Komitet Doniesienia zostaną wydane w materiałach konferencyjnych w formie streszczenia w języku polskim i angielskim. Autorzy będą proszeni o ewentualne uzupełnienie materiału o tabele lub ryciny. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za etyczną i naukową treść Doniesienia, a także za jego prawidłową formę gramatyczną i stylistyczną.

GRUPA teatralna ARIMA

Jesteśmy grupą teatralną trzech przyjaciół. Marian doktoryzuje się z fizyki, a Jerzy i Marcin studiują medycynę. Jednak nasze artystyczne zapędy realizujemy poprzez aktorstwo. Podczas konferencji chcielibyśmy zaprosić Państwa na krótki program kabaretowy. Mamy nadzieję, że nasze żarty będą śmieszyły państwa tak samo jak nas.  

Galeria zdjęć